Bakanlık müşavirliği görevi başka göreve atanmada kazanılmış hak kabul edilebilir mi?

Bakanlık müşavirliği görevi başka göreve atanmada herhangi bir sınıf için kazanılmış hak sayılır mı?

Bakanlık müşavirliği görevi başka göreve atanmada kazanılmış hak kabul edilebilir mi?

Bakanlık müşavirliği görevi başka göreve atanmada herhangi bir sınıf için kazanılmış hak sayılır mı?

Devlet Memurları Kanunu'nda istisnai memuriyet kavramına yer verilmesi ile bu tür memurluğun diğer memuriyetlerden farklı usullere tabi tutulması ve gerek memuriyete girişte gerekse bu görevden alınmada memuriyete ilişkin kimi ilkelerin aranmamasının amaçlandığı, Bakanın danıştığı grubu oluşturan müşavirlerini seçme ve hizmetine ihtiyaç duymadıklarını değiştirme yetkisinin bulunduğu, müşavirliğin istisnai memuriyet sayılmasının da bu anlayış çerçevesinde gerçekleştirildiği, Devlet Memurları Kanunu'nun 59. maddesinde de; istisnai memurlukta bulunanların diğer memurluklara naklen atanmaları halinde bu görevlerinin her hangi bir sınıf için kazanılmış hak sayılmayacağı hakkında.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2020/898 E. , 2020/3503 K.

"İçtihat Metni"

T.C.

D A N I Ş T A Y

İKİNCİ DAİRE

Esas No : 2020/898

Karar No : 2020/3503

TEMYİZ EDEN (DAVACI): ...

VEKİLLERİ: Av. ..., Av. ...

KARŞI TARAF (DAVALILAR): 1- ...

2- ... Bakanlığı

VEKİLİ: Av. ...

İSTEMİN KONUSU: ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen ... günlü, E: ..., K: ... sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem : Dava; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Bakanlık Müşaviri olarak görev yapan davacının, bu görevinden alınmasına ilişkin ... günlü, ... sayılı kararname ile Personel Dairesi Başkanlığının ... günlü, ... sayılı işlemiyle Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü emrine uzman olarak atanmasına ilişkin işlemin iptali ve bu işlemler nedeniyle yoksun kaldığı tüm maaş ve sair özlük haklarının işletilecek yasal faiziyle birlikte tarafına ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : ... İdare Mahkemesinin ... günlü, E: ..., K: ... sayılı kararıyla; Devlet Memurları Kanunu'nda istisnai memuriyet kavramına yer verilmesi ile bu tür memurluğun diğer memuriyetlerden farklı usullere tabi tutulması ve gerek memuriyete girişte gerekse bu görevden alınmada memuriyete ilişkin kimi ilkelerin aranmamasının amaçlandığı, Bakanın danıştığı grubu oluşturan müşavirlerini seçme ve hizmetine ihtiyaç duymadıklarını değiştirme yetkisinin bulunduğu, müşavirliğin istisnai memuriyet sayılmasının da bu anlayış çerçevesinde gerçekleştirildiği, Devlet Memurları Kanunu'nun 59. maddesinde de; istisnai memurlukta bulunanların diğer memurluklara naklen atanmaları halinde bu görevlerinin her hangi bir sınıf için kazanılmış hak sayılmayacağının düzenlendiği, 657 sayılı Yasa'nın 76. maddesi kapsamında idareye tanınan takdir yetkisi uyarınca davacının bakanlık müşavirliği kadrosundan alınarak, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesine uzman olarak atanmasına ilişkin dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı; dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığından, davacının anılan işlemler nedeniyle yoksun kaldığı maaş ve diğer sosyal haklarının ödenmesine karar verilmesi isteminin de yerinde görülmediği gerekçesiyle dava reddedilmiştir

Bölge İdare Mahkemesi Kararının Özeti : ... İdare Mahkemesinin gün ve sayısı yukarıda belirtilen kararına karşı davacı tarafından yapılan istinaf başvurusu üzerine; ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin temyize konu kararıyla; başvuruya konu İdare Mahkemesi kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davacının istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davacı tarafından; İdare Mahkemesince eksik inceleme ve değerlendirme sonucunda karar verildiği, İstinaf Mahkemesinin de gerekçesiz olarak istinaf başvurusunu reddettiği, dava konusu işlemde kamu yararı ve hizmet gereklerinin göz önünde bulundurulmadığı, gerekçesiz olarak salt takdir yetkisine dayalı işlem tesis edildiği, idarenin takdir yetkisine sahip olmasının keyfi davranabileceği anlamını taşımadığı, takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız olmadığı, sebep ve maksat unsurları yönünden hukuki denetime tabi olduğu, görevden alınmasının akabinde daha önceki kariyer mesleğine atanmadan, kazanılmış hakları da ihlal edilerek alt kadro olan düz uzmanlık kadrosuna atandığı, maaşında yarı oranında azalma meydana geldiği, işlem tarihine kadar atandığı tüm görevlere kariyer ve liyakat ilkelerine uygun olarak atandığı, dava konusu atama işlemi ile kariyer ilkesinin ihlal edildiği, rızası olmaksızın alt kadroya atandığı, işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek, temyiz incelemesine konu Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmiştir.

DAVALI İDARELERİN CEVABI: Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ: ...

DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen ... günlü, E: ..., K: ... sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanun'un 7035 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 15/12/2020 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

YORUM EKLE