İhale kararı üzerinden eksik kesilen damga vergisinden muhasebe yetkilisi sorumlu tutuldu

İhale kararı üzerinden eksik kesilen damga vergisinden muhasebe yetkilisi sorumlu tutuldu

İhale kararı üzerinden eksik kesilen damga vergisinden muhasebe yetkilisi sorumlu tutuldu

İhale kararı üzerinden eksik kesilen damga vergisinden muhasebe yetkilisi sorumlu tutuldu

Sayıştay 3. Dairesi, ihale kararının tutarı üzerinden binde 5,69 oranında damga vergisi alınması gereken damga vergisinin hesaplama hatası sonucu noksan tahsil edilmesini kamu zararı olarak kabul etmiştir. Söz konusu kamu zararından gerçekleştirme görevlisi ile muhasebe yetkilisini sorumlu tutmuştur.

Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2019
Dairesi 3
Karar No 381
İlam No
Tutanak Tarihi 22.4.2021
Kararın Konusu Vergi Resmi Harç ve Diğer Gelirlerle İlgili Kararlar


Damga Vergisi

…......... Ltd. Şti. yüklenimindeki …......... TL bedelli “…......... Düzenlemesi İşi”ne ait ihale kararından eksik damga vergisi tahsil edilmesi sonucu …......... TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak dosyada mevcut bilgi ve belgeler incelenmiştir.

11.07.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun;

“Konu” başlıklı 1 inci maddesinde;

“Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga Vergisine tabidir.

Bu kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder.

…”,

“Mükellef” başlıklı 3 üncü maddesinde;

“Damga Vergisinin mükellefi kağıtları imza edenlerdir.

Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların Damga Vergisini kişiler öder.

…” ,

“Resmi daire” başlıklı 8 inci maddesinde;

“Bu kanunda yazılı resmi daireden maksat, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köylerdir.

Bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmeler resmi daire sayılmaz.”

“Nispet” başlıklı 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise;

“Kâğıtların Damga Vergisi bu kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlardan alınır. ”

hükümleri yer almaktadır.

Mezkûr Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “II. Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünün 2 nci sırasında ise; ihale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının binde (5,69) oranında damga vergisine tabi olduğu ifade edilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri değerlendirildiğinde; …......... Ltd. Şti. yüklenimindeki “…......... Düzenlemesi” işine ait ihale kararının tutarı üzerinden binde 5,69 oranında damga vergisi alınması gerekmektedir. Ancak, …......... TL tutarındaki ihale bedeli için binde 5,69 oranı üzerinden …......... TL olarak tahsili gereken damga vergisinin, hesaplama hatası sonucu …......... TL tahsil edildiği görülmüştür.

Dolasıyla, söz konusu işe ilişkin ihale kararının tutarı üzerinden binde 5,69 oranından damga vergisi tahsilatının yapılmaması mevzuata aykırı olup, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesinde; “kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması” şeklinde tanımlanan kamu zararına sebebiyet vermektedir.

5018 sayılı Kanunun;

“Giderin gerçekleştirilmesi” başlıklı 33 üncü maddesinde;

“…

Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler.Gerçekleştirme görevlileri, bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludurlar.

…”

“Muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumlulukları” başlıklı 61 inci maddesinde;

“Muhasebe hizmeti; gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemleridir. Bu işlemleri yürütenler muhasebe yetkilisidir. Memuriyet kadro ve unvanlarının muhasebe yetkilisi niteliğine etkisi yoktur.

Muhasebe yetkilisi, bu hizmetlerin yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumludur…

…”

hükümleri çerçevesinde; söz konusu kamu zararında Gerçekleştirme Görevlisinin ve Muhasebe Yetkilisinin sorumluluğu bulunmaktadır.

Bununla birlikte, ihale kararına ait eksik hesaplanan damga vergisi Genel Bütçenin geliri olup; tahsil edildiğinde Belediye bütçesine gelir kaydedilmeyerek ilgili vergi dairesine yatırılacaktır.

Bu itibarla, toplam …......... TL kamu zararının …......... tarihli ve …......... numaralı makbuz ile tahsil edilerek …......... tarihli ve …......... yevmiye numaralı Muhasebe İşlem Fişi ile muhasebeleştirildiği anlaşıldığından, söz konusu tutar için ilişilecek husus kalmadığına ve yapılan tahsilatın ilamda gösterilmesine, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesi uyarınca ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.
 

YORUM EKLE