Yönetmeliğe aykırı teşekkül eden disiplin kurulunca verilen karar iptal edildi

Memurun görev yaptığı Orman Genel Müdürlüğünün Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde disipline ilişkin usul ve esaslar bakınmından 657 sayılı Kanun ve Disiplin Kurulları ve Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağının belirtildiği, anılan Yönetmelikte ise bölge disiplin kurulunun; Valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, bölge müdürü (başkan), bölge müdürü (başkan)’nın görevlendireceği bir müdür yardımcısı, sosyal ve idari hizmetleri yürütmekle görevli amir, personel veya ünite amiri veya benzer hizmetleri yürütmekle görevli amirden oluşacağı belirtilmesine karşın, dava konusu işlemde disiplin kurulunda bölge müdür yardımcısı, personel şube müdürü, hukuk danışmanı olmak üzere toplam 3 kişinin bulunduğu, kurulun yönetmelikte belirtilen usule uygun olarak oluşturulmadığı anlaşıldığından, işlemde bu yönüyle de hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2020/3339 E. , 2021/2116 K.
"İçtihat Metni"

Özel okulda görevli sözleşmeli öğretmene memuriyetten çıkarma cezası uygulanır mı? Özel okulda görevli sözleşmeli öğretmene memuriyetten çıkarma cezası uygulanır mı?

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/3339
Karar No : 2021/2116

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Genel Müdürlüğü
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: … Orman İşletme Şefliğinde Orman Muhafaza Memuru olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin (D) bendinin (f) ve (ı) fıkraları uyarınca "1 yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması" cezası ile cezalandırılmasına ilişkin … tarihli ve … sayılı işlemin iptali istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 23/01/2018 tarihli ve E:2014/5088, K:2018/55 sayılı bozma kararına uyularak; davacının disiplin cezasına konu eylemleri ve bu eylemlerin karşılığı disiplin cezası belirtilerek 657 sayılı Kanun'un 129. maddesi kapsamında savunmasının istenilmediği, 28/02/2013 tarihli yazının davacının ifadesinin alınmasına yönelik olduğu, bu yazının savunma istem yazısı olarak kabulüne hukuken olanak bulunmadığı, davacının usulüne uygun olarak savunmasının alınmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, öte yandan; davacı hakkında cezanın Bölge Disiplin Kurulu tarafından verildiği, Orman Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde disipline ilişkin usul ve esaslar bakınmından 657 sayılı Kanun ve Disiplin Kurulları ve Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağının belirtildiği, anılan Yönetmelikte ise bölge disiplin kurulunun; Valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, bölge müdürü (başkan), bölge müdürü (başkan)’nın görevlendireceği bir müdür yardımcısı, sosyal ve idari hizmetleri yürütmekle görevli amir, personel veya ünite amiri veya benzer hizmetleri yürütmekle görevli amirden oluşacağı belirtilmesine karşın, dava konusu işlemde disiplin kurulunda bölge müdür yardımcısı, personel şube müdürü, hukuk danışmanı olmak üzere toplam 3 kişinin bulunduğu, kurulun yönetmelikte belirtilen usule uygun olarak oluşturulmadığı anlaşıldığından, işlemde bu yönüyle de hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Dava konusu disiplin cezası Orman Genel Müdürlüğü Disiplin Kurulları ve Amirleri hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tesis edildiğinden kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin dördüncü fıkrasında, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 20/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Editör: TE Bilisim