Öğretim görevlilerinin, adli bir görev ifası sırasında işledikleri suçların genel esaslara göre soruşturulacağı

Öğretim görevlilerinin, adli bir görev ifası sırasında işledikleri suçların genel esaslara göre soruşturulacağı

Öğretim görevlilerinin, adli bir görev ifası sırasında işledikleri suçların genel esaslara göre soruşturulacağı

Mahkemenin istemi üzerine öğretim üyelerince düzenlenen raporların gerçeğe aykırı veya usulsüz olduğu yolundaki iddianın CMK 161/5. madde uyarınca genel hükümlere göre soruşturulması gerektiği hakkında.

DANIŞTAY

Birinci Daire

Esas No: 2019/2071

Karar No: 2019/2072

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 161’inci maddesinin besinci fıkrasında, "Kanun tarafından kendilerine verilen veya kanun dairesinde kendilerinden istenen adliye ile ilgili görev veva işlerde kötüye kullanma veya ihmalleri görülen kamu görevlileri ile Cumhuriyet savcılarının sözlü veva yazılı istem ve emirlerini yapmakta kötüye kullanma veya ihmalleri görülen kolluk amir ve memurları hakkında Cumhuriyet savcılarınca doğrudan soruşturma yapılır." hükmü yer almıştır.

Açıklanan nedenle, şüphelilere isnat edilen suçun, adli bir görevin ifasına ilişkin olduğu ve ....... Cumhuriyet Başsavcılığınca doğrudan soruşturulması gerektiği anlaşıldığından, ....... Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 1.10.2019 tarihli men-i muhakeme kararının bozulmasına, şüpheliler hakkında genel hükümlere göre gereği yapılmak üzere dosyanın karar ekli olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın bir örneğinin ................ Üniversitesi Rektörlüğüne gönderilmesine 25.12.2019 tarihinde ovçokluğuyla karar verildi.

YORUM EKLE