Sayıştay, kadrosu başka bir üniversitede bulunan profesörün rektör olarak atanmasını eleştirdi. Kurumun internet sitesinde yayınlanan Kamu İdare Raporlarının Özel Bütçeli İdare Raporları kısmında üniversitelerin 2021 yılı idare raporlarında yer alan bir bulguya göre, bir profesörün reklam yardımcısı olarak görevlendirilmesinde kadro şartı aranmaktadır. 

Sayıştay raporunda yer alan bulgu aşağıda yer almaktadır:

BULGU 1: Başka Üniversite Profesörünün Rektör Yardımcısı Olarak Atanması

........................ Üniversitesi Rektör Yardımcısının, kadrosunun başka bir üniversitede bulunduğu görülmüştür.

Rektör yardımcısı olarak atanan öğretim görevlisinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi; "Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi kendi rektörlük görev süresiyle sınırlı olmak kaydıyla rektör yardımcısı olarak seçer." hükmüne amirdir.

Akademik personel hangi durumlarda sürekli görev yolluğu alır Akademik personel hangi durumlarda sürekli görev yolluğu alır

Yukarıya alınan madde hükmüne göre, bir öğretim görevlisinin rektör yardımcısı olarak atanabilmesi için üniversitenin aylıklı profesörlerinden olması gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında Rektör Yardımcılarının aylıklı olmasının Kanun gereği şart koşulduğu; ancak aynı üniversiteden olma şartının Kanun'da yer almadığını ifade etmişse de

Kanun hükmü başka yorum yapmaya veya başka türlü anlamaya müsaade etmeyecek şekilde açık ve anlaşılırdır. Rektör yardımcılarının ünversitenin kadrolu profesörleri arasından atanması şarttır.

Bu itibarla, üniversitenin aylıklı profesörlerinden olmayan öğretim görevlisinin rektör yardımcısı olarak atanmasının Kanun'un 13'üncü maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirilmektedir.