Teknik hizmetler sınıfında görev yapan personelin üst öğrenim bitirmeleri hakkında karar

Jandarma Komutanlığı, Hizmet ve Muhafız Bölük Komutanlığı emrinde sıhhi tesisatçı olarak görev yapan bir personel,  Adıyaman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Makina ve Metal Teknolojileri Bölümünü bitirmesi nedeniyle zam ve tazminatların verilerek özlük haklarının düzeltilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddi işleminin iptali için dava açmıştır.

Davaya bakan ilk derece mahkemesi; Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelin söz konusu hizmet sınıflarına atanabilecek herhangi bir mesleki üst öğrenimi bitirmeleri halinde, kariyerleri için öngörülen zam ve tazminatın ödenmesinde; bitirilen üst öğrenimin kadro göreviyle ilgili olması, kurumun görev alanıyla ilgili olması veya mevcut mesleki öğrenimin devamı mahiyetinde bir üst öğrenim olması gibi şartların aranmayacağını, bulunulan hizmet sınıfına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimin bitirilmiş olmasının yeterli olduğunu belirterek işlemin iptaline karar vermiştir.

Davayı temyizen inceleyen Danıştay 12. Dairesi, ilk derece mahkemesi kararının mevzuata uygun olduğuna hükmederek temyiz talebini reddetmiştir.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2018/2994 E. , 2021/7063 K.
"İçtihat Metni"

Geriye dönük aile yardımı ile ilgili karar Geriye dönük aile yardımı ile ilgili karar

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/2994
Karar No : 2021/7063

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : …
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …'i temsilen, … Sendikası
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: … İl Jandarma Komutanlığı, Hizmet ve Muhafız Bölük Komutanlığı emrinde sıhhi tesisatçı olarak görev yapan davacı tarafından, Adıyaman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Makina ve Metal Teknolojileri Bölümünü bitirmesi nedeniyle zam ve tazminatların verilerek özlük haklarının düzeltilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kalınan parasal ve özlük haklarının başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesince, Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelin söz konusu hizmet sınıflarına atanabilecek herhangi bir mesleki üst öğrenimi bitirmeleri halinde, kariyerleri için öngörülen zam ve tazminatın ödenmesinde; bitirilen üst öğrenimin kadro göreviyle ilgili olması, kurumun görev alanıyla ilgili olması veya mevcut mesleki öğrenimin devamı mahiyetinde bir üst öğrenim olması gibi şartların aranmayacağı, bulunulan hizmet sınıfına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimin bitirilmiş olmasının yeterli olduğu, Teknik Hizmetler Sınıfında görev yapmaktayken belirtilen sınıfa atanabilecek bir programı bitiren davacının başvurusunun reddine yönelik dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle anılan işlemin iptali ile tazminat talebinin kabulüne, dava konusu işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların idareye başvuru tarihi olan 10/12/2014 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Harçtan muaf olmaları nedeniyle idareleri aleyhine yargılama giderine hükmedilemeyeceği, 27/03/2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında, meslek yüksekokullarının makine önlisans programında görülen eğitimin, endüstri meslek liselerinin sıhhi tesisat bölümünün üst öğrenimi olmadığına karar verilmesi nedeniyle dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Uyuşmazlık konusu hakkında Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce verilen … tarih ve … sayılı görüş doğrultusunda özlük haklarının üst öğrenimi düzeyinden ödenmesi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : İstemin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali ile tazminat talebinin kabulü, dava konusu işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların, idareye başvuru tarihi olan 10/12/2014 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.