Geçici Görev Yolluğu Mahsup İşlemleri 

Geçici Görev Yolluğu Mahsup İşlemleri  memura avans olarak ödenen geçici görev yolluğu harcırah ödemelerinde mahsup işlemleri nasıl yapılır

Geçici Görev Yolluğu Mahsup İşlemleri 

Geçici Görev Yolluğu Mahsup İşlemleri  memura avans olarak ödenen geçici görev yolluğu harcırah ödemelerinde mahsup işlemleri nasıl yapılır

Geçici Görev Yolluğu Mahsup İşlemleri 

Geçici Görev Yolluğu Mahsup İşlemleri 

Kamu kurumlarında çalışan kişiler kurs,eğitim,seminer v.b durumlarda memuriyet mahalli dışında görevlendirilmekte bazı durumlarda ise geçici görev yolluklarını avans olarak almaktadırlar.Bu yazımızda idarelerce en fazla hata yapılan hususlardan birisi olan geçici görev yolluğu avans işlemlerini mevzuat hükümleri doğrultusunda anlatmaya çalışacağız.

Bilindiği üzere Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Ön Ödeme Yapılabilecek Gider Türleri Başlıklı 6. maddesinde "İlgili kanunlarında hüküm bulunması halinde, görevlilere yolluk ve diğer giderleri karşılığı avans verilebilir. Bu avansların tutarı ve mahsup süreleri özel kanunlarındaki hükümlere tabidir" hükmü yer almaktadır.

Geçici görev yolluklarının avans olarak verilmesi,verilen avansın mahsup süresi ve iade edilemeyen avanslar hakkında yapılacak olan işlemler ise Harcırah kanununun 59. maddesinde açıklanmıştır.

İlgili kanun maddesinde yer alan hükümlere göre 

-Geçici Görev ile bir yere gönderilenlere geçici görevde yapacakları harcamalar için avans verilebilir

-Geçici görev için avans alanlar geçici görevden döndükten sonra 1 ay içinde almış oldukları avansı kapatma işlemlerini yapmaları gerekir.Alınan avans harcanan paradan fazla ise arta kalan tutar iade edilir,alınan avans harcanan paradan az ise aradaki fark ilgililere ödenir.

Mahsup süresi, avansın verildiği güne, son ayda tekabül eden günün mesai saati bitiminde, sürenin bittiği ayda avansın verildiği güne tekabül eden bir gün yok ise, süre o ayın son gününün mesai saati bitiminde sona erer. Örneğin;20/09/2017 tarihinde alınan avansın en geç 20/10/2017 tarihinin mesai saati sonuna kadar mahsup edilmesi gerekir. Ancak, bu gün tatil gününe  rastlarsa takip eden ilk iş günü mesai saati sonuna kadar avansın mahsubu gerekir. 

-Geçici görev bittikten sonra 1 ay içinde mahsup işlemlerini yapmayan memurların almış oldukları avans tutarlarının tamamı kişi borçlarına alınarak ilgili tutarların tamamı tahsil edilinceye kadar avans alan kişilerin almış oldukları aylık veya ücretlerin yarısı bu borca karşılık kesilmesi gerekir.

-Ancak bu şekilde zamanında mahsup işlemi yapmayan kişiler daha sonra mahsup evraklarını idarelerine verirlerse mahsup işlemi yine yapılır ancak ilgililerden geç yapılan mahsuptan dolayı alınması gereken faiz tutarları ayrıca tahsil edilmelidir.Zamanında yapılmayan veya hiç yapılmayan mahsup işlemlerinde uygulanacak olan faiz başlangıcına ilişkin hüküm 16 sıra nolu muhasebat genel müdürlüğü genel tebliğinde yer almaktadır.

Kişilerden Alacaklar”a ilişkin 20/02/2005 tarih ve 16 Sıra Nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinin “Faiz Başlangıç Tarihi” başlıklı bölümünde; “Geçici görev yolluğu avanslarının süresinde mahsup veya iade edilmemesi nedeniyle doğan alacaklarda; Görev ifa edilmiş ise, asıl görev yerine dönüşünden itibaren bir ay sonraki tarihten itibaren, faiz uygulanmak suretiyle tahsil edilecektir.” hükümlerine yer verilmiştir.Faiz hesaplamalarında ilgili tebliğ hükümlerine göre işlem yapılmalıdır.

Daha önceki yıllarda Danıştay Başkanlığınca verilen aşağıda yayınlamış olduğumuz kararda da almış olduğu geçici görev yolluğuna ilişkin zamanında mahsup işlemlerini yapmayan memurun maaşından kesinti yapılması yönünde karar verilmiştir.

Danıştay 10. Dairesi 24/11/1976 tarih, Esas: 1976/73, Karar: 1976/2512 sayılı kararında; “…davacıya İstanbul’da geçici görevli bulunduğu süre için ödenen avansın görev yerine dönmesi üzerine mahsubunun yaptırılmadığı dava dosyasında mevcut bilgi ve belgelerden anlaşılmasına binaen mahsubu yapılmayan … lira avansın Harcırah Kanununun 59 uncu maddesinin üçüncü ve müteakip fıkralarında öngörüldüğü biçimde adına borç çıkartılması ve maaşlarından kesilmesine dair adı geçen hakkında davalı idarece yapılan işlemde kanuna aykırılık görülmediğinden yasal dayanaktan yoksun olan davanın reddine karar verildi.” denmek süratiyle iade edilmeyen avans artığının, ilgili adına borç kaydedilip maaşından kesilebileceğine karar verilmiştir.

-Zamanında kapatılmayan avanslar için uygulanacak faiz oranları ise her yıl yayımlanan parasal sınırlar ve oranlar tebliğinde gösterilmektedir.Zamanında mahsup edilmeyen geçici görev yolluğu avanslarında  kanuni faiz oranları üzerinden hesaplama yapılmalıdır.2017 yılı için uygulanacak olan kanuni faiz oranı yıllık %9 dur.

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2022, 19:58
YORUM EKLE