Soruşturmacı Savunma Aldığında Amir Savunma Almadan Ceza Verebilir

Disiplin Soruşturması Yapan Tarafından Alınan Savunmaya Göre Ceza Verilmesi , soruşturma esnasında savunma alınırsa disiplin amirinin tekrardan savunma

Soruşturmacı Savunma Aldığında Amir Savunma Almadan Ceza Verebilir

Disiplin Soruşturması Yapan Tarafından Alınan Savunmaya Göre Ceza Verilmesi , soruşturma esnasında savunma alınırsa disiplin amirinin tekrardan savunma almasına gerek var mı?

Soruşturmacı Savunma Aldığında Amir  Savunma Almadan Ceza Verebilir

Disiplin Soruşturması Yapan Tarafından Alınan Savunmaya Göre Ceza Verilmesi, disiplin amiri savunma almak zorunda mı?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılan disiplin soruşturmalarında en fazla hata yapılan konulardan birisi disiplin savunması almada yaşanmaktadır.Genellikle Disiplin Soruşturmasının nasıl yapılacağını bilmeyen kişilerce yapılan soruşturmalar neticesinde verilen cezalar mahkemelerce iptal edilmekte, ilgili cezalar zamanaşımına girmiş ise suçlu olan memurların ceza bile almama durumu ortaya çıkmaktadır.Soruşturmacılarca yanlış disiplin soruşturma tutanağı düzenlenmesi, 657 sayılı yasada yer alan disiplin soruşturmalarında savunma sürelerine uyulmaması en çok karşılaşılan sorunlardan birisidir.Genel uygulamada disiplin soruşturması yapan kişi soruşturma esnasında savunma aldıktan sonra disiplin amirinin son savunma alarak ceza vermesi yönündedir.

Aşağıda yayınlamış olduğumuz Danıştay kararında disiplin soruşturması yapan kişi tarafından usulune uygun savunma alındığı takdir de disiplin amirinin tekrardan savunma almasına gerek olmadığı yönünde kararı bulunmaktadır

Disiplin Soruşturmasında Savunma Alınmasına İlişkin Danıştay Kararı 

T.C. D A N I Ş T A Y Onaltıncı Daire Esas No : 2015/4326 Karar No : 2015/2271

Anahtar Kelimeler : Aylıktan Kesme Cezası, Son Savunma Özeti : Soruşturmayı yapan muhakkik tarafından davacının usulüne uygun savunması alındığından disiplin cezası vermeye yetkili amir tarafından yeni bir savunma alınmadan disiplin cezası verilebileceği hakkında.

....................657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 130. maddesinde de "Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır." denilmekle, disiplin cezası verilebilmesi için alınması anayasal olarak şart olan savunmanın, disiplin cezasını vermeye yetkili merciinin yanında soruşturma aşamasında soruşturmacı tarafından da alınabileceği belirtilmiş olmaktadır. Buna göre soruşturmayı yapanın ilgilinin ifadesi dışında savunmasını alması için disiplin soruşturmasıyla ilgili tüm hukuki delilleri toplaması veya soruşturmaya başlarken bu hukuki delillerin elinde mevcut bulunması gerekir. Dosyanın incelenmesinden; Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü faaliyet alanında kalan Yozgat Vakıf İş Hanı 2010 yılı acil onarım işiyle ilgili başlatılan idari soruşturma kapsamında, davacıya 4735 sayılı Kanun’un 24. maddesi ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 21/3-a maddesine aykırı fiilleri nedeniyle görevini kanuni gereklere uygun olarak yerine getirmediği yönünde isnatta bulunulduğu, bu kapsamda soruşturmayı yürüten muhakkikler tarafından 26.01.2012 tarih ve 13 sayılı savunma istem yazısı ile davacının savunmasının istendiği, usulüne uygun olarak düzenlenen savunma istem yazısında davacıya isnat edilen fiillere yer verildiği ve 657 sayılı Kanun’un 130. maddesine atıfta bulunularak davacıya savunmasını vermesi için 10 günlük süre tanındığı, bunun üzerine davacının 06.02.2012 tarihinde savunmasını verdiği ve soruşturma tamamlanarak davacıya 23.03.2012 tarihinde dava konusu disiplin cezasının verildiği anlaşılmaktadır. 657 sayılı Kanun’un 130. maddesi uyarınca, disiplin cezası verilebilmesi için soruşturma aşamasında tüm hukuki delillere sahip olmak kaydıyla soruşturmacılar tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen savunma istem yazısıyla alınan savunma yeterli olup, uyuşmazlık konusu olayda soruşturmayı yapan muhakkik tarafından mevcut delil durumu  dikkate alınarak davacıya isnat edilen tüm fiillere yer verilmek suretiyle usulüne uygun bir şekilde davacının savunmasının alındığı görüldüğünden disiplin cezasını vermeye yetkili amir tarafından ayrıca bir savunma alınmasına gerek olmayıp, davacının savunma hakkının kullandırılmadığından söz edilmesi mümkün değildir. Bu durumda, soruşturmayı yapan muhakkik tarafından davacının usulüne uygun savunması alınarak disiplin cezası vermeye yetkili amir tarafından disiplin cezası verildiği anlaşıldığından, bu disiplin cezasının iptali istemiyle açılan davada Mahkemece davacıya isnat edilen fiillerin subuta erip ermediği ve disiplin suçu oluşturup oluşturmadığı hususlarının incelenerek bir karar verilmesi gerekirken, davacının son savunmasının alınmadığı gerekçesiyle aksine verilen kararda hukuki isabet bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, Sivas İdare Mahkemesinin 26.09.2012 tarih ve E:2012/470, K:2012/1042 sayılı kararının, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 1. fıkrasının (b) fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun’la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 30/04/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Danıştay Dergisi Yıl : 2015 Sayı : 140

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2022, 21:17
YORUM EKLE