Kurum avukatlarına mesai takibi yapılmaması gerektiği

Kurum avukatlarına mesai takibi yapılmaması gerektiği

Kurum avukatlarına mesai takibi yapılmaması gerektiği

Kurum avukatlarına mesai takibi yapılmaması gerektiği

Avukatlık hizmetinin birçok Devlet memuru tarafından masa başında yürütülebilen hizmetlerden olmayıp, kurum avukatlarının takip ve sonuçlandırılmakla görevli-sorumlu oldukları duruşmalara, haciz ve keşiflere katılmak; icra dairelerinde, kurumlarda ve mahkeme kalemlerinde bilgi toplamak ve de işlem yapmak zorunda oldukları, bu işler kapsamında adliye dairelerinde; duruşma, keşif ve diğer işlemler için hazır bulunulması gereken saatler ile görevli avukatın ikametgahından adliyeye intikal süresi de dikkate alındığında görev yaptığı kurumuna gidip, kurumdan adliyeye intikali için yeterli sürelere olanak bulunamayabileceği, ayrıca adliyelerde görülmekte olan hizmetlerle ilgili olarak yapılan keşiflerin ya da duruşmaların bitiş saatlerinin mesai saati bitiminden sonrasına da sarkabileceği, bu nedenle kurum avukatlarının mesai saatleri ve kuruma giriş ve çıkış saatlerinin belirlenmesinde anılan hususların da dikkate alınması gerekeceğinin açık olduğundan, kurum avukatlarının turnikelere okuyucu kartları okutarak giriş-çıkış yapmalarını öngören  işlemde hukuki isabet bulunmadığı hakkında.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2021/2718 E. , 2021/3848 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/2718
Karar No : 2021/3848

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Başkanlığı

VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACILAR) : 1- …

4- …

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Samsun Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde kurum avukatı olarak görev yapan davacılar tarafından, kurum avukatlarının manyetik kart sistemiyle mesai devam takiplerinin yapılmasına dair işlemin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ...İdare Mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 14/05/2019 tarih ve E:2018/4437, K:2019/3619 sayılı bozma kararına uyularak; avukatlık hizmetinin birçok Devlet memuru tarafından masa başında yürütülebilen hizmetlerden olmayıp, kurum avukatlarının takip ve sonuçlandırılmakla görevli-sorumlu oldukları duruşmalara, haciz ve keşiflere katılmak; icra dairelerinde, kurumlarda ve mahkeme kalemlerinde bilgi toplamak ve de işlem yapmak zorunda oldukları, bu işler kapsamında adliye dairelerinde; duruşma, keşif ve diğer işlemler için hazır bulunulması gereken saatler ile görevli avukatın ikametgahından adliyeye intikal süresi de dikkate alındığında görev yaptığı kurumuna gidip, kurumdan adliyeye intikali için yeterli sürelere olanak bulunamayabileceği, ayrıca adliyelerde görülmekte olan hizmetlerle ilgili olarak yapılan keşiflerin ya da duruşmaların bitiş saatlerinin mesai saati bitiminden sonrasına da sarkabileceği, bu nedenle kurum avukatlarının mesai saatleri ve kuruma giriş ve çıkış saatlerinin belirlenmesinde anılan hususların da dikkate alınması gerekeceğinin açık olduğundan, kurum avukatlarının turnikelere okuyucu kartları okutarak giriş-çıkış yapmalarını öngören dava konusu işlemde hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, Kurum Başkanlığının 21/06/2011 tarih ve 2011/52 sayılı Genelgeleri ile, merkez ve taşra teşkilatında turnike sistemi bulunan binalarda görev yapan personelin tamamının 01/06/2011 tarihinden itibaren göreve geliş ve gidişlerinin turnike sistemi kullanılarak yapılması talimatlandırıldığından, 2012/10 sayılı İç Genelge ile mesaiye giriş ve çıkışlarda tüm personele manyetik kart kullanma zorunluluğu getirildiği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinde sınıf farkından dolayı avukatlara farklı bir mevzuat uygulanacağına ilişkin bir hüküm bulunmadığı, bu kanun kapsamında görev yapmakta olan personelin mesaiye uyma zorunluluğu bulunduğu, Samsun İl Müdürlüğü kadrolu avukatlarının yalnızca merkez ilçenin dava dosyalarına baktığı, diğer ilçelerin dava işlemlerinin sözleşmeli avukatlar tarafından yürütüldüğü, kadrolu avukatların katılacağı duruşma günlerinin bir hafta öncesinden belirlendiği, dosya incelemesi için kurum dışına çıkmalarının manyetik kart/turnike sistemini kullanmalarına engel teşkil etmediği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacılar tarafından savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin dördüncü fıkrasında, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1.Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2.Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3.Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4.Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5.2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 10/06/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2021, 09:51
YORUM EKLE