Fiilden etkilenen kişinin disiplin kurulana katılarak oy kullanamayacağı

Danıştay 8. Daire Başkanlığı 2020/1161 E. , 2020/5525 K. sayılı kararında davacı ile arasında hukuki uyuşmazlık bulunan kişilerin davacı hakkında verilen disiplin cezası kararının tesis edildiği disiplin kurulu toplantısına katılmasının ve oy kullanmasının, disiplin hukukunun temel ilkelerine ve hukuki güvenlik ilkesine aykırılık teşkil ettiğine hükmetti.

Danıştay 8. Daire Başkanlığı 2020/1161 E. , 2020/5525 K.


"İçtihat Metni"

Danıştay 8. Daire Başkanlığı 2020/2824 E. , 2020/5215 K.


"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
SEKİZİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/2824
Karar No : 2020/5215

Kararın Düzeltilmesi İsteminde Bulunan (Davalı): … Üniversitesi Rektörlüğü - …
Vekili : Av. …

Karşı Taraf (Davacı) : …

İstemin Özeti : Danıştay Sekizinci Dairesinin 06/12/2019 tarih ve E:2018/5360, K:2019/11412 sayılı kararının hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : …

Düşüncesi : İstemin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA


Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
Dava, … Üniversitesi … Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan davacının, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin 9. maddesinin (d) ve (ı) bendleri uyarınca … Üniversitesi Rektörlüğünün hakkında almış olduğu iki yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla tecziye edilmesine ilişkin … tarihli ve … sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.


İdare Mahkemesince, dava konusu disiplin cezasına dayanak olan dilekçelerde davacının "Amirine ve maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak" ve "Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek" fiilinde bulunduğu iddia edilen olayın tarafı olan, disiplin soruşturması işlemlerini gerçekleştiren, davacının cezalandırıldığı fakülte disiplin kurulu oturumunda başkan olarak yer alıp oy kullanan kişi ile davacının 2 (iki) yıl kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezasıyla cezalandırıldığı asıl işlem olan … tarih ve … sayılı işlemi tesis eden kişilerin Rektör Prof.Dr…. ve Dekan Prof. Dr…. oldukları görüldüğünden, bu hususlar objektif ve tarafsız değerlendirmeyi olumsuz yönde etkileyeceğinden, dava konusu işlemde objektif, tarafsız değerlendirme ilkelerine, hukuka ve mevzuata uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.


Davacı hakkında soruşturma açılması ve müteakip süreçte de disiplin cezası verilmesine sebep olan dilekçede davacı tarafından suçlanan ve yine davacı tarafından küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketlere maruz kaldığı iddia edilen rektör ve dekan görevindeki kişilerin disiplin soruşturması işlemlerini gerçekleştirmesi, disiplin hukukunun temel ilkelerine ve hukuki güvenlik ilkesine aykırılık oluşturmamakla birlikte, davacı ile arasında hukuki uyuşmazlık bulunan bu kişilerin davacı hakkında verilen disiplin cezası kararının tesis edildiği disiplin kurulu toplantısına katılması ve oy kullanması, disiplin hukukunun temel ilkelerine ve hukuki güvenlik ilkesine aykırılık teşkil etmekte olup, dava konusu işlemde bu yönüyle hukuka uygunluk, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ve bu kararın onanması yolundaki Danıştay Sekizinci Dairesi kararında sonucu itibariyle hukuka aykırılık bulunmamaktadır.


Danıştay dava daireleri ve İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurulları tarafından verilen kararlar hakkında karar düzeltilmesi yoluna başvurulabilmesi 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinde yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.


İstemde bulunan tarafından öne sürülen düzeltme nedenleri sözü edilen maddede belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymadığından karar düzeltme isteminin yukarıda belirtilen gerekçeyle reddine, karar düzeltme giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, 19/11/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.