İzin sonrası göreve başlamayan memura verilen ceza onandı

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

ESAS NO: 2021/345

KARAR NO: 2021/1285

KARAR TARİHİ: 23.06.2021

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : . Valiliği

VEKİLİ: Av..

KARŞI TARAF (DAVACI) : .

VEKİLİ: Av. .

İSTEMİN KONUSU:

... İdare Mahkemesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

İstanbul İli ... No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda doktor olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-(b) maddesi uyarınca bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin İl Disiplin Kurulunun... tarih ve . sayılı kararının iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla;

Dava dosyasındaki bilgi ve belgeler ile soruşturma raporunun birlikte değerlendirilmesinden, kurumda, 24 saat görev, 72 saat izin sistemine göre çalışıldığı, davacının 28/06/2015 tarihinde biten istirahat izni sonrası izinli olduğu tarihe rastgelen 28/06/2015 tarihinden üç gün sonraki nöbet tarihi olan 02/07/2015 tarihinde görevine başladığı bir gerçek olmakla birlikte davacının, 02/07/2015 tarihinde göreve başlamasının başlıca nedeninin, önceden hazırlanan nöbet çizelgesi/takvimine göre istirahatli olduğu günleri (üç gün) takip eden tarihte yani 02/07/2015 tarihinde göreve başlayabileceği düşüncesinden kaynaklandığı, bu düşünceyi taşıyan davacının, özürsüz ve kesintisiz üç gün göreve gelmeme fiilini işleme kastı bulunmadığı, şartları oluşmuş ise ancak 29/06/2015 tarihinde görevine başlamamasından ötürü sadece bu güne yönelik olarak bir tahlil/değerlendirme/tartışma yapılabilecek iken, sübuta ermediği halde fiilinin 657 sayılı Kanun'un 125/D-(b) maddesi kapsamında kaldığından bahisle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Onikinci Dairesinin 12/11/2019 tarih ve E:2016/10090, K:2019/8612 sayılı kararıyla;

Devlet memuru olan bir personelin yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, aylıksız izin, refakat izni v.b. iznin bitiş tarihinde göreve başlaması esas olup, davacının 19/06/2015-28/06/2015 tarihleri arasında raporlu olduğu, rapor bitim tarihi olan 29/06/2015 tarihinde göreve başlaması gerekirken, bu tarihte görevine başlamadığı gibi 30/06/2015 ve 01/07/2015 tarihlerinde de görev yerine gitmeyip 02/07/2015 tarihinde görevine gittiği sabit olduğundan, özürsüz ve kesintisiz (3) gün göreve gelmediğinden bahisle eylemine uyan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-(b) bendi uyarınca tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği,

Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı sonucuna varılarak... İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi ısrar kararının özeti: ... İdare Mahkemesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla; dava konusu işlemin iptali yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı idare tarafından, davacının, disiplin cezası verilmesini gerektiren kuralı ihlal ettiğinin soruşturma raporuyla ortaya konulması sonucunda dava konusu işlemin tesis edildiği, rapor bitim tarihinde çalıştığı yere gidip görevinin ne olduğunu, çalışma sisteminin nasıl olacağını öğrendikten sonra mesaisine başlaması gerekirken, bu yükümlülük ve sorumluluklara riayet etmeyip istirahatli olduğu ve gelmediği günlerde nöbet tarihleri ile çalışma saatlerinin değişebileceğini dikkate almamak suretiyle görevine bağlı bir Devlet memuru gibi davranmayıp özürsüz ve kesintisiz olarak üç gün görev yerine gitmediği, diğer taraftan, genel bütçeye dahil olan idarelerinin aleyhine verilen kararlarda başvurma harcı, karar harcı, yürütmenin durdurulması harcı ve vekalet harcı ödemesine hükmedilmesinin 492 sayılı Harçlar Kanunu'na aykırı olduğu belirtilerek İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin kabulü ile... İdare Mahkemesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı ısrar kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

İstanbul İl Ambulans Servisi Başhekimliği... No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda doktor olarak görev yapan davacının, 19/06/2015 tarihinde (10) gün süreli istirahat raporlu olduğu, 29/06/2015 tarihinde göreve başlaması gerekirken, 30/06/2015 ve 01/07/2015 tarihlerinde de görevine gelmediği iddiasıyla yapılan inceleme/soruşturma sonucu düzenlenen 02/09/2015 tarihli inceleme raporu ile; 19/06/2015 tarihinde (10) gün istirahat raporu verilen davacının, rapor bitim tarihi olan 29/06/2015 tarihinde göreve başlaması gerektiği, ancak 02/07/2015 tarihinde görevine başladığı, çalışma sistemi (24 saat görev, 72 saat izin) incelendiğinde, izinli veya raporlu olmadığı takdirde 04, 08, 12, 16, 20, 24 ve 28 Haziran 2015 tarihlerinde nöbetçi olması dolayısıyla, raporlu olduğu için tutmadığı 28/06/2015 tarihli nöbete ait 72 saatlik izni kullanıp 02/07/2015 tarihli nöbetine gittiğinin anlaşıldığı, 2015 yılı Haziran ayında (15) gün yıllık izin, (10) gün rapor olmak üzere toplam (25) gün izinli ve raporlu olduğu halde Haziran ayında hiç nöbet tutmadığı ve nöbete gittiği 02/07/2015 tarihi dikkate alındığında (31) gün izin kullandığı, Devlet memuru olan bir personelin yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, aylıksız izin, refakat izni v.b. iznin bitiş tarihinde göreve başlamasının esas olduğu, davacının raporlu olduğu 19/06/2015-28/06/2015 tarihleri sonrası rapor bitim tarihi olan 29/06/2015 tarihinde göreve başlaması gerekirken, muhtemelen tutmadığı 28/06/2015 tarihli nöbete ait nöbet izinlerini kullanıp sonraki nöbeti olan 02/07/2015 tarihinde görevine gittiği, bu nedenle, "özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek" fiilini işlediği ve 657 sayılı Kanun'un 125/D-(b) maddesi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılması gerektiği yönünde getirilen teklif doğrultusunda bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulmasına karar verilmesi üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-(b) maddesinde; "Özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek" fiili, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Dava dosyasında yer alan tüm bilgi ve belgelerin incelenmesinden, davacının, 19/06/2015 - 28/06/2015 tarihleri arasında raporlu olduğu, rapor bitim tarihi olan 29/06/2015 tarihinde göreve başlaması gerekirken, bu tarihte görevine başlamadığı gibi 30/06/2015 ve 01/07/2015 tarihlerinde de görev yerine gitmeyip nöbet tarihi olan 02/07/2015 tarihinde görevine gittiğinin sabit olduğu, her ne kadar ısrar kararının gerekçesinde, davacının, önceden hazırlanan nöbet çizelgesine göre hareket ederek 02/07/2015 tarihinde görevine gitmesi gerektiği düşüncesini taşıması nedeniyle görevine gitmeme fiilini kasten işlemediği hususuna yer verilmişse de, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-(b) maddesinde, ceza verilebilmesi için anılan fiilin kasten işlenmiş olmasının aranmadığı, davacının söz konusu düşüncesinin de özür kapsamında değerlendirilemeyeceği sonucuna varıldığından, özürsüz ve kesintisiz (3) gün göreve gelmediğinden bahisle eylemine uyan 657 sayılı Kanun'un 125/D-(b) maddesi uyarınca tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi ısrar kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Savcı tarafından verilen disiplin cezasına karşı nereye itiraz edilmeli? Savcı tarafından verilen disiplin cezasına karşı nereye itiraz edilmeli?

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne;

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin... İdare Mahkemesinin temyize konu... tarih ve E:..., K:... sayılı ısrar kararının BOZULMASINA,

3.Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine,

4. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23/06/2021 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

X- Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; ... İdare Mahkemesince verilen ısrar kararının usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davalı idarenin temyiz isteminin reddi ile ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı ısrar kararının onanması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

Editör: TE Bilisim