Avukatlara yapılan ödemelerde 22/A vergi borcu sorgusu

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : E-87893753-110[3660-35769]-88318                                   22.07.2022

2024 tevkifat oranları güncel 2024 tevkifat oranları güncel

Konu : Mahkeme ilamları ile beraat vekalet ücretleri ödemelerinde 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi uygulaması

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA

Oğuzlar Mah. Barış Manço Cd. Av. Özdemir Özok Sk. No 8 Balgat/ANKARA

İlgi : 17.06.2022 tarihli ve 41870694-19950 sayılı yazınız.

Mahkeme ilamları ve beraat vekalet ücretlerinin avukatlara ödenmesi sırasında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgenin aranılıp aranılmayacağı hakkmdaki ilgide kayıtlı yazınız incelenmiş olup, konu hakkında aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun bulunmuştur.

Bilindiği üzere, 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi ile maddede sayılan ödeme ve işlemler sırasında Bakanlığımıza bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması ve yapılacak ödemelerden istihkak sahiplerinin amme borçlarının kesilerek ilgili tahsil dairesine aktarılması zorunluluğu ile kesintilere asgari tutar ve oran getirme, kapsama girecek amme alacaklarını tür, tutar, ödeme ve işlemler itibarıyla topluca veya ayrı ayrı tespit etme, zorunluluk getirilen ödeme ve işlemlerde hangi hallerde bu zorunluluğun aranılmayacağını ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme hususlarında Hazine ve Maliye Bakanına yetki verilmiş olup, söz konusu yetkiye istinaden yapılan düzenlemelere Seri:A Sıra No:l Tahsilat Genel Tebliğinde yer verilmiştir.

Anılan Tebliğin, Birinci Kısım, İkinci Bölümünün "Diğer Korunma Hükümleri" başlıklı alt bölümünün "V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları" başlıklı kısmının (2) numaralı alt başlığında "Maddenin Maliye Bakanına verdiği yetkiye istinaden;

a) 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere,

i) 5018 sayılı Kanuna tabi kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinin, kaynağına bakılmaksızın hak sahiplerine 5.000,- liranın üzerinde;

-              Bu Tebliğ ekinde yer alan liste (EK-11),

-              (EK-ll)'de sayılanlar dışmda kalan ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre mal ve hizmet alımları ile yapım işleri (istisnalar dâhil),

- 26/12/1931 tarihli ve 1905 sayılı Menkul ve Gayri Menkul Emval ile Bunların İntifa Haklarının ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiyelere Dair Kanun, - 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun,

kapsamında yapacakları ödemeler sırasında hak sahiplerinin,

Bakanlığımıza bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığına ilişkin vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması zorunluluğu getirilmiştir." düzenlemesine yer verilmiştir.

Buna göre, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinin, anılan Tebliğ ekinde yer alan liste (EK-11), (EK-ll)'de sayılanlar dışında kalan ancak 4734 sayılı Kanuna göre mal ve hizmet alımları ile yapım işleri (istisnalar dâhil), 1905 sayılı Kanun ile 4708 sayılı Kanun kapsamında yapacakları 5.000,00 TL'nin üzerindeki ödemelerinde vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aramaları zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu itibarla, beraat eden sanık lehine hükmedilen beraat vekalet ücretleri ile mahkeme ilamları üzerine yapılacak olan ödemelerin anılan Tebliğin "V.(2)/a-i" bölümünde sayılan ödemelerden olmadığı dikkate alındığında, söz konusu ödemeler sırasında ilgililerden 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi uyarınca vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgenin aranılmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Zekayi ÇENGE

Başkan a.