4483 Göre Verilen Soruşturma İznine İtiraz Süresi

4483 e Göre Verilen Kararlara İtiraz Süresi  , ön inceleme sonunda memur hakkında öninceleme soruşturma açılması yönünde karar verilirse memur kaç gün içinde itiraz etmek zorunda, 4483 sayılı yasaya göre verilen öninceleme izinlerinde itiraz süresi

4483 Göre Verilen Soruşturma İznine İtiraz Süresi

4483 e Göre Verilen Kararlara İtiraz Süresi 

4483 sayılı kanuna göre yapılan soruşturmalarda yapılacak itirazlara ilişkin düzenleme ilgili kanunun 9. maddesinde düzenlenmiştir.4483 sayılı kanununa göre yapılan inceleme sonucunda soruşturma izni vermeye yetkili makamca soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi yönünde bir karar verir.Verilen karar aşağıda başlıklar halinde bildirilen makam ve kişilere bildirilmek zorundadır.

-Cumhuriyet Başsavcılığına
-Hakkında İnceleme Yapılan Memura 
-Varsa Şikayetciye 

Yapılan bildirimler neticesinde 

-Soruşturma izni verilmesi kararı verilmiş ise hakkında Ön İnceleme yapılan memur veya memurlar
-Soruşturma izni verilmemiş ise Cumhuriyet Başsavcılığı veya şikayetçi olanlar
Verilen karar 10 gün içinde itiraz etme hakkına sahiptirler.
Ayrıca şikayetci tarafından yapılan şikayet işleme izib vermeye yetkili makamca işleme alınmamış ve incelemeye yapılmaması yönünde bir karar verilmiş ise şikayetçi tarafından ilgili karar karşı da itiraz edilebilir.Bu karara da şikayetçinin itiraz süresi on gündür.

Verilen kararlara itiraz süresinin başlangıcı  kararların ilgililere tebliği ile başlar.Verilen kararlara karşı 10 gün içinde itiraz edilmez ise ilgililerin itiraz hakkı sona erer.Aşağıda yayınlamış olduğumuz danıştay kararlarında da görüleceği üzere 10 günlük süre geçtikten sonra yapılan itiraz başvuruları kabul edilmemiştir.  

İkinci Daire, Esas No   : 2003/752,  Karar No   : 2003/1810 

 

İçişleri Bakanlığından 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca 19.6.2003 gün ve 3943 sayılı yazı ile gönderilen dosya ve İçişleri Bakanı tarafından verilmiş bulunan 7.10.2002 gün ve Tef.Ku.Bşk.2002/430 sayılı karar incelenerek gereği görüşüldü:

 

Yakınıcı …'ın kendisine 4.2.2003 tarihinde tebliğ edilen karara anılan Kanunun 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında öngörülen 10 günlük itiraz süresini geçirdikten sonra 18.2.2003 tarihinde havale edilen dilekçe ile itiraz ettiği anlaşıldığından, itirazının süre aşımı yönünden reddine, kararın bir örneğinin adı geçene tebliği için dosyanın İçişleri Bakanlığına gönderilmesine 19.9.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.

İkinci Daire, Esas No : 2003/1277,  Karar No : 2004/57
Milli Eğitim Bakanlığından 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca 15.12.2003 gün ve 6932/116702 sayılı yazı ile gönderilen dosya ve Milli Eğitim Bakanı tarafından verilmiş bulunan 18.7.2003 gün ve 451.05/878 sayılı karar incelenerek gereği görüşüldü:
Yakınıcı …'in kendisine 20.9.2003 tarihinde tebliğ edilen karara anılan Kanunun 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında öngörülen 10 günlük itiraz süresini geçirdikten sonra 20.10.2003 tarihli dilekçe ile itiraz ettiği anlaşıldığından, itirazının süre aşımı yönünden reddine, kararın bir örneğinin adı geçene tebliği için dosyanın Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmesine 16.1.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 09:44
YORUM EKLE