Sivil savunma uzmanlarının parasal haklarının şube müdürü düzeyinde ödenemeyeceği

Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri Görevleri Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte, sivil savunma uzmanlarının mali ve özlük hakları ile ilgili bir düzenlemenin yer almadığı; sadece görev, yetki ve sorumluluklarının çerçevesinin belirtildiği, kurum ve kuruluşların taşra teşkilatında görevli sivil savunma uzmanlarının, şube müdürü görev, yetki ve sorumluluklarına sahip olarak, teşkilatın üst yöneticisine doğrudan bağlı şekilde görev yapacakları düzenlemesine yer verildiği, şube müdürleri ile aynı görevi yapmadıkları açık olduğu gibi, parasal haklarının şube müdürleri ile aynı seviyede olduğuna dair bir düzenleme de bulunmadığı, bu durumda, sivil savunma uzmanı olarak görev yapan personelin parasal haklarının şube müdürüne eşitlenemeyeceği hakkında.

2024 temmuz aralık maaş bümko genelge 2024 temmuz aralık maaş bümko genelge

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2018/2963 E. , 2021/6904 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/2963
Karar No : 2021/6904

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Bakanlığı
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : …İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde sivil savunma uzmanı olarak görev yapan davacı tarafından, Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları İle Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca görev unvanının karşılığı şube müdürü görev, yetki ve sorumluluklarına sahip olduğundan bahisle, tüm parasal haklarının şube müdürü düzeyinde ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 01/07/2015 tarihli işlemin iptali ile yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince; Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri Görevleri Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte, sivil savunma uzmanlarının mali ve özlük hakları ile ilgili bir düzenlemenin yer almadığı; sadece görev, yetki ve sorumluluklarının çerçevesinin belirtildiği, kurum ve kuruluşların taşra teşkilatında görevli sivil savunma uzmanlarının, şube müdürü görev, yetki ve sorumluluklarına sahip olarak, teşkilatın üst yöneticisine doğrudan bağlı şekilde görev yapacakları düzenlemesine yer verildiği, şube müdürleri ile aynı görevi yapmadıkları açık olduğu gibi, parasal haklarının şube müdürleri ile aynı seviyede olduğuna dair bir düzenleme de bulunmadığı, bu durumda, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği, hukuki bir dayanağı bulunmayan tazminat isteminin de reddi gerektiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALAR: Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca, görev unvanının karşılığı şube müdürü olması nedeniyle bu unvanın karşılığı parasal haklardan yararlanması gerektiği, şube müdürü ile aynı yetki ve sorumluluğa sahip olduğu, eşit işe eşit ücret ödenmesi gerektiği ileri sürülerek Mahkeme kararının bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte sivil savunma uzmanlarının kurum ve kuruluşlarda şube müdürü görev, yetki ve sorumluluklarına sahip olacağının düzenlendiği, söz konusu hükümlerde özlük haklarına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığından, davacının talebiyle ilgili işlemin hukuka ve mevzuata uygun olarak tesis edildiği belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yerine Ticaret Bakanlığı hasım mevkiine alınmak suretiyle, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.