Doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımdan dolayı harcama yetkilisine ceza verilir mi?

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2017/4398 E.  ,  2022/2007 K. sayılı kararında doğrudan temin suretiyle yapılan alımdaki usulsüz işlemlerden dolayı harcama yetkilisine verilen disiplin cezasının hukuka uygun olduğuna hükmetti.

Söz konusu Kararda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun amir konumunda olan Devlet memurlarının görev ve sorumluluklarını düzenleyen 10. maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun "Harcama talimatı ve sorumluluk" başlıklı 32. maddesi hükümleri de dikkate alındığında; davacının 657 sayılı Kanunun 88. maddesi kapsamında ikinci görev olarak yürüttüğü Okul Müdürlüğünden alınarak Öğretmen olarak atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği belirtilmiştir.

 

Danıştay 2. Daire Başkanlığı         2017/4398 E.  ,  2022/2007 K.

İhale mevzuatında neler değişti? İhale mevzuatında neler değişti?
  •  


"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2017/4398
Karar No : 2022/2007

DAVACI : …
VEKİLİ : Av. …

DAVALILAR : 1- … Bakanlığı
VEKİLİ : Hukuk Müşaviri …
2- … Valiliği
VEKİLİ : Av. …

DAVANIN KONUSU : ................. İli, ................. İlçesi, … Anadolu Lisesinde Müdür olarak görev yapan davacının, soruşturma raporuna istinaden müdürlük görevi üzerinden alınmak suretiyle ................. İli, ................. İlçesi, … Anadolu Lisesine Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak atanmasına ilişkin ................. Valiliğinin … tarih ve … sayılı işlemi ile bu işlemin dayanağı olan 22/04/2017 tarih ve 30046 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği'nin "Yöneticilik görevinden alınma" başlıklı 27. maddesinin iptali istenilmektedir.

DAVACININ İDDİALARI : Davacı tarafından; … tarih ve … sayılı işlem ile, …Anadolu Lisesi müdürü olarak görev yapmakta iken, … Anadolu Lisesine öğretmen olarak atandığı; hakkında aylıktan kesme cezası öngörülmüş ise de, geçmiş hizmet durumuna göre bir alt ceza uygulanarak kınama cezası verildiği; buna karşı da il disiplin kuruluna itiraz edildiği;
Uzun bir süre öğretmen olarak görev yaptıktan sonra yönetici şartlarına haiz birisi olarak gerekli aşamaları kat ederek okul müdürlüğü vazifesini layıkıyla yerine getirmeye çalıştığı, yaklaşık olarak iki buçuk yıldır bulunduğu görevinde bir çok ödüle layık görüldüğü ve idarecilik yaptığı okulun niteliklerinin artmasında çok önemli katkılarının olduğu, idarecilik vasfından kaynaklı olarak eğitimcilik görevinden hariç olarak müdür olarak görev yaptığı okulunun her türlü ihtiyacını hukuk kuralları çerçevesinde yönetmek görevini de üstlendiği, ancak burada tek başına yetkili olmadığı, kınama cezası almasını ve müdürlük vasfından öğretmen olarak atanmasını gerektiren olayların okulun ihtiyaçlarının karşılanması aşamasından gerçekleştiğinin tahmin edildiği;
Müdür olarak görev yaptığı lise seviyesindeki okullarda mal ve hizmet alımının hangi usul ve esaslar çerçevesinde ve hangi kurul ve kişiler tarafından gerçekleştirileceği Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve atıf yaptığı diğer yönetmeliklerde açık bir şekilde düzenlendiği, 07/09/2013 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 119. maddesinde ihale komisyonu, muayane ve kabul komisyonu, kalite ve kontrol komisyonu ile diğer komisyonların ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kurulacağının belirtildiği; 4734 sayılı Kanunun 6. maddesinde de ihale komisyonunun ne şekilde oluşturulacağının görüldüğü, yani bu komisyonda okul müdürünün herhangi bir dahlinin olmadığı; Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği, Yapım İşleri Muayane ve Kabul Yönetmeliği, Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğinin ilgili maddelerinden muayene ve kabul komisyonunda okul müdürünün bulunmayacağının açık olduğu; Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 78. maddesinde okul müdürünün yetki, görev ve sorumluklarının düzenlendiği, ortaöğretim seviyesinde okullarda mal ve hizmet alımlarının komisyonlarca yapıldığı, müdürün ise harcamaya yetkili kişi olduğu, okul müdürünün söz konusu harcamayı komisyonlardan geçerek kabul edilmiş mal ve hizmetler yönünden kullanma yetkisinin bulunduğu;
İdari soruşturma neticesinde disiplin cezasını almasını gerektirecek herhangi bir kusurlu ve taksir derecesinde dahi bir hareketinin olmadığı, kendisine kanun ve yönetmelik uyarınca yüklenen görev ve yetkileri usulüne uygun olarak yerine getirmiş olmasına karşı disiplin cezası ile karşı karşıya kaldığı, disiplin cezasına karşı itirazın yapıldığı;
Dava konusu bireysel işlemin ve dayanağı olan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği'nin "Yöneticilik görevinden alınma" başlıklı 27. maddesinin üst hukuk normlarına aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

DAVALI İDARELERİN SAVUNMASI :
1- … Bakanlığı tarafından; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği'nin "Yöneticilik Görevinden Alınma" başlıklı 27. maddesi çerçevesinde, ................. Valiliği'nin … tarih ve … sayılı işlemi ile ................. İli, ................. İlçesi, … Anadolu Lisesi'nde Müdür olarak görev yapan davacının, soruşturma raporuna istinaden müdürlük görevi üzerinden alınmak suretiyle ................. İli, ................. İlçesi, …Anadolu Lisesi öğretmeni olarak, hizmet gerekleri kapsamında ilgili mevzuatına ve hukuka uygun olarak atandığı, dava konusu düzenleyici işlemin, kamu yararı ve hizmetin gerekleri ile dayanağı üst hukuk normlarına ve hukukun genel ilkelerine uygun bir düzenleme olduğu yolunda savunma yapılmıştır.
2- … Valiliği tarafından; Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın … tarih ve … sayılı soruşturma raporuna göre; … Anadolu Lisesi Okul Müdürü (Harcama Yetkilisi) davacı hakkında belgeler üzerinde yapılan incelemelerden; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun "Harcama talimatı ve sorumluluk" başlıklı 32. maddesindeki düzenleme gözönünde bulunduğunda, davacının doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarının usulüne uygun yürütülmesini sağlayamadığı, eyleminden “harcama yetkilisi” olması hasebiyle birinci derecede sorumlu olduğu sonucuna ulaşıldığı, ayrıca söz konusu okulda davacının harcama yetkilisi olarak ilgili kişi ve firmalardan defalarca alım yapılması durumları dikkate alındığında, bu mal ve hizmet alımlarındaki usulsüzlüğün kusurdan ziyade kasıttan kaynaklı bir eylem olduğu kanaatine varıldığı;
657 sayılı Kanunun "Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları" başlıklı 10. maddesinde yer alan “ (Değişik: 12/5/1982 - 2670/3 md.) Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan ... görevli sorumludurlar.” şeklindeki amir hükmü çerçevesinde asli sorumlu olduklarından davacının, idarecilik görevinin üzerinden alınarak İl içerisinde durumuna uygun bir okula öğretmen olarak atamasının yapılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Dava konusu olan düzenleme yönünden karar verilmesine yer olmadığına; dava konusu bireysel işlem yönünden ise davanın reddine karar verilmesi gerektiği düşünülmüştür.

DANIŞTAY SAVCISI : …
DÜŞÜNCESİ :................. İli, ................. İlçesi, … Anadolu Lisesinde Müdür olarak görev yapan davacının, soruşturma raporuna istinaden müdürlük görevi üzerinden alınmak suretiyle ................. İli, ................. İlçesi, … Anadolu Lisesine Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak atanmasına ilişkin ................. Valiliğinin … tarih ve … sayılı işlemi ile bu işlemin dayanağı olan ve 22/04/2017 tarih ve 30046 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği'nin "Yöneticilik görevinden alınma" başlıklı 27. maddesinin iptali istenilmektedir.
22/04/2017 günlü, 30046 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve dava konusu olan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği, 21/06/2018 günlü, 30455 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği'nin 37. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu durumda, dava konusu edilen düzenlemenin hukuksal geçerliliğinin ve uyuşmazlığın esasının incelenmesinde hukuki yararın kalmadığı anlaşılmakta olup, konusu kalmayan davanın anılan kısmı hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.
Dava konusu bireysel işleme gelince;
Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişlerince düzenlenen … günlü, … sayılı Soruşturma Raporuyla; doğrudan temin yöntemiyle yapılan mal ve hizmet alımlarında harcama yetkilisi olarak görev yapan davacının, anılan alımların usulüne uygun olarak yürütülmesini sağlamadığı belirtilerek aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasının ve idarecilik görevinden alınarak İl içerisinde durumuna uygun bir göreve atanmasının teklif edilmesi üzerine dava konusu işlemin tesis edildiği; adıgeçenin savunması kısmen kabul edilmek suretiyle bir alt ceza olan kınama cezasının verildiği anlaşılmıştır.
Anılan Soruşturma Raporunda tespit edilen hususlar karşısında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun amir konumunda olan Devlet memurlarının görev ve sorumluluklarını düzenleyen 10. maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun "Harcama talimatı ve sorumluluk" başlıklı 32. maddesi hükümleri de dikkate alındığında; davacının 657 sayılı Kanunun 88. maddesi kapsamında ikinci görev olarak yürüttüğü Okul Müdürlüğünden alınarak öğretmen olarak atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu Yönetmeliğin 27. maddesi yönünden karar verilmesine yer olmadığı, bireysel işlem yönünden ise davanın reddi gerektiği, düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; duruşma için önceden belirlenen 20/04/2022 günü davacı ve vekilinin gelmediği, davalı ................. Valiliği vekilinin gelmediği, davalı … Bakanlığı vekili Hukuk Müşaviri …'ın geldiği görülerek Danıştay Savcısı … hazır halde açık duruşmaya başlandı. Gelen tarafa usulüne göre söz verilip dinlendikten ve Savcının düşüncesi alındıktan sonra duruşmaya son verilip, dosyadaki bilgi ve belgeler de incelenmek suretiyle işin gereği düşünüldü:

MADDİ OLAY VE HUKUKİ SÜREÇ :
Dava dosyasının incelenmesinden, ................. İli, ................. İlçesi, … Anadolu Lisesinde Müdür olarak görev yapan davacının, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının … tarih ve … sayılı soruşturma raporunda getirilen teklif doğrultusunda, 22/04/2017 tarih ve 30046 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği'nin "Yöneticilik görevinden alınma" başlıklı 27. maddesine istinaden, ................. Valiliğinin … tarih ve …sayılı işlemi ile, müdürlük görevi üzerinden alınmak suretiyle ................. İli, ................. İlçesi, … Anadolu Lisesine Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak atanması üzerine görülmekte olan işbu dava açılmıştır.
Diğer taraftan; anılan soruşturma raporunda disiplin yönünden; davacının, "doğrudan temin yöntemiyle yapılan mal ve hizmet alımlarının usulüne uygun yürütülmesini sağlamaması” nedeniyle 657 sayılı Kanunun 125/C-a maddesine göre, “aylıktan kesme cezası” ile tecziye edilmesi teklif edilmiş ise de; … tarih ve … sayılı işlem ile, davacının geçmiş hizmetleri dikkate alınarak, bir derece hafif olan "kınama cezası” ile tecziye edildiği; söz konusu kınama cezasına karşı davacı tarafından itiraz edildiği, ................. İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu Başkanlığının … tarih ve … sayılı kararıyla da, itirazının reddedildiği anlaşılmıştır.

İNCELEME VE GEREKÇE :
İLGİLİ MEVZUAT :
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın -dava konusu işlemin tesis edildiği tarihteki şekliyle- 124. maddesinde; "Başbakanlık, bakanlık ve kamu tüzel kişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartı ile, yönetmelikler çıkarabilirler." hükmü yer almıştır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 88. maddesinin 2. fıkrasında, "(Değişik: 23/2/1995 – KHK-547/8 md.) Asıl görevlerinin yanında;
a) (Değişik: 4/7/2012-6354/ 3 md.) Tabiplere; il ve ilçe sağlık müdürlüğü, il sağlık müdür yardımcılığı, halk sağlığı müdürlüğü, halk sağlığı müdür yardımcılığı, sağlık grup başkanlığı, baştabiplik, baştabip yardımcılığı ile il sağlık ve halk sağlığı müdürlüklerinde ilgili mevzuatı uyarınca tabipler tarafından yürütülmesi öngörülen şube müdürlükleri,
b) Diş hekimlerine ve veterinerlere, meslekleri ile ilgili baştabiplik,
c) Veteriner, dişhekimi ve eczacılara; baştabip yardımcılığı,
d) Öğretmenlere; okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı görevleri,
ikinci görev olarak yaptırılabilir." hükmüne yer verilmiştir.
652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 37. maddesinin 8. fıkrasında, "(Değişik: 1/3/2014-6528/22 md.) Okul ve Kurum Müdürleri, İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamındaki görevlendirmeler özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz." hükmüne yer verilmiştir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 88. maddesi ile 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 36. ve 37. maddelerine dayanılarak hazırlanan "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği" 22/04/2017 tarih ve 30046 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
22/04/2017 tarih ve 30046 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği'nin "Yöneticilik görevinden alınma" başlıklı 27. maddesinin iptali istemi yönünden;
Dava konusu Yönetmeliğin "Yöneticilik görevinden alınma" başlıklı 27. maddesinde; “(1) Eğitim kurumu yöneticilerinden haklarında yapılan adlî ve idarî soruşturma sonucu hazırlanan raporların yetkili amir ve kurullarca değerlendirilmesi sonucuna göre yöneticilik görevinden alınma teklifi getirilen eğitim kurumu yöneticileri, durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanır. Bu şekilde görevinden alınanlar, aradan dört yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamaz.” hükmüne yer verilmiştir.
Yönetmeliğin üst hukuk normu olan 657 sayılı Kanun'da ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de; öğretmenlere, okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı görevlerinin, ikinci görev kapsamında verilebileceği; eğitim kurumu yöneticiliğine görevlendirilmenin dört yıllığına yapılabileceği ve süresi dolanların yeniden görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenleneceği ve söz konusu görevlendirmelerin özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmayacağı yolunda düzenlemelere yer verildiği görülmektedir.
Bu durumda, eğitim kurumu yöneticileri haklarında yapılan adlî ve idarî soruşturma sonucu hazırlanan raporlar ile tespit edilen fiiller nedeniyle, yöneticilik görevinin devamı halinde kamu hizmetinin olumsuz yönde etkilenebileceği durumlarda, getirilen teklif doğrultusunda, eğitim kurumu yöneticilerinin durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanmasına yönelik dava konusu olan düzenlemede, kamu yararına, hizmet gereklerine ve üst hukuk normlarına aykırılık görülmemiştir.
Nitekim; dava konusu Yönetmelik hakkında açılan başka bir davada; Danıştay İkinci Dairesinin 06/12/2017 günlü, E:2017/1859 sayılı kararı ile, 22/04/2017 günlü, 30046 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği’nin "Yöneticilik görevinden alınma" başlıklı 27. maddesi yönünden yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiş olup; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 02/05/2018 günlü, YD İtiraz No:2018/115 sayılı kararı ile de davacı itirazının reddine karar verilmiştir.
Ancak, 22/04/2017 günlü, 30046 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve dava konusu olan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği, 21/06/2018 günlü, 30455 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği'nin 37. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu durumda, dava konusu edilen düzenlemenin hukuksal geçerliliğinin kalmadığı anlaşılmakta olup, konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.
Öte yandan, dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre irdeleneceği, bireysel işlemin tüm hukuki sonuçları ile birlikte ortadan kaldırılmadığı sürece, anılan işlemin dayanağı olan düzenleyici işlemin sonradan yürürlükten kaldırılmasının, söz konusu bireysel işlemle ilgili olarak açılan davanın sonuçlanmasına engel oluşturmayacağı açıktır.
................. İli, ................. İlçesi, … Anadolu Lisesinde Müdür olarak görev yapan davacının, soruşturma raporuna istinaden müdürlük görevi üzerinden alınmak suretiyle ................. İli, ................. İlçesi, …Anadolu Lisesine Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak atanmasına ilişkin ................. Valiliğinin … tarih ve … sayılı işleminin iptali istemi yönünden;
Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişlerince düzenlenen … günlü, … sayılı Soruşturma Raporuyla; doğrudan temin yöntemiyle yapılan mal ve hizmet alımlarında harcama yetkilisi olarak görev yapan davacının, anılan alımların usulüne uygun olarak yürütülmesini sağlamadığı belirtilerek aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasının ve idarecilik görevinden alınarak İl içerisinde durumuna uygun bir göreve atanmasının teklif edilmesi üzerine dava konusu işlemin tesis edildiği; davacının savunması kısmen kabul edilmek suretiyle bir alt ceza olan kınama cezasının verildiği anlaşılmıştır.
Anılan Soruşturma Raporunda tespit edilen hususlar karşısında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun amir konumunda olan Devlet memurlarının görev ve sorumluluklarını düzenleyen 10. maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun "Harcama talimatı ve sorumluluk" başlıklı 32. maddesi hükümleri de dikkate alındığında; davacının 657 sayılı Kanunun 88. maddesi kapsamında ikinci görev olarak yürüttüğü Okul Müdürlüğünden alınarak Öğretmen olarak atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. 22/04/2017 tarih ve 30046 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği'nin "Yöneticilik görevinden alınma" başlıklı 27. maddesi yönünden KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA;
2. ................. İli, ................. İlçesi, … Anadolu Lisesinde Müdür olarak görev yapan davacının, soruşturma raporuna istinaden müdürlük görevi üzerinden alınmak suretiyle ................. İli, ................. İlçesi, … Anadolu Lisesine Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak atanmasına ilişkin ................. Valiliğinin … tarih ve …sayılı işlemi yönünden ise DAVANIN REDDİNE;
3. Ayrıntısı aşağıda gösterilen toplam …-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansından artan tutarın, kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine;
4. Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre duruşmalı davalar için belirlenen …-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idarelere (vekalet ücretinin, duruşmasız davalar için belirlen …-TL'nin yarısı olan …-TL kısmının duruşmaya katılmayan ................. Valiliğine, geriye kalan …-TL kısmının ise duruşmaya katılan Milli Eğitim Bakanlığına) verilmesine;
5. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen 30 (otuz) gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na temyiz yolu açık olmak üzere, 20/04/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.