Disiplin cezası verilirken sosyal medya yazışmalarının hangi IMEI numaralı cep telefonundan ya da bilgisayardan yapıldığı tespit edilmeli mi?

Belediyede görev yapan personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(g) maddesi uyarınca devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali istenilmiyle dava açılmıştır. Davaya bakan ilk derece mahkemesi, memura isnat edilen soruşturma konusu fiillerin her türlü şüpheden uzak, somut ve inandırıcı delillerle ortaya konulamadığı gibi sosyal medya yazışmalarının hangi IMEI numaralı cep telefonundan ya da bilgisayardan yapıldığı, hangi internet ağı üzerinden hangi adreslerden iletişim kurulduğu gibi tespitlerin yapılmadığı, davacının iddia ettiği gibi şifresinin çalınma ihtimali bulunduğu da göz önüne alındığında, eksik incelemeye dayalı olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar vermiştir.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2020/4914 E. , 2021/4320 K.


"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/4914
Karar No : 2021/4320

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Büyükşehir Belediye Başkanlığı

VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …

VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında itfaiye ... olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(g) maddesi uyarınca devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin … tarih ve … sayılı işlemin iptali istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesince verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararla; disiplin cezasının verilebilmesi için kusurlu halin tespitinden sonra 657 sayılı Kanun'da belirtilen süreler içerisinde ilgili memur hakkında soruşturma açılması, bu soruşturma sonucunda oluşturulan soruşturma raporunun değerlendirilerek yetkili disiplin amiri veya kurul tarafından bir disiplin cezası verilmesi gerektiğinin kurala bağlandığı; Kanun çerçevesinde yapılacak soruşturmalarda ise isnat edilen fiilin çok yönlü olarak ele alınması, öne sürülen iddiaların ve savunmanın muhakkik tarafından denk bir şekilde ele alınması ve araştırılması, olayın şüpheye yer vermeyecek şekilde somut delillerle ortaya konulması gerektiği, aksi tutum ile soruşturmanın tek yönlü olarak yürütülmesi, maddi gerçeğin ortaya çıkmasını önleyeceği gibi eksik soruşturma raporunu esas alarak karar veren disiplin amirinin veya disiplin kurullarının tam bir kanaat ile karar vermesine engel olacağının muhakkak olduğu; dosya içerisinde bulunan soruşturma raporu ve eki belgelerin birlikte incelenmesi neticesinde, davacıya isnat edilen soruşturma konusu fiillerin her türlü şüpheden uzak, somut ve inandırıcı delillerle ortaya konulamadığı gibi sosyal medya yazışmalarının hangi IMEI numaralı cep telefonundan ya da bilgisayardan yapıldığı, hangi internet ağı üzerinden hangi adreslerden iletişim kurulduğu gibi tespitlerin yapılmadığı, davacının iddia ettiği gibi şifresinin çalınma ihtimali bulunduğu da göz önüne alındığında, eksik incelemeye dayalı olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir.

Savcı tarafından verilen disiplin cezasına karşı nereye itiraz edilmeli? Savcı tarafından verilen disiplin cezasına karşı nereye itiraz edilmeli?


Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, dava konusu işleme dayanak olarak alınan soruşturmada herhangi bir eksik incelemenin söz konusu olmadığı, davacının dinlenilmesini istediği tüm tanıkların dinlendiği, sosyal medya hesaplarını başkaları tarafından kullanıldığı iddiasının da her türlü inceleme ve araştırma yapılmak suretiyle disiplin soruşturmasının hukuka uygun şekilde tamamlandığı; alınan ifadelerden, sosyal medya hesaplarını yöneten kişilerin, şikayet kapsamında işlenen fiiller için kullanılan bir sosyal medya hesabı olmadığının belirtildiği; cep telefonu çalınma ihtimaline karşı, söz konusu telefonun İMEI numarasının araştırılmadığı ifade edilmiş ise de, davacının bu konuda savcılık nezdinde herhangi bir şikayetinin bulunmadığı; sosyal medya hesapları yönetenlerin, hesaplara ilişkin somut olarak ifade veremedikleri, çelişkili ifadelerinin bulunduğu, bu konuda da davacının herhangi bir beyan ve şikayetinin bulunmadığının açık olduğu, davacının elden para verme, birlikte sinemaya gitme ve benzeri şekilde eylemlerinin tanık ifadeleriyle doğrulandığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, İstinaf Mahkemesi kararının usul ve yasaya uygun olduğu, ekran görüntüsü olduğu iddia edilen yazışmaların kendisine ait olmadığı, kim ve ne şekilde oluşturulduğunun bilinmediği, sosyal medya hesaplarının birçok kişi tarafından kullanıldığı, hukuken geçerli somut delil olmadan disiplin cezası verilemeyeceği, zorla öpme, yalnız sinemaya gitme, para verme, iş vaadinde bulunma, kız öğrencileri aracıyla çeşitli yerlere götürme gibi isnatlara ilişkin herhangi bir somut delilin bulunmadan verilen memurluktan çıkarma cezasının hukuka, kanunilik ve ölçülülük ilkesine aykırı olduğu belirtilerek, istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 29/06/2021 tarihinde kesin olarak, oybirliğiyle karar verildi.

Editör: TE Bilisim