Danıştay, beraat kararı almanın göreve iade için yeterli olmadığına hükmetti

Danıştay, beraat kararı almanın göreve iade için yeterli olmadığına hükmetti

Danıştay, beraat kararı almanın göreve iade için yeterli olmadığına hükmetti

Danıştay 5. Dairesi, meslekten ihraç edilen personelin beraat kararı almasının işe iade gerekçesi olmayacağına hükmetti. 

Yargı mensubu olarak görev yapmakta iken 667 sayılı KHK’nin 3/1. maddesi uyarınca FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına karar verilen davacının, anılan karar ile bu karara karşı yaptığı yeniden inceleme talebinin zımnen reddine ilişkin kararın iptali istemiyle açtığı davada, her ne kadar davacı hakkında silahlı terör örgütüne üyelik suçundan, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 223/2-e maddesi uyarınca anılan suçu işlediğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildiği görülmüş ise de davacının terör örgütüne üyelik suçundan beraat etmiş olmasının, 667 sayılı KHK uyarınca davacı hakkında FETÖ/PDY ile iltisak ve irtibatının bulunup bulunmadığı yönünden farklı bir değerlendirme yapılmasına hukuki engel oluşturmayacağı ve dosyada yer alan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda davacının FETÖ ile irtibat ve iltisakının olduğu ve bu nedenle demokratik anayasal düzene sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle davacının meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına yönelik HSK Genel Kurulu kararının iptali istemi yönünden davanın reddine, bu karara karşı yaptığı yeniden inceleme talebinin zımnen reddine ilişkin işlemi yönünden ise davanın kısmen incelenmeksizin reddine ilişkin Danıştay 5. Dairesinin 12/03/2020 tarih ve E:2016/53272, K:2020/1930 sayılı kararı.

Kararı okumak için tıklayınız

YORUM EKLE