Konaklama bedeli temsil ağırlama giderinden ödenir mi?

belediye geçici olarak görevlendirilen memurların geçici görev yolluklarındaki konaklama bedeli temsil ağırlama giderinden ödenir mi?

Konaklama bedeli temsil ağırlama giderinden ödenir mi?

belediye geçici olarak görevlendirilen memurların geçici görev yolluklarındaki konaklama bedeli temsil ağırlama giderinden ödenir mi?

Kamu İdaresi Türü           Belediyeler ve Bağlı İdarelerkararı yazdır

Yılı          2019

Dairesi  8

Karar No              197

İlam No 21

Tutanak Tarihi   16.2.2021

Kararın Konusu Harcırah Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Yurt içinde geçici olarak görevlendirilen bilgisayar işletmeni ..................….....’e mevzuatta belirtilen sınırı aşan ölçüde konaklama bedelinin ödenmesine ilişkin olarak;

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun “Yurtiçinde Verilecek Gündeliklerin Miktarı” başlıklı 33’üncü maddesinde;

“a. Bu Kanun gereğince verilecek yurtiçi gündeliklerinin miktarı her yıl bütçe kanunları ile tespit olunur.

d. Bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden (b) fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir.”

Denilmektedir.

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na ekli (H) cetvelinin 1’inci maddesinde yurt içinde verilecek gündelik miktarları;

“B- Memur ve Hizmetlilerden; Gündelik Miktarı

a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1) 51,60

b) Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 48,15

c) Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 45,20

d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 39,85

e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 38,75”

Olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na ekli (H) cetvelinin 1’inci maddesinin dipnotunda; “6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40’ı esas alınır.” denilmek suretiyle, yatacak yer temini için kişilere ödenebilecek miktarların sınırı hususunda açıklık getirilmiştir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, yurt içi geçici görevle görevlendirilen bir kişinin yatacak yer temini bedeli olarak alabileceği azami tutarın, görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliğinin %50 artırımlı miktarı olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, yapılan incelemede, kadro derecesi 3 ve gündeliği …….. TL olan Bilgisayar İşletmeni ...............…............’in yurt içi görevlendirmesinin ilk 10 gününde yatacak yer temini için alabileceği en yüksek tutar, gündeliğinin %50 fazlası olan ……….. TL olması gerekirken, ilgili kişiye bu tutarın üzerinde konaklama gideri ödendiği tespit edilmiştir.

Her ne kadar sorumlular savunmalarında, aynı zamanda …...Belediyesi …… Müdür Vekili olarak görev yapan ............…….’in söz konusu konaklama ödemelerinin, Belediye Başkanı ........................’in Ankara ziyaretlerindeki konaklama giderlerinin Temsil Ağırlama Giderleri hesabından ödendiğini ileri sürmüş olsalar da, yapılan bu harcama temsil ağırlama harcamaları kapsamında değildir.

Şöyle ki; Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesinin “Temsil Giderleri” başlıklı 4’üncü maddesi;

“Temsil giderleri görevle ilgili olmak şartıyla;

Beldede başarılı çalışmaları görülenler için toplantılar düzenlemek,

Kupa ve benzeri teşvik uygulamalarında bulunmak,

Gerçek ve tüzel kişilere plaket, ödül ve hediye vermek, çiçek göndermek,

Beldede göreve başlayan veya ayrılan protokole dahil kişiler için toplantılar düzenlemek ve hediye vermek, için yapılır.”

Hükmündedir.

Aynı Yönergenin “ Ağırlama Giderleri” başlıklı 5’inci maddesinde ise;

“Ağırlama, beldenin misafiri durumunda olan;

Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyeleri,

Hükümet Merkezi veya diğer illerin protokolüne dahil kişiler,

Yabancı ülke temsilcileri veya konuklar,

Sanat, bilim, kültür ve spor dallarında temayüz etmiş kişiler,

Basın mensupları,

Beldenin kalkınmasında katkısı olanlar veya olacağı anlaşılanlar,

İle bu kişilerin eşleri ve refakatindeki görevliler için geleneklere ve davetin şumulüne göre, ağırlama, konuklama, konutlandırma ve bu işlerle ilgili olarak hazırlıkların gerektirdiği giderlerle ziyafet, kokteyl, hediye, çiçek, bahşiş ve taşıma giderleri şeklinde yapılır.”

Hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen Yönerge’den de anlaşılacağı üzere, Belediyede görevli olan kişilerin geçici görevlendirme nedeniyle konaklama giderlerinin temsil, ağırlama ve tören giderleri ödeneğinden karşılanacağına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Geçici görevlendirme nedeniyle yapılan konaklamalarda, konaklama ödemelerinin Harcırah Kanunu’na göre ve bu Kanun’da belirlenen tutarlar üzerinden yapılması gerekmektedir.

Bu itibarla, yurt içinde geçici olarak görevlendirilen Bilgisayar İşletmeni .....................…..’e mevzuatta belirtilen sınırı aşan ölçüde konaklama bedelinin ödenmesi sonucu oluşan ve hesabı aşağıdaki tabloda gösterilen toplam ........................TL tutarındaki kamu zararının;

...............….TL’sinin Harcama Yetkilisi (Başkan Yardımcısı) .....................….ile Gerçekleştirme Görevlisi (Sözleşmeli Memur) .....................….’e,

Geriye Kalan …………….. TL’sinin ise Harcama Yetkilisi (Bilgisayar İşletmeni) ………………….. ile Gerçekleştirme Görevlisi (Sözleşmeli Memur) ........................….’e,

Müştereken ve müteselsilen,

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile ödettirilmesine, oy birliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE