Parti logosu taşıyan ilanların belediye bütçesinden ödenmesi

belediyelerce basın ilan kurumu aracılığı ile yerel gazetelere verilen ilan bedellerinin siyasi parti logosu ile yayınlanması nedeniyle belediye bütçesinden ödenmesinin mümkün olmadığı hususunda sayıştay kararı

Parti logosu taşıyan ilanların belediye bütçesinden ödenmesi

Parti logosu taşıyan ilanların belediye bütçesinden ödenmesi 

belediyelerce basın ilan kurumu aracılığı ile yerel gazetelere verilen ilan bedellerinin siyasi parti logosu ile yayınlanması nedeniyle belediye bütçesinden ödenmesinin mümkün olmadığı hususunda sayıştay kararı  

Kamu İdaresi Türü     Belediyeler ve Bağlı İdarelerkararı yazdır

Yılı      2019

Dairesi 8

Karar No         208

İlam No          48

Tutanak Tarihi            16.3.2021

Kararın Konusu          Çeşitli Konuları İlgilendiren Kararlar

İlan Gideri:

A) Basın İlan Kurumuna yapılan ilan gideri ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtlardan Damga Vergisi kesilmemesine ilişkin olarak;

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun l’inci maddesinde bu Kanuna ekli (I) sayılı tabloda yazılı kâğıtların Damga vergisine tabi olduğu; 3’üncü maddesinde Damga Vergisinin mükellefinin kâğıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların Damga Vergisini kişilerin ödediği; 8’inci maddesinde, bu kanunda yazılı resmi daireden maksat, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köylerin olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmadığı; 14’üncü maddesinde kağıtların Damga Vergisinin bu Kanun’a ekli (I) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınması gerektiği, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktarın aynı nispette vergiye tabi olduğu, bunların devri halinde aslından alınan verginin dörtte birinin alınması gerektiği, belirtilmiştir.

Kanun’a ekli (1) sayılı Tablonun “IV. Makbuzlar ve Diğer Kâğıtlar” başlıklı Bölümünde; Resmî daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler nedeniyle kişiler tarafından resmî dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmî daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kâğıtların binde 9,48 oranında Damga Vergisine tabi olduğu belirtilmiştir.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre, Belediye tarafından ilan verilen gazetelerden hizmet alımına ilişkin gerçekleştirilen ödemelerin binde 9,48 oranında Damga Vergisi kesintisine tabi olması gerekmektedir. Ancak, yapılan incelemede, ..............Belediyesi tarafından çeşitli gazetelere verilen ilan bedelleri üzerinden Damga Vergisi kesintisi yapılmadığı tespit edilmiştir.

Sorumlular savunmalarında her ne kadar Basın İlan Kurumuna yapılan ilan gideri ödemeleri nedeniyle düzenlenen harcamalardan sehven Damga Vergisi kesilmemesi nedeniyle oluşan kamu zararının ilgili kurumdan tahsil edileceğini belirtseler de, tahsilata ilişkin bir belge gönderilmemiştir.

Bu itibarla, Belediyenin damga vergisinin tahsil edilmesi yönündeki sorumluluğunu yerine getirmemesi nedeniyle oluşan ve hesabı aşağıda yer verilen tabloda gösterilen ......... TL tutarındaki kamu zararının;

Harcama Yetkilisi (...…...) ...............ile Gerçekleştirme Görevlisi (…………...) .................’a, müştereken ve müteselsilen,

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile birlikte ödettirilmesine, oy birliğiyle karar verildi.

B) Basın İlan Kurumu aracılığıyla çeşitli gazetelere verilen ilanlarda Belediye Başkanının mensubu olduğu siyasi partinin ambleminin bulunmasına ilişkin olarak;

195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun’un “Tarif” başlıklı 29’uncu maddesinde;

“a) Kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve yönetmeliklerle yayınlanması mecburi olan (Özel dernekler hariç) veya,

b) Genel ve katma bütçeli dairelerle il özel idareleri, belediyeler, köyler ve İktisadi Devlet Teşekkülleri ve sermayesinin yarısından fazlası kamu hukuku tüzel kişilerine ait bulunan teşekküllerin verdikleri.

Reklam mahiyetini taşımıyan ilanlar, resmi ilan sayılır.”

Denilmektedir.

Aynı Kanun’un “Tarif” başlıklı 40’ıncı maddesinde ise;

“Resmi ilan sayılmayan ve gerçek ve tüzel kişiler tarafından gazete ve dergilerde yayınlanmak üzere verilip de reklam mahiyetinde bulunmayan ilanlar, hususi ilan sayılır.

Satışı artırmak gibi ticari gayelerle veya bir şeye veya bir fikre rağbet sağlamak gibi maddi veya manevi bir menfaat temini maksadıyle gazete ve dergilerde yazı, resim veya çizgilerle yapılan ilanlar, reklam sayılır.”

Hükmü yer almaktadır.

Bu hükümler doğrultusunda belediyeler tarafından gazetelere bir fikre rağbet sağlamak gibi maddi veya manevi bir menfaat temini maksadı ile ilan verilmesi ve bu ilanların reklam mahiyeti taşıması halinde resmi ilan sayılamayacağı anlaşılmaktadır.

Ancak, yapılan incelemede …………….. Belediye Başkanının Basın İlan Kurumu aracılığıyla çeşitli gazetelere verilen bazı ilanlarda Belediye Başkanı’nın mensubu olduğu siyasi partinin ambleminin bulunduğu tespit edilmiştir.

Sorumlular savunmalarında her ne kadar 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri” başlıklı 38’inci maddesinin (o) bendinde temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanma yetkisinin belediye başkanına verilmesini; temsil, ağırlama ve tören giderlerinin konu, kapsam ve miktarının tayininin başkanlık görevinde bulunması dolayısıyla belediye başkanının takdirine tabi olduğunu; bu yetki çerçevesinde söz konusu ilanlarda Belediye Başkanlığınca yapılan kültürel, sosyal, ekonomik vb. ilçeye katkı sağlayan ve rutin olmayan çeşitli faaliyet ve icraatlar ile ilgili ilçe halkına tanıtım ve duyuru amacı olduğundan, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve İçişleri Bakanlığınca yürürlüğe konulan “Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi” gereği verilen görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde kamu zararına yönelik hareket edilmediğini ileri sürmüş olsalar da, anılan Yönerge’de her bir giderin sınırları ilgili maddelerde net olarak çizilmiş, temsil harcamalarının kullanma yetkisi tamamıyla belediye başkanının takdirine bırakılmamıştır. Ayrıca, hizmetlerin ilçe halkına duyurulması amacıyla belediye başkanı, belediye adına kurumu temsilen ilan verilebilir. Ancak, burada sorunlu olan husus …………... Belediyesince verilen bu tarz ilanların bazılarının siyasi parti amblemi içermesi ve ilanların amacının yapılan hizmetleri ilçe halkına duyurulmasından ziyade belediye başkanının ve mensubu olduğu partinin reklamını yapmaya yönelik olmasıdır.

Bu itibarla............Belediye Başkanının mensubu olduğu siyasi partinin reklamı mahiyetini taşıyan gazete ilan bedellerinin Belediye bütçesinden ödenmesi sonucu oluşan toplam ...............….TL tutarındaki kamu zararının;

Harcama Yetkilisi (...…...) ...............ve Gerçekleştirme Görevlisi (…………...) ..................….’a, müştereken ve müteselsilen,

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile birlikte ödettirilmesine, oy birliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE