Yarışma çekilişten ödül kazanan vergi öder mi?

Günümüzde özellikle televizyon kanallarında yapılan yarışmalarda veya  alışveriş merkezlerinde yapılan alışverişler için yapılan çekilişler  veya alınan ürünlerden kod göndermek suretiyle yapılan çekilişlerde vatandaşlara nakit veya araba , ev eşyası v.b ödüller verilmektedir. Çekilişler veya yarışmalar sonucunda elde edilen ürünlerden vergi ödenip ödenmeyeceği vatandaşlar arasında merak konusu olmaktadır. Çekilişlerden yarışmalardan elde edilen ödüller üzerinden verginin nasıl kesileceğini örneklerle ve mevzuat hükümleri çerçevesinde açıklamaya çalışalım.

Maliye Bakanlığınca yayımlanan 28 No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Genel Tebliğinde bu kavramlar tanımlanmıştır. Genel Tebliğe göre: “Yarışma; çekiliş ya da kur’a yöntemine başvurulmaksızın önceden ilan edilen bilgi, yetenek, güzellik gibi bazı kriterlere göre müsabakalarda üstünlük gösterenlerin (bir seçici kurul tarafından belirlenen iştirakçilere ikramiye verilmesi dahil) seçilmelerini, Çekiliş; çekiliş, bahis, iştirak, kur’a, ve benzeri yöntemlere dayanan düzenlemelerle katılımcıların bir bedel ödemeden veya ödedikleri bedelden daha yüksek bir değerde mal edinmelerini, İkramiye ; düzenlenen yarışma ve çekilişler karşılığında taahhüt edilen ve kazananlara verilmesi gereken nakit dahil her türlü menkul ya da  gayrimenkul mallar ile sair bütün hak ve alacakları,” İfade etmektedir.

Ayrıca bahsi geçen Tebliğe göre:

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından düzenlenen;

Vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin ödenmesinde damga vergisi Vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin ödenmesinde damga vergisi
  • Çekilişler,
  • Yazılı ve görsel basın başta olmak üzere düzenlenen çekilişler,
  • Bilgi, kültür, deneyim veya sair becerilerin sergilenmesine dayanan yarışmalar,
  • Mal ve hizmetlerin tanıtımı veya satış hacminin arttırılması amaçlarıyla düzenlenen çekilişler, yarışma ve çekiliş kapsamında değerlendirilmiştir.

Örnek-1:  Televizyon programında yarışmaya katılan bir vatandaş 15/07/2024 tarihinde düzenlenen yarışma programında  ödül olarak bir X kişisi 200.000,00- TL nakit ikramiye kazanmıştır. Söz konusu ikramiyenin ödenmesi esnasında tevkif edilecek vergi, istisnanın düşülmesinden sonra %10 oranının uygulanması ile bulunur. (En son beyan tarihi-20/07/2024)

Buna göre tevkif edilecek vergi;

200.000,00 TL – 37.059 TL(2024 İstisna Tutarı) =162.941,00 TL x 0,10 = 16.294,10 TL dir.

Yarışmayı kazanan vatandaşa  200.000,00 TL –  16.294,10 TL = 183.705,90 TL ödenir.

Örnek-2: Yarışmada ödülün nakit para değilde araba , eşya v.b olması yani ayni olarak  verilmesi hâlinde %10 stopaj yapılırken o malın fatura değeri esas alınacaktır. Fatura değerinin ne anlama geldiği bahsi geçen Tebliğde şu şekilde ifade edilmiştir:

“Fatura değeri : ikramiyenin aynî olarak ödenmesi hâlinde intikale konu mala ait fatura tutarını (mal bedelinden ayrı olarak, katma değer vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, taşıt alım vergisi,  emlak vergisi, eğitime katkı payı, çevre kirliliğini önleme fonu, harç, gümrük vergisi, ve diğer giderlerin ikramiyeyi ödeyenlerce karşılanması hâlinde bu ödemeler fatura değerine dahildir.)”

– (Z) Alışveriş Merkezi tarafından 16/05/2024 tarihinde düzenlemiş olduğu Araba çekilişi neticesinde 10.925.375,00 TL fatura bedeli bulunan (A) marka lüks aracı kazanmıştır. Bahse konu ikramiyenin tesliminden önce Çekilişi düzenleyen (Z) Alışveriş Merkezi tarafından istisna bedeli düşüldükten sonra vergi sorumlusu olarak 10.925.375,00 TL – 37.059,00 TL = 10.888.316,00 TL x 0,10 = 1.088.831,60 TL tutarında oluşacak Veraset ve İntikal vergisi beyannamesi verilerek talihli tarafından ödenmesini sağlayacaktır.

Editör: Ümit Altınsoy