Geçmiş yıllar sınav soruları bilgi edinme kapsamında kurumlardan istenebilir mi?

4982 sayılı kanun kapsamında kamu kurumlarınca yapılmış olan görevde yükselme veya kpss a müfettişlik uzmanlık soruları bilgi edinme kapsamında istenebilir mi?

Geçmiş yıllar sınav soruları bilgi edinme kapsamında kurumlardan istenebilir mi?

Geçmiş yıllar sınav soruları bilgi edinme kapsamında kurumlardan istenebilir mi?

4982 sayılı bilgi edinme kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan bilgi ve belgeler ilgili kanunun istisna olarak saydığı belgelerden değilse kurumlardan talep edilebilir. Kurumlarınca bilgi ve belge talebine red cevabı verilmesi halinde ise bilgi ve belge talebinde bulunan kişinin bilgi edinme kurumuna başvuru hakkı bulunmaktadır. Geçmiş yıllarda yapılan müfettişlik sınav sorularını talep eden ve kurumca olumsuz cevap verilen vatandaşca bilgi edinme kuruluna yapılan başvuruya istinaden verilen kararda geçmiş yıllarda sorulan soruların bilgi edinme kanunu kapsamında verilmesi gerektiği  yönünde karar verilmiştir.

İTİRAZIN KONUSU:

XX, 29/01/2010 tarihli elektronik posta ile Tarım

Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine başvurarak, aşağıda yer alan bilgi ve belgelerin taraflarına verilmesini talep etmiştir.

“1- 15/10/2006 tarihli Kontrolör Yrd. Sınav Soru ve Cevapları

2- 15/10/2006 tarihli Müfettiş Yrd. Sınav Soru ve Cevapları

3- 28/05/2006 tarihli Kontrolör Yrd. Sınav Soru ve Cevapları

4- 28/05/2006 tarihli Müfettiş Yrd. Sınav Soru ve Cevapları

5- 20/12/2009 tarihli Kontrolör Yrd. Sınav Soru ve Cevapları

6- 20/12/2009 tarihli Kontrolör Yrd. Sınav Soru ve Cevapları”

Mezkur başvuru, ilgili İdarenin, 02/02/2010 tarihli cevabi yazısıyla, mevzuatlarında seçme sınavlarına

ilişkin soru ve cevapların ilan edileceğine dair herhangi bir hüküm bulunmadığı, geçmişten gelen uygulamalarda da sınav sorularının yayımlanması gibi bir usulün olmadığı ve söz konusu soru ve benzerlerine yayımlanmış ders ve benzeri kaynak kitaplardan ulaşılmasının mümkün olduğu belirtilmek suretiyle reddedilmiştir.

Adı geçen, 29/01/2010 tarihli dilekçesiyle Kurulumuza itirazen başvurarak, bilgi edinme istemine konu olan söz konusu sınav soruları ve cevaplarının taraflarına verilmesini talep etmektedir.

KARAR METNİ

XX’in itirazının USULDEN KABULÜ ile;

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve

usulleri düzenlemektir. Kanunun amacından da anlaşılacağı gibi Kanun açıklığı genel ilke olarak kabul etmiştir. Yönetimde açıklığın genel ilke olarak kabul edilmesi ise, her türlü bilgi ve belgenin isteyen herkese verilmesini kapsar. Bununla birlikte, 4982 sayılı Kanunun değişik maddelerinde bilgi edinme hakkına sınırlamalar getirilmiştir. Dolayısıyla idare bir bilgi edinme başvurusunu, eğer 4982 sayılı Kanunda belirtilmiş bir istisnanın kapsamına girmiyorsa, Kanunda belirlenen şekilde eksiksiz olarak karşılamak zorundadır.

Bu kapsamda; ilgilinin talepleri ve bu taleplere karşılık verilen cevaplar incelendiğinde; söz konusu tarihlerde yapılan Müfettiş Yardımcılığı ve Kontrolörlük Sınav Soru ve Cevaplarının talep edilmesi karşısında ilgili İdarenin talebi reddederken öne sürdüğü gerekçelerin, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ya da başka bir mevzuatta yer alan her hangi bir sınırlamaya dayandırılmadığı görülmüştür. Ancak yapılan bir bilgi edinme başvurusunun söz konusu mevzuatta yer alan istisnalar kapsamına girmiyor ise başvuranın erişimine açılmasının 4982 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin “Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler.” Amir hükmü olduğu açıktır. Diğer taraftan, söz konusu sorular ve cevapları bir kamusal sınavda kullanıldığı için “kamunun elinde bulunan bir bilgi ve belge” niteliğini kazandığından 4982 sayılı Kanun kapsamında kamuya ve ilgililere açık hale gelmektedir.

Bu nedenlere bağlı olarak, başvuru sahibinin bilgi edinme talebine konu olan Müfettiş Yardımcılığı ve

Kontrolörlük Sınavlarından girdiklerinin belirlenerek,  söz konusu sınavlara ilişkin soru ve cevaplarının birer suretinin başvuru sahibine verilmesi gerektiği hususunun Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

YORUM EKLE