Soruşturma Açılmadan Savunma Alınarak Ceza Verilmesi

Memurlar hakkında uygulanacak olan disiplin cezaları memurların tabi oldukları mevzuatta ayrıntılıı olarak belirlenmiştir. Memurların işlemiş oldukları fiilere karşılık disiplin cezası ile cezalandırılabilmeleri için haklarında disiplin soruşturması yapılması gerekmektedir.


Memur veya kamu görevlisine isnat edilen bir fiilin disiplin suçu teşkil edip etmediği açılacak bir soruşturmayla anlaşılacaktır.
Soruşturmanın açılmış olması o kişinin suçlu olduğu anlamına gelmemektedir. Hakkında soruşturma açılan kişi, soruşturma akabinde kusursuz bulunabilir. Bu nedenle bir memur için hayati önem taşıyan disiplin cezası verilmeden konunun etraflıca ve bağımsız bir muhakkik tarafından incelenmesi gerekmektedir.

Sadece kamu görevlisinden savunma alınarak bir ceza verilmesi hakkaniyete ve usule aykırı olacaktır.
Danıştay 12. Dairesi’nin 5/7/2005 tarihli ve 2002/1367
Esas, 2005/2816 Karar sayılı kararında, “Memura isnat edilen fiiller hakkında disiplin soruşturması yapılmaksızın doğrudan disiplin amirince savunması alınarak disiplin cezası verilmesi suretiyle tesis edilen işlemde mevzuata uyarlık yoktur.”