Fiilen zabıta olarak çalışmayan personele maktu fazla çalışma ödenir mi?

Fiilen zabıta olarak çalışmayan personele maktu fazla çalışma ödenir mi?

Fiilen zabıta olarak çalışmayan  personele maktu fazla çalışma ödenir mi?

Fiilen zabıta olarak çalışmayan  personele maktu fazla çalışma ödenir mi?

Soru: "Belediyesinde mali hizmetler biriminde görev yapıyorum. Belediyemizde zabıra kadrosunda görevli personelimizden 2 tanesi başka işlerde görevlendirildiler ve fiilen zabıtalık görevi yapmıyorlar. Buna rağmen maktu fazla çalışma ücretinden faydalanmak istiyorlar. Fiilen zabıtalık görevi yapmayan kişiye maktu fazla çalışma ücreti ödenir mi? Bazı zamanlarda da belediyemizin diğer birimlerinde görevli personel zabıta birimlerinde görevlendiriliyor. Bu personelin de maktu fazla çalışma durumunu sormak istiyorum"

Cevap: Belediyelerde zabıta kadrosunda bulunup fiilen zabıtalık görevi yapmayan personelin maktu fazla çalışma ücreti ile ilgili olarak son dönemde sıkça sorular almaktayız. Bilindiği üzere, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Zabıtanın Görev ve Yetkileri” başlıklı 51’inci maddesinin 4’üncü fıkrasında; 

“… Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.”

hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 31.12.2021 tarih ve 31351 sayılı mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na ekli K Cetveli’nin “Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti” başlıklı bölümünde;

“(B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti: 1- Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir.

Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu;

- 10.000’e kadar olanlar için 321 Türk Lirasını,

- 10.001’den 50.000’e kadar olanlar için 344 Türk Lirasını,

- 50.001’den 100.000’e kadar olanlar için 380 Türk Lirasını,

- 100.001’den 250.000’e kadar olanlar için 429 Türk Lirasını,

- 250.001’den 1.000.000’e kadar olanlar için 512 Türk Lirasını,

- 1.000.001’den fazla olanlar için 594 Türk Lirasını,

- Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 594 Türk Lirasını,

- Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehirler belediye sınırları içerisindekiler için 790 Türk Lirasını, geçemez.

2- Aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara, her ne ad altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz.

3- Yukarıdaki hükümlere göre ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretleri;

a) Görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince,

b) Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde,

c) İtfaiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma hallerinde tedavi süresince,

ç) Yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında, ödenmeye devam olunur. Diğer hallerde ise, fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ödenir. ” denilmektedir.

 Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin “Başka Memurluklardan Naklen Geçiş” başlıklı 16’ncı maddesinde ise;

“(1) Diğer kamu kurum ve kuruluşları veya belediye hizmet birimlerinde asıl memur kadrosunda çalışanlardan, belediye zabıta memurluğuna geçmek isteyenler; 35 yaşını aşmamaları, bu Yönetmeliğin 13/A maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan şartları taşımaları, 13/E maddesinde öngörülen sınavda başarılı olmaları kaydıyla 657 sayılı Kanuna ve diğer mevzuat hükümlerine uyularak zabıta memurluğuna atanabilir.” hükmü yer almaktadır.

Aynı Yönetmelik’in “Geçici Görevlendirme” başlıklı 41’inci maddesinde;

“(1) Zorunlu hallerde, belediye memurlarından ihtiyacı karşılayacak sayıda personel zabıta biriminin sadece büro hizmetlerinde geçici olarak görevlendirilebilir.

(2) Geçici görev süresi bir yıl içinde altı ayı geçemez.”

hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; aylık maktu fazla çalışma ücretinin ancak zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele ödenebileceği; Belediyenin diğer hizmet birimlerindeki asil memurların zabıta memurluğuna geçebilmesi için Belediye Zabıta Yönetmeliğinin “Başka Memurluklardan Naklen Geçiş” başlıklı 16’ncı maddesinde sayılan şartları taşıması ve Yönetmeliğin 13/e maddesinde öngörülen sınavda başarılı olması gerektiği; yine Belediye Zabıta Yönetmeliğinin “Geçici Görevlendirme” başlıklı 41’inci maddesine göre belediye memurlarından, zorunlu hallerde zabıta biriminde görevlendirilebilecek olan personelin fiilen zabıta olarak değil sadece büro hizmetlerinde görevlendirilebileceği; zabıta biriminde destek hizmeti yürüten personele ise aylık maktu mesai ücretinin ödenemeyeceği anlaşılmaktadır.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2021, 09:34
YORUM EKLE