Üniversiteye atanan akademik personel sürekli görev yolluğu alabilir mi?

Başka üniversiteye akademik kadroya atanan öğretim elemanlarına sürekli görev yolluğu ödemesi yapılabilir mi

Üniversiteye atanan akademik personel sürekli görev yolluğu alabilir mi?

Başka üniversiteye akademik kadroya atanan öğretim elemanlarına sürekli görev yolluğu ödemesi yapılabilir mi

Üniversiteye atanan akademik personel sürekli görev yolluğu alabilir mi?

Üniversiteye atanan akademik personel sürekli görev yolluğu alabilir mi?

657 sayılı Kanun ile 2914 sayılı Kanun ve 2547 sayılı Kanun kapsamında görev yapanların yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadrolarına naklen atanabilmelerinin mümkün olmaması nedeniyle söz konusu personele sürekli görev yolluğunun ödenmesine imkan bulunmadığı mütalaa edilmektedir.    

T.C. HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü  

Sayı : E-58759530-125.01-274517

Konu : Yurtiçi sürekli görev harcırahı   …………… ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

 İlgi : 28.07.2020 tarihli ve 58235901-45.99-E.34827 sayılı yazınız.  29.04.2021  

İlgide kayıtlı yazınızda mülga Devlet Personel Başkanlığının görüşünden de bahsedilerek;

a) Başka kamu kurumlarından 657 sayılı Kanun veya 2914 ve 2547 sayılı Kanunlar çerçevesinde görev yapmakta iken, 2914 ve 2547 sayılı Kanunlarda belirtilen usuller çerçevesinde Üniversiteniz akademik kadrolarına atanan personelin, bu atama işleminin ilk atama olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği,

b) Başka kamu kurumlarından 657 sayılı Kanun veya 2914 ve 2547 sayılı Kanunlar çerçevesinde görev yapmakta iken, 2914 ve 2547 sayılı Kanunlarda belirtilen usuller çerçevesinde Üniversiteniz akademik kadrosuna atanacak personel için çalışmakta olduğu kamu kurumundan muvafakat talep edilip edilmeyeceği,

c) Çalışmış olduğu kurumdan muvafakat alarak gelen akademik personele, nakil bildirim formu getirmeleri halinde sürekli görev yolluğu ödenip ödenmeyeceği, hususlarında Bakanlığımız görüşü talep edilmiştir. Bilindiği üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 10 uncu maddesinde, yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar sürekli görev yolluğu olarak yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı verileceği hükme bağlanmıştır.

Bu hükme göre, sürekli görev yolluğu bir göreve naklen atanan memur ve hizmetlilere eski memuriyet mahallinden yeni görev mahallerine kadar kendilerine ve aynı zamanda aile fertlerine ait ev eşyalarının taşıtılmasına ve diğer zorunlu giderlerine karşılık olarak verilmektedir. Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinde, memurların ve 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelin 657 sayılı Kanuna tabi memur kadrolarına naklen atanabilecekleri düzenlenmektedir. 2547 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde doktor öğretim üyeliğine, 24 üncü maddesinde doçentliğe ve 25 inci maddesinde ise profesörlüğe atanmanın, 09/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile de öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamanın esas ve usulleri düzenlenmektedir. Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri incelendiğinde, memurların ve öğretim elemanlarının ancak 657 sayılı Kanuna tabi memur kadrolarına naklen atanabilecekleri, bunun dışında 2914 sayılı Kanun ve 2547 sayılı Kanun kapsamında yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadrolarına naklen atanabilmelerine yönelik bir düzenlemenin bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

Bu çerçevede, 657 sayılı Kanun ile 2914 sayılı Kanun ve 2547 sayılı Kanun kapsamında görev yapanların yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadrolarına naklen atanabilmelerinin mümkün olmaması nedeniyle söz konusu personele sürekli görev yolluğunun ödenmesine imkan bulunmadığı mütalaa edilmektedir. Bilgilerini rica ederim.    

Yakup TEKİN Bakan a. Genel Müdür 

YORUM EKLE