Memurun verilen görevi süresinde yapmaması ile ilgili karar

Memurun verilen görevi süresinde yapmaması ile ilgili karar

Memurun verilen görevi süresinde yapmaması ile ilgili karar

Memurun verilen görevi süresinde yapmaması ile ilgili karar

Danıştay 12. Dairesi, davacının üzerine atılı, kendisine havale edilen işleri, haklı bir gerekçesi olmaksızın uzun süre beklettiği yönündeki disiplin suçu ile ilgili olarak, davacının üzerine havaleli işlerin konusu, ağırlığı ve kapsamı, davacıya havale tarihi, ne kadar süre içinde bitirilmesi gerektiği ve ne kadar geciktirildiği, 24/03/2015 - 27/03/2015 tarihleri arasında işlem yapıldığı belirtilen evrakların sayısı gibi hususların somut ve objektif delillerle ortaya konulamadan verilen disiplin cezasında hukuka uyarlılık olmadığına hükmetti.

T.C.

DANIŞTAY
Onikinci Daire

Esas No: 2016/10252

Karar No: 2019/9564

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

... İMüdürlüğü,.................... Şube Müdürlüğünde..................olarak görev yapan davacının, ............... tarihinde.......................................Şube Müdürlüğüne görevlendirmesi yapılmıştır. Bu tarihten itibaren 2015 yılının Mart ayına kadar kendisine havale edilen işlerden yirmidördüne ait evrakı sonuçlandırmadığı ve bu evraklarla ilgili olarak işlem yapmadığı belirtilerek 24/03/2015 tarihli yazıyla davacıdan konuyla ilgili bilgi istenilmiş, davacıya cevap için üç günlük süre tanınmıştır.

Davacının, konuyla ilgili olarak verdiği cevabın yeterli görülmemesi üzerine hakkında disiplin soruşturması başlatılmış, yapılan soruşturma ile davacının sonuçlandırmadığı işlemler için geçerli bir mazeretinin bulunmadığı nitekim kendisinden konuyla ilgili bilgi talep edilmesine ilişkin 24/03/2015 tarihli yazının kendisine tebliğ edilmesinin hemen ardından 24/03/2015 - 27/03/2015 tarihleri arasında söz konusu evrakların birçoğu ile ilgili işlem yapmış olmasının da bu durumu desteklediği belirtilerek, anılan eyleminin 657 sayılı Kanun'un 125/C-(a) maddesinde yer alan disiplin suçunu oluşturduğundan bahisle 24/08/2015 tarihli işlem ile davacının savunması istenilmiş ve savunma için sekiz günlük süre tanınmıştır. 04/05/2015 tarihinde davacı, üzerine atılı suçlama ile ilgili bilgi ve belgelerin kendisiyle paylaşılmasını istemiştir.

Davacıya tanınan savunma süresi dolmadan, 05/05/2015 tarihli işlem ile davacının üzerine atılı suçlama hakkındaki bilgileri davacıyla paylaşan davalı idare, aynı işlem ile davacıya sekiz gün ek savunma süresi tanımış, bu işlemden henüz haberdar olmayan davacı ise aynı gün, davalı idarenin ilk savunma istem yazısını ilgi göstererek savunmasını idareye teslim etmiştir. Davacının iddiasına göre, davalı idareden bilgi talebinin kabul edilip kendisine sekiz günlük ek savunma süresi verildiğini öğrenmesinin ardından da ikinci savunmasını hazırlamaya başlamışken, kendisine verilen ek savunma süresi dolmadan bir gün önce, 12/05/2015 tarih ve ... sayılı işlem ile 657 sayılı Kanun'un 125/C-(a) maddesi uyarınca 1/8 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, bu işleme karşı yapmış olduğu itiraz da İl Disiplin Kurulu tarafından oyçokluğuyla reddedilmiştir.

Bakılan dava, davacı hakkında verilen aylıktan kesme cezasının ve bu cezaya karşı yapılan itirazın reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-(a) maddesinde, "Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak'' fiili, aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Disiplin soruşturmalarında, hakkında soruşturma yürütülen kişilere suçlama yöneltilirken; isnat olunan eylemlerin bir takım hesaplamalara, varsayım temelli kabullere dayalı olmaksızın her türlü şüpheden uzak, somut, kesin, yeterli ve inandırıcı delillerle, tam bir vicdani kanaat oluşturacak şekilde ortaya konulması gerekmektedir.

Bakılan davaya konu aylıktan kesme cezasının dayanağı olan disiplin soruşturmasında; davacının üzerine atılı, kendisine havale edilen işleri, haklı bir gerekçesi olmaksızın uzun süre beklettiği yönündeki disiplin suçu ile ilgili olarak, davacının üzerine havaleli işlerin konusu, ağırlığı ve kapsamı, davacıya havale tarihi, ne kadar süre içinde bitirilmesi gerektiği ve ne kadar geciktirildiği, 24/03/2015 - 27/03/2015 tarihleri arasında işlem yapıldığı belirtilen evrakların sayısı gibi hususların somut ve objektif delillerle ortaya konulamadığı anlaşılmaktadır.

Bu nedenle, davacının üzerine atılı disiplin suçunu işlediğini, her türlü şüpheden uzak, somut, kesin, yeterli ve inandırıcı delillerle, tam bir vicdani kanaat oluşturacak şekilde ortaya koyamayan eksik disiplin soruşturmasına dayanılarak tesis edilen ve davacıya tanınan ek savunma süresi dolmadan işlem tesis edilmiş olması nedeniyle savunma hakkını ihlal eden dava konusu disiplin cezasına ve bu cezaya karşı yapılan itirazın reddine ilişkin işlemlerde hukuka uygunluk görülmemiştir.

Bu itibarla, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin temyize konu ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının BOZULMASINA,

Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 03/12/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE