Tevkifat sınırında değişiklik yapıldı

KDV tebliğinde yapılan değişikle faturalarda 2000 TL olan tevkifat sınırı 6.900 TL olarak değiştirildi.

Tevkifat sınırında değişiklik yapıldı

KDV tebliğinde yapılan değişikle faturalarda 2000 TL olan tevkifat sınırı 6.900 TL olarak değiştirildi.

Tevkifat sınırında değişiklik yapıldı

Tevkifat sınırında değişiklik yapıldı

10.02.2024 tarihli ve 32456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 50 sıra nolu KDV Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile;

- KDV tevkifatı uygulayacak hizmet alıcılarla ilgili düzenlemeye “kamu iktisadi teşebbüsleri (kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri),” ibaresi eklenmiştir.

- 50 sıra nolu Tebliğ’de yer alan “Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 2.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır.” hükmünde geçen “2.000-TL” ibaresi, “işlemin yapıldığı yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesine göre belirlenen fatura düzenleme sınırını” olarak değiştirilmiştir. Böylelikle Tebliğ değişikliği ile KDV tevkifatlı makbuz düzenleme sınırı, fatura düzenleme sınırına eşitlenmiştir. 2024 yılı için fatura düzenleme sınırı 6.900-TL olduğundan, 2024 yılı için KDV tevkifatlı makbuz düzenleme sınırı 6.900-TL olmuştur.

KDV tevkifatı yükümlülerinin kapsamını genişleten ve KDV tevkifatlı makbuz düzenleme sınırını değiştiren düzenleme 1 Mart 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 50)

MADDE 1- 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.1.2.) bölümünün ikinci ve üçüncü paragrafları ile Örnek yürürlükten kaldırılmış ve birinci paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Tevkifata tabi tutulan KDV’nin indirimi konusunda, Tebliğin (III/C-1.1.) bölümündeki açıklamalar dikkate alınır.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde yer alan “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kamu iktisadi teşebbüsleri (kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri),” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.4.1.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “2.000 TL’yi” ibaresi “işlemin yapıldığı yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesine göre belirlenen fatura düzenleme sınırını” olarak değiştirilmiştir.

YORUM EKLE