Acil yardım ve afet yönetimi bölümü, sağlık personeli için üst öğrenim kabul edildi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü, sağlık personeli için üst öğrenim kabul edildi

Acil yardım ve afet yönetimi bölümü, sağlık  personeli için üst öğrenim kabul edildi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü, sağlık personeli için üst öğrenim kabul edildi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümünün, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için mesleki sağlığa ilişkin bir üst öğrenim olduğu hakkında karar.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2020/4079 E. , 2021/3305 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/4079
Karar No : 2021/3305

TEMYİZ EDEN TARAFLAR :
1- DAVACI : …'ü temsilen … Sendikası
VEKİLİ : Av. …
2- DAVALI : … Bakanlığı
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının taraflarca aleyhlerine olan kısımlarının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Çanakkale ili, … İlçe Devlet Hastanesinde anestezi teknikeri olarak görev yapan davacı tarafından, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümünden (Lisans Programı) 03/06/2013 tarihinde mezun olması üzerine, bitirmiş olduğu üst öğrenim nedeniyle intibakının yapılması talebiyle yapılan 21/06/2013 tarihli başvurusunun reddine dair … tarih ve … sayılı işlemin iptali ile üst öğrenim durumuna göre intibak işlemlerinin yapılmasına karar verilmesi istenilmektedir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince; Danıştay Onikinci Dairesinin 16/01/2019 tarih ve E.2018/4958, K:2019/149 sayılı bozma kararına uyularak; davacının mezun olduğu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümünün (Lisans Programı), davacı için üst öğrenim sayılıp sayılmayacağı hususunun Mahkemenin 27/05/2014, 25/06/2014 ve 23/09/2014 tarihli ara kararları ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından sorulduğu, ara kararlarına cevaben 17/04/2017 tarihinde Mahkemeye sunulan "Sağlıkta Lisans Tamamlama Programlarının Üst Öğrenimleri Hakkında" konulu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısında; sağlıkta lisans tamamlama hakkı verilen lisans bölümlerinden hangilerinin, önlisans programları için üst öğrenim olup olmadığından ziyade, tamamlanan lisans öğreniminin Sağlık Hizmetleri Sınıfında sayılıp sayılmadığına bakılarak değerlendirilmesi gerektiği, buna göre; lisans tamamlama hakkı verilen Acil Yardım ve Afet Yönetimi programı Sağlık Hizmetleri Sınıfında değerlendirildiğinden, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümünün Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için mesleki sağlığa ilişkin bir üst öğrenim olmadığına ilişkin kararının iptal edilmesine karar verildiğinin bildirildiği, davacının mezun olduğu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümünün, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için mesleki sağlığa ilişkin bir üst öğrenim olduğu anlaşıldığından, davacının bitirmiş olduğu üst öğrenim nedeniyle intibakının yapılması talebiyle yaptığı 21/06/2013 tarihli başvurusunun reddine dair … tarih ve … sayılı dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemin iptaline; davacının idari işlem niteliğindeki, üst öğrenim durumuna göre intibak işlemlerinin yapılmasına karar verilmesi isteminin yargı yerlerince idarenin yerine geçerek idari işlem veya eylem niteliğinde karar alınamayacağı gerekçesiyle incelenmeksizin reddine karar verilmiştir.

TARAFLARIN İDDİALARI : Davacı tarafından, aleyhlerine yargılama gideri ve vekâlet ücretine hükmedilmesinin yasaya aykırı olduğu ileri sürülmektedir.
Davalı idare tarafından, dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte doğru ve geçerli olduğu, davacının mezun olduğu bölümün göreviyle ilgili olmadığı, alınan Yükseköğretim Kurulu Kararı ve dayanağı Maliye Bakanlığı görüşünün, kanunun açık ve amir hükmünü farklı yorumladığı, bu durumun hukuka ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

TARAFLARIN SAVUNMALARI : Taraflarca savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin dördüncü fıkrasında, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1.Tarafların temyiz istemlerinin reddine,
2.Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali, davanın üst öğrenim durumuna göre intibak işlemlerinin yapılmasına ilişkin istemi yönünden ise davanın incelenmeksizin reddi yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3.Temyiz giderlerinin istemde bulunanlar üzerinde bırakılmasına,
4.Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5.2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 31/05/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE