Soruşturma Görevi Yürütenlerin Yazdıkları Rapordan Dolayı Sorumlulukları

Soruşturmacı Yazmış Olduğu Rapordaki Kanaati Nedeniyle Sorumlu Tutulmaz , disiplin soruşturması yapan memur hakkında şikayet dava açma hakkında danıştay

Soruşturma Görevi Yürütenlerin Yazdıkları Rapordan Dolayı Sorumlulukları

Soruşturmacı Yazmış Olduğu Rapordaki Kanaati Nedeniyle Sorumlu Tutulmaz , disiplin soruşturması yapan memur hakkında şikayet dava açma hakkında danıştay kararı, soruşturmacı hakkında hangi durumda inceleme yapılabilir , muhakkik olarak görev yapanların yanlı yazdıkları raporlardan dolayı sorumlu tutulması

Soruşturma Görevi Yürütenlerin Yazdıkları Rapordan Dolayı Sorumlulukları

Soruşturmacı Yazmış Olduğu Rapordaki Kanaati Nedeniyle Sorumlu Tutulmaz 

Bilindiği üzere 657 sayılı ve 4483 sayılı yasalar gereği  gerek denetim elemanlarınca gerekse yapılan görevlendirmeler neticesinde kamuda çalışan çeşitli unvanlardaki görevlilere soruşturma görevleri verilmektedir.Yapılan görevlendirmeler neticesinde ilgili kişilerce raporlar hazırlanmakta ve hazırlanan raporlar karar vermeye yetkili makamlara ibraz edilmektedir.İlgili makamlar ise kanunlara göre hakkında soruşturma yapılan kişilere ceza verebilmektedirler.Bazı durumlarda hakkında soruşturma yapılan kişiler çeşitli nedenlerle soruşturma görevini yürüten muhakkikler ve soruşturmacılar hakkında şikayette bulunmakta ve bu kişiler hakkında davalar açmaktadırlar.Yazımız ekinde yayınlamış olduğumuz Danıştay kararında soruşturma görevini yürüten kişilerin "bulguların saptırılması ve karartılması halleri hariç olmak üzere, düzenledikleri raporlarda getirdikleri tekliflerden, karar verme konumunda olmamaları nedeniyle sorumlu tutulmalarına hukuken olanak yoktur." şeklinde karar verilmiştir.Karardan da anlaşılacağı üzere soruşturma yapanların yazmış oldukları rapordan sorumlu tutulabilmeleri bulguların saptırılması ve karartılması hallerinde mümkün olmaktadır.Bu nedenle soruşturma görevini yürütenler yapmış oldukları soruşturmalarda hakkında soruşturma yapılan kişinin aleyhine veya lehine olsun tüm delilleri araştırmak ve yerine göre bu deliller hakkında gerekli incelemeyi yaparak soruşturma raporu düzenlemek zorundadırlar. 
Birinci Daire, Esas No : 2005/803, Karar No : 2005/1018
.................Dosyanın incelenmesinden, hakkında soruşturma izni istenenin Başbakanlık Başmüfettişi olduğu, soruşturmacı sıfatıyla müşteki hakkında yargı kararlarını uygulamama iddiasıyla ilgili olarak ön inceleme raporu düzenlediği, raporun sonuç kısmında soruşturma izni verilmesi yönünde teklifi getirdiği, yetkili merciin de bu rapora dayalı olarak müşteki hakkında soruşturma izni verdiği, anlaşılmıştır.
Soruşturmacı olarak görevlendirilenler, ön inceleme raporu düzenlemekle yükümlü bulunduklarından, bulguların saptırılması ve karartılması halleri hariç olmak üzere, düzenledikleri raporlarda getirdikleri tekliflerden, karar verme konumunda olmamaları nedeniyle sorumlu tutulmalarına hukuken olanak yoktur.
Açıklanan nedenlerle, görevin kötüye kullanıldığı iddiasıyla Başbakanlık Başmüfettişi hakkında yapılan şikayetin, anılan 4 üncü madde hükmü uyarınca ciddi bulgu ve belgelere dayanmadığı anlaşıldığından, Başbakanca verilen 1.7.2005 günlü, 097 sayılı şikayetin işleme konulmaması kararına yapılan itirazın reddine, dosyanın Başbakanlığa, kararın bir örneğinin dilekçe ve eklerinin şikayetçiye gönderilmesine 16.9.2005 gününde oyçokluğuyla karar verildi.
Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza Üye Olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2022, 09:17
YORUM EKLE