Devlet memurluğundan çıkarma gerektiren disiplin suçları , hangi fiileri işleyen memur memurluktan çıkarılır

Devlet Memurluğundan Çıkarma Bir daha devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır. Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve hâller şunlardır;

a)  İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,

b)  Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,

c)  Siyasi partiye girmek,

d)  Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,

e)  Savaş, olağanüstü hâl veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,

f )   Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiilî tecavüzde bulunmak,

g)  Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,

h)  Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,

ı)   Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallînde gizlemek,

j)   Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,

k)   5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek, l)Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak,  bu örgütlere  yardım etmek, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak (DMK md. 125/E).