Memura raporlu günler için sosyal denge tazminatı ödenmesi

memurlara toplu sözleşmede yer alan hükme göre 7 günü aşan süreler için sosyal denge tazminatı ödenmeyeceği hk sayıştay temyiz kurulu kararı

Memura raporlu günler için sosyal denge tazminatı ödenmesi

Memura raporlu günler için sosyal denge tazminatı ödenmesi 

memurlara toplu sözleşmede yer alan hükme göre 7 günü aşan süreler  için sosyal denge tazminatı ödenmeyeceği hk sayıştay temyiz kurulu kararı 

TEMYİZ KURULU KARARI Tarih : 28.04.2021 No : 49569

Konu: Raporlu günler için sosyal denge tazminatı ödenmesinin mümkün olmadığı hk.

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: 72 sayılı İlamın 5’inci maddesiyle Belediyede görevli ………’a bir ayda 7 günü geçen raporlu günlerde sosyal denge tazminatı ödenmesi neticesinde oluşan kamu zararı ……. TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir. ……… Belediye Başkanlığı ve Tüm Yerel Yönetim Hizmetleri Sendikası arasında imzalanan 01.01.2016-31.12.2018 dönemine ait Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinin “Sosyal Denge Tazminatından Yararlanma Halleri” başlıklı 11. maddesinin e) bendinde; “Sağlık Kurulu Raporu üzerine verilen hastalık izinleri ile kanser, verem, akıl hastalığı şeker hastalığı ve açık kalp ameliyatı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri ve hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri ile şeker hastalığı, her türlü iş kazaları ve açık kalp ameliyatına bağlı olarak görülen tedavi süreleri hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 (yedi) günü aşması halinde, 1 ( bir ) gün dahi olsa raporun alındığı ayda sosyal denge tazminatı ödenmez.” denilmektedir. Sorumlularca yapılan açıklamada, söz konusu sağlık izninin (10 gün) daha önce sağlık kurulu raporuna (30 gün) esas rahatsızlıkla alakalı rahatsızlığın devamı niteliğinde değerlendirildiği için ödemenin yapıldığı ifade edilmekte ise de, toplu iş sözleşmesinin yukarıda yer verilen hükmünde açıkça sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izni ile diğer hastalık izinleri ayrı olarak değerlendirilmiş olup, bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 (yedi) günü aşması halinde, 1 ( bir ) gün dahi olsa raporun alındığı ayda sosyal denge tazminatı ödenmeyeceği düzenlenmiştir. Bu itibarla, 72 sayılı İlamın 5 inci maddesiyle ………’a bir ayda 7 günü geçen raporlu günlerde sosyal denge tazminatı ödenmesi neticesinde oluşan kamu zararı …… TL’nin tazminine ilişkin hükmün TASDİKİNE, Karar verildi.

YORUM EKLE