Yeni delil elde edilmesi üzerine tekrar soruşturma yapılabilir mi?

soruşturma yapıldıktan sonra yeniden delil elde edilmesi durumunda tekrardan soruşturma yapılabileceği hakkında danıştay kararı

Yeni delil elde edilmesi üzerine tekrar soruşturma yapılabilir mi?

Yeni delil elde edilmesi üzerine tekrar soruşturma yapılabilir mi?

Soruşturma yapıldıktan sonra yeniden delil elde edilmesi durumunda tekrardan soruşturma yapılabileceği hakkında danıştay kararı 

T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2018/702 Karar No : 2018/949

Anahtar Kelimeler : -Mükerrer Soruşturma,

-Yeni Delil,

-2547 Sayılı Kanun

Özeti :Yeni delil elde edilmesi üzerine tekrar yapılan soruşturmanın mükerrerlik teşkil etmeyeceği hakkında.

K A R A R

ġüpheliler :

1-… - Batman Üniversitesi İdari ve Mali işler Dairesi Başkan V.

2-… - Aynı Daire Başkanlığında Şef

3-… - Aynı Daire Başkanlığında Memur

4-… - Aynı Daire Başkanlığında Memur

Suçları : Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü aracılığı ile Batman Üniversitesince alınan malzemenin teslimine ve muayenesine ilişkin gerçeğe aykırı muayene ve kabul formu düzenleyerek bu malzemenin tedarikçisi …

Ticaret ve San. Ltd. şti.'nin taşeronu olan Şikayetçi …'ya ait … Ofis Sistemleri isimli firmanın zararına neden olmak suretiyle görevi kötüye kullanmak.

Suç Tarihi : 2012 Yılı.

İncelenen Karar : Batman Valiliği İl İdare Kurulunun 7.9.2017 tarih ve 2017/1 sayılı men-i muhakeme kararı.

Karara İtiraz Eden : Yok.

İnceleme Nedeni : Yasa gereği kendiliğinden.

Batman Valiliğinin 20.3.2018 tarih ve E.3403 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen İl İdare Kurulu kararı,

Tetkik Hakimi Sadullah Tunç'un açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53‘üncü maddesi uyarınca incelendi;

Danışma ve İdari Uyuşmazlıklar ile Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmalarına İlişkin Kararlar

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

Dosyanın incelenmesinden, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü aracılığı ile Batman Üniversitesince alınan malzemenin teslimine ve muayenesine ilişkin gerçeğe aykırı muayene ve kabul formu düzenleyerek bu malzemenin tedarikçisi … Ticaret ve San. Ltd. şti.'nin taşeronu olan Şikayetçi …'ya ait … Ofis Sistemleri isimli firmanın zararına neden olunduğu yolundaki Şikayet üzerine Rektörlükçe yaptırılan soruşturma sonucunda il idare Kurulunun 25.2.2016 tarih ve 2016/1 sayılı kararıyla Şüphelilerin men-i muhakemelerine karar verildiği, bu kararın Yasa gereği incelenerek Dairemizin 13.12.2016 tarih ve E:2016/1548, K:2016/2143 sayılı kararıyla onandığı belirlenmiştir.

Şikayetçinin söz konusu iddiaları üzerine Batman Cumhuriyet Başsavcılığının 2013/16507 ve 2015/13886 sayılı dosyalarındaki soruşturmalara başlanıldığı, Başsavcılığın 23.8.2015 tarih ve Soruşturma No:2015/13886 sayılı kararıyla, Batman Üniversitesinde görevli Şüpheliler hakkında 4483 sayılı Kanun gereğince işlem yapılması için Şikayet evrakının Batman Valiliğine gönderildiği, Batman Valiliğinin Şikayet evrakını Batman Üniversitesi Rektörlüğüne iletmesi üzerine Rektörlükçe Şikayetçi iddialarının soruşturulması için Şüpheliler hakkında soruşturma emri verildiği, konu hakkında yapılan soruşturma sonucunda da Batman Valiliği il idare Kurulunun 25.2.2016 tarih ve 2016/1 sayılı kararıyla Şüphelilerin men-i muhakemelerine karar verildiği, anılan kararın Yasa gereği ve itirazen incelenerek Dairemizin 13.12.2016 tarih ve E:2016/1548, K:2016/2143 sayılı kararıyla onandığı görülmüştür.

Ancak bu gelişmeler yaşanırken aynı iddialarla ilgili olarak Batman Cumhuriyet Başsavcılığının 2013/16507 sayılı dosyasındaki soruşturmanın devam ettiği, Başsavcılığın 11.1.2016 tarih ve Soruşturma No:2013/16507 sayılı talimatıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, Şikayetçi iddialarını

aydınlatacak bilirkişi raporu temin edilmesinin istenildiği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca da 9.3.2016 tarihli bilirkişi raporunun temin edildiği, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca bu bilirkişi raporu değerlendirilmek suretiyle Şüpheliler hakkında soruşturma yapılması talebiyle görevsizlik kararı verilerek evrakın Batman Üniversitesi Rektörlüğüne gönderildiği, bunun üzerine Rektörlükçe yaptırılan soruşturma sonucunda il idare Kurulunun 7.9.2017 tarih ve 2017/1 sayılı kararıyla Şüphelilerin men-i muhakemelerine karar verildiği görülmüştür.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığının 23.8.2015 tarih ve Soruşturma No:2015/13886 sayılı yazısı uyarınca Rektörlükçe yaptırılan soruşturmada 9.3.2016 tarihli bilirkişi raporunun bulunmadığı, fezlekenin mevcut deliller göz önüne alınarak hazırlandığı, il idare Kurulunun 25.2.2016 tarih ve 2016/1 sayılı kararıyla Şüphelilerin men-i muhakemelerine karar verildiği,

Dairemizin 13.12.2016 tarih ve E:2016/1548, K:2016/2143 sayılı kararıyla da bu il idare Kurulu kararının onandığı, buna karşın, yeni delil olarak ileri sürülen ve önceki soruşturmada incelenmeyen bilirkişi raporunun önceki soruşturmada ulaşılan kanaati ve sonucu değiştirmeye muktedir bir belge olduğu, bu sebeple yeniden yapılan bu soruşturmanın mükerrerlik içermediği anlaşılmıştır.

Bu bağlamda, söz konusu bilirkişi raporu değerlendirilerek yeniden yapılan bu dosyadaki soruşturma sonucunda il idare Kurulunun 7.9.2017 tarih ve 2017/1 sayılı kararıyla Şüphelilerin men-i muhakemelerine karar verilmiş ise de, anılan bilirkişi raporunda, Şüphelilerin 11.11.2012 tarihli malzeme teslim ve tesellüm tutanağını gerçeğe aykırı bir Şekilde düzenleyerek 7.992,21 TL kamu zararına neden oldukları yolunda tespitte bulunulduğu, dolayısıyla atılı suçla ilgili yapılacak bir yargılamada Şüphelilerin sorumluluklarının irdelenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenle atılı suçla ilgili mevcut delillerin, Şüpheliler …, …, … ve … hakkında kamu davası açılması gerektiği hususunda yeterli Şüphe oluşturduğu anlaşıldığından, Batman Valiliği il idare Kurulunun 7.9.2017

tarih ve 2017/1 sayılı men-i muhakeme kararının bozulmasına, atılı suç nedeniyle adı geçenlerin lüzum-u muhakemelerine, Şüphelilerin eylemlerine uyan Türk Ceza Kanununun 257‘nci maddesi gereğince yargılanmasına, yargılamanın Batman Asliye Ceza Mahkemesinde yapılmasına, …, …, … ve … hakkında gereği yapılmak üzere dosyanın karar ekli olarak Batman Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer örneğinin Batman Valiliği ile Batman Üniversitesi Rektörlüğüne gönderilmesine 31.5.2018 tarihinde

oybirliğiyle karar verildi

Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020, 09:39
YORUM EKLE