Mahkeme, sağlıkta üst öğrenim sayılmada ana kıstası belirledi

Mahkeme, sağlıkta üst öğrenim sayılmada ana kıstası belirledi

Mahkeme, sağlıkta üst öğrenim sayılmada ana kıstası belirledi

Mahkeme, sağlıkta üst öğrenim sayılmada ana kıstası belirledi

Mahkeme, sağlıkta üst öğrenim sayılmada ana kıstası belirledi

Mahkeme, sağlıkta üst öğrenim sayılmada ana kıstası belirledi

Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğünde sağlık memuru olan personel tarafından, maaş ve diğer ödemelerinin lisans mezunu gibi ödenmesi ve geçmiş aylarda ödenmeyen ek ödeme ve maaş farklarının ödenmesi ve yanlış işlemin iptal edilmesi istemiyle açılan davayı görüşen ilk derece mahkemesi sağlıkta üst öğrenimle ilgili ana kıstasın ne olması gerektiği yönünde önemli bir karar verdi.

Davaya bakan ilk derece mahkemesi, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan personelin, bitirmiş oldukları bir bölümün sağlık çalışanlarının mesleğiyle ilgili bir üst öğrenim olarak kabul edilmesi için salt anılan bölümden mezun olmaları nedeniyle Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında istihdam edilmeleri gerektiğine, bunun mümkün olmadığı durumlarda mezun olunan bölümlerin üst öğrenim kabul edilececeğine hükmetti.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı         2020/2728 E.  ,  2021/3308 K.


"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/2728
Karar No : 2021/3308


TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Bakanlığı
VEKİLİ : Hukuk Müşaviri Av. …

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: … Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğünde sağlık memuru olan davacı tarafından, maaş ve diğer ödemelerinin lisans mezunu gibi ödenmesi ve geçmiş aylarda ödenmeyen ek ödeme ve maaş farklarının ödenmesi ve yanlış işlemin iptal edilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ...İdare Mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 27/12/2018 tarih ve E:2018/3320, K:2018/6924 sayılı bozma kararına uyularak; üniversitelerin İşletme Fakültesi Lisans Bölümünden mezun olanların, salt anılan bölümden mezun olmaları nedeniyle Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında istihdam edilmeleri mümkün olmadığından, İşletme Fakültesi lisans programını bitiren sağlık görevlilerinin bitirmiş oldukları bu bölümün sağlık çalışanlarının mesleğiyle ilgili bir üst öğrenim olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığı, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan davacının bitirmiş olduğu Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümünün mesleğiyle ilgili bir üst öğrenim olmadığı açık olduğundan, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, üst öğrenime ilişkin intibak yapıldıktan sonra alınmış olan Yükseköğretim Kurulu Kararı uyarınca lisans intibakının iptal edilmesinin kazanılmış hak, idari istikrar ve hukuk güvenliği ilkelerinin ihlaline yol açacağı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, Mahkeme kararının usule ve hukuka uygun olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin dördüncü fıkrasında, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1.Davacının temyiz isteminin reddine,
2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3.Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4.Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5.2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 31/05/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE