Memurun Memuriyetten Çekilmiş Sayılmasında Gün Hesabı

Memurun Memuriyetten Çekilmiş Sayılmasında Gün Hesabı, Memuriyetten Çekilmiş Sayılmada Gün Hesabı Nasıl Yapılır?

Memurun Memuriyetten  Çekilmiş Sayılmasında Gün Hesabı

Memuriyetten Çekilmiş Sayılmada Gün Hesabı


Memur olarak çalışmakta olanların memuriyetten çekilmiş sayılmalarına ilişkin olarak 10 günlük süreye hangi günlerin dahil olduğu konusunda kurumlarca farklı uygulamalar yapılmaktadır.Bazı kurumlar hafta sonlarını ilgili süreden sayarken bazı kurumlar ise sadece iş günlerini dikkate almaktadırlar.10 günlük kesintisiz göreve gelmeme halinden ne anlaşılması gerektiği hususu mevzuat danıştay ve DPB görüşleri doğrultusunda açıklamaya çalışalım.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94. maddesinde; "Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır. Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir. Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartiyle bir ay kaydına tabi değildirler." hükmüne yer verilmiştir.
10 günlük süre hesaplanırken

-Memur bu 10 günlük süre için herhangi bir izin almamış olması


-10 günlük işe gelmeme olayının herhangi bir mazerete dayanmamış olması gerekmektedir.

Kurumlarından izin alan veya işe gelmeme fiilini mazerete dayandıran ve bunu ispatlayan memur hakkında görevden çekilme işlemi uygulanamayacaktır.

10 günlük süre hesabında ise memurun göreve gelmemeye başlamış olduğu süreden itibaren 10 gün sayılacaktır.Bu süre arasına denk gelen resmi tatiller ile hafta sonu tatilleri süreye dahildir.

.Konuya ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığınca Yayımlanan görüş ile Danıştay Başkanlığının Kararlarında da görüleceği üzere on günlük süre hesabında hafta sonları  ve resmi tatiller hesaba dahil edilmek zorundadır.

Konuya İlişkin Devlet Personel Başkanlığı Görüşü 

ÖZET : Devlet memurunun çekilme isteğinde bulunmuş sayılabilmesi için gerekli görevin kesintisiz 10 gün terk edilmesindeki sürenin hesabında hafta sonu tatil günleri ile ulusal, milli ve resmi bayram günlerinin de hesaba katılması gerektiği hk. (21.09.1999-17 sayılı Bülten-43. Sayfa)

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde yazılı müracaat şartı aranmaksızın çekilme isteğinde bulunulmuş sayılacağına ilişkin düzenlemeye göre, 10 günlük sürenin hesabında hafta sonu ve bayram tatillerinin devamsızlık süresinden sayılıp sayılmayacağına ilişkin ilgi (a) da kayıtlı yazı ekinde yer alan ilgi (b) de kayıtlı yazınız incelenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, “Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, Devlet memurunun  çekilme isteğinde bulunmuş sayılabilmesi  için gerekli görevi terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi koşulunun, çalışma günlerinin arasında kalan hafta sonu tatil  günleri ile ulusal, milli ve resmi bayram günlerinin de hesaba katılması suretiyle belirlenmesi, 10 uncu günün tatile rastlaması halinde ise bu tatilden sonraki ilk mesai gününün 10 uncu gün olarak kabul edilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

Konuya İlişkin Danıştay Başkanlığı Kararı 

 T.C.

D A N I Ş T A Y

Onaltıncı Daire

Esas No : 2015/9334

Karar No : 2015/500

Özeti :1- İdare Mahkemesi kararında, davacının istese de görevinin başında olamayacağı haftasonu tatiline isabet eden 2 gün düşüldüğünde, müstafi sayılması için kanunla aranan 10 günlük süreye ulaşmadığı belirtilmekte ise de, yasa hükmünde yer verilen "görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde" ifadesinden anlaşılacağı üzere, sürenin hesabında hafta sonu tatillerinin dikkate alınmaması halinde kesintisiz olarak 10 gün göreve gelmeme durumunun fiilen mümkün olamayacağı, bu nedenle sürenin hesabında hafta sonu tatillerinin de dikkate alınması gerektiği,

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2019, 21:13
YORUM EKLE