2020 yılı kamu işçisinin harcırah geçici görev  gündelik miktarları 

Kamuda çalışan 4 d li işçiler geçici görevli olduğu günler için geçici görev yolluğu naklen atanmaları durumunda ise sürekli görev yolluğu ödenmesi gerekmektedir.  Kamuda çalışan işçilere geçici görev yolluğu ile sürekli görev yolluğu ödeneceği hakkındaki yasal düzenleme 6245 sayılı harcırah kanununda yapılmıştır.

6245 sayılı harcırah kanununda harcırah kanunu kapsamında yer kamu idarelerinde görev yapan memur ve hizmetlilerin ve bu kişilerin aile fertlerinin kanunda yer alan durumların vukuu halinde harcırah alacağı hüküm altına  alınmıştır. Yine ilgili kanununda yapılan hizmetli tanımı  ‘’Personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel, kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlarla kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işleri ve iş kanunlarına göre işçi sayılan kimseler’’ olarak yapılmıştır. Kanun maddesine göre kamu işçilerine yapılacak ödemelerde hizmetlilere ödenecek harcırah tutarları esas alınacaktır.Hizmetlilere ödenecek harcırah miktarlarının ise ne olduğu 6245 sayılı kanunun 7. maddesinde açıklanmıştır.

6245 sayılı harcırah kanununun Harcırah hesabında esas tutulacak aylıklar başlıklı 7. maddesinde

“Hizmetlilerin harcırahı, aldıkları aylık ücret veya ödeneklerine; gündelik ile çalışanların harcırahı da gündeliklerinin 30 katına en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanır. Şu kadar ki (Ödenek mukabili çalışanlar hariç) bunların harcırahları hiçbir suretle 4 üncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez” hükmü yer almaktadır.

Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere kamuda işçi olarak çalışanlara ödenecek geçici ve sürekli  görev yolluklarında almış oldukları bir aylık maaşa karşılık gelen en yakın  memur maaşı üzerinden hesaplama yapılacak ve işçiye ödenecek geçici ve sürekli görev yolluğundaki günlük yevmiye tutarı hiçbir şekilde 4. derece de bulunan memura ödenecek yevmiye tutarını geçemeyecektir.İlgili açıklamaya göre

2020  yılında geçici görevle görevlendirilen veya naklen atanan ve sürekli görev yolluğu ödenecek olan işçilerin alabilecekleri gündelik miktarları aşağıdaki gibi olacaktır. İşçi için almış olduğu ücrete en yakın memurun maaşı baz alınarak  aşağıda yer alan tabloya  göre harcırah ödenecektir.

d)   Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 43,35

e)   Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 42,15

KADROYA GEÇEN İŞÇİLERE GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU ÖDENMESİ HAKKINDA MALİYE BAKANLIĞI YAZISI 

İptal edilen uçak ücreti kurum bütçesinden ödenebilir mi? İptal edilen uçak ücreti kurum bütçesinden ödenebilir mi?

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı: 77078042-125.03-(523-2223)-4860

Konu: Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

İlgi: 28/5/2018 tarihli ve 29296 sayılı yazınız. İlgi yazınızda, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında firmada çalışmakta iken 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde uyarınca sürekli işçi kadrolarına atanan personelin, 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre yurtiçinde başka bir yere geçici olarak görevlendirilip görevlendirilemeyeceği hususunda Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanununun ‘’Harcırah verilecek kimseler’’ başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, ‘’Bu kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertleri ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlar’’ harcırah verilecek kişiler arasında sayılmış, ‘’Tarifler’’ başlıklı 3 üncü maddesinin (d) bendinde de hizmetli; ‘’Personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel, kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlarla kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işleri ve iş kanunlarına göre işçi sayılan kimseler’’ olarak tanımlanmıştır. Öte yandan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinde, kurumlara ait bir vazifenin yapılması amacıyla geçici olarak yurtiçinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere geçici görev yolluğu olarak yol gideri ve gündelik verileceği hükme bağlanmıştır. Bu hükme göre, geçici görev yolluğu memur veya hizmetlinin bir görevin yapılması amacıyla ‘’geçici’’ olarak başka bir yere gönderilmesi nedeniyle, asli görev yerinde yapmak zorunda olmadığı yeme ve yatma ücretleri ile taşıt giderleri gibi bazı zorunlu giderlere karşılık verilmektedir. Diğer taraftan, söz konusu hükümde yer alan ‘’başka bir yere gönderilenlere’’ ifadesinden de anlaşılacağı üzere, geçici görev yolluğunun ödenebilmesi için memur veya hizmetlilerin geçici görevle memuriyet mahalli dışında başka bir yere kurumlarca gönderilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında firmada çalışmakta iken 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnemeye eklenen geçici 23 üncü madde uyarınca sürekli işçi kadrolarına atanan personelin memuriyet mahalli dışında başka bir yere geçici görevle görevlendirilmeleri halinde, kendilerine geçici görev yolluğu ödenmesine imkan bulunduğu mütalaa edilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.


 

Editör: TE Bilisim