İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı, İdarelere yeni iç denetçi kadroları ihdas edildi

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı

İdarelere yeni iç denetçi kadroları ihdas edildi

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile;

-Yönetmelikteki üst yönetici tanımı değiştirildi.

-Bazı idarelerin iç denetçi kadroları artırıldı, iç denetçi kadrosu olmayan bazı idarelere de kadro ihdas edildi.

28 Ekim 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31642

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 4653

Ekli “îç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 65 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir.

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 26/6/2006 tarihli ve 2006/10654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Üst yönetici: 5018 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre tanımlanan üst yöneticiyi,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 13/A maddesinin birinci fıkrasının (1) bendinde yer alan “bakanlıklarda bakan ve üst yönetici, diğer idarelerde ise” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanına” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin eki Liste ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

LİSTE

KAMU İDARELERİ İTİBARIYLA İÇ DENETÇİ SAYILARI

(I) GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

Sıra No

Kamu İdaresi

îç Denetçi Sayıları

1

Türkiye Büyük Millet Meclisi

6

2

Cumhurbaşkanlığı

5

3

Anayasa Mahkemesi

3

4

Yargıtay

3

5

Danıştay

3

6

Hakimler ve Savcılar Kurulu

3

7

Sayıştay

3

8

Adalet Bakanlığı

20

9

Milli Savunma Bakanlığı

70

10

İçişleri Bakanlığı

25

11

Dışişleri Bakanlığı

15

12

Hazine ve Maliye Bakanlığı

60

13

Milli Eğitim Bakanlığı

40

14

Sağlık Bakanlığı

55

15

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

20

16

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

20

17

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

15

18

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

15

19

Kültür ve Turizm Bakanlığı

20

20

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

20

21

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

25

22

Gençlik ve Spor Bakanlığı

30

23

Tarım ve Orman Bakanlığı

50

24

Ticaret Bakanlığı

41

25

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

3

26

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı

3

27

Jandarma Genel Komutanlığı

30

28

Sahil Güvenlik Komutanlığı

3

29

Emniyet Genel Müdürlüğü

30

30

Diyanet İşleri Başkanlığı

20

31

Avrupa Birliği Başkanlığı

5

32

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

3

33

Gelir İdaresi Başkanlığı

30

34

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

15

35

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

11

36

İletişim Başkanlığı

6

37

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

10

38

Devlet Arşivleri Başkanlığı

3

39

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı

3

40

Strateji ve Bütçe Başkanlığı

6

(II) ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER

A) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ

Sıra No

Kamu İdaresi

İç Denetçi Sayıları

1

Yükseköğretim Kurulu

5

2

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı

5

3

İstanbul Üniversitesi

10

4

İstanbul Teknik Üniversitesi

5

5

Ankara Üniversitesi

10

6

Karadeniz Teknik Üniversitesi

5

7

Ege Üniversitesi

10

8

Atatürk Üniversitesi

8

9

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

5

10

Hacettepe Üniversitesi

10

11

Boğaziçi Üniversitesi

5

12

Dicle Üniversitesi

5

13

Çukurova Üniversitesi

5

14

Anadolu Üniversitesi

5

15

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

5

16

İnönü Üniversitesi

5

17

Fırat Üniversitesi

5

18

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

5

19

Selçuk Üniversitesi

8

20

Bursa Uludağ Üniversitesi

5

21

Erciyes Üniversitesi

5

22

Akdeniz Üniversitesi

7

23

Dokuz Eylül Üniversitesi

10

24

Gazi Üniversitesi

13

25

Marmara Üniversitesi

10

26

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

5

27

Trakya Üniversitesi

5

28

Yıldız Teknik Üniversitesi

5

29

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

5

30

Gaziantep Üniversitesi

5

31

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

5

32

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

5

33

Afyon Kocatepe Üniversitesi

5

34

Balıkesir Üniversitesi

5

35

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

5

36

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

5

37

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

5

38

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

5

39

Gebze Teknik Üniversitesi

5

40

Harran Üniversitesi

5

41

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

5

42

Kafkas Üniversitesi

5

43

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

5

44

Kırıkkale Üniversitesi

5

45

Kocaeli Üniversitesi

5

46

Mersin Üniversitesi

5

47

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

5

48

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

5

49

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

5

50

Pamukkale Üniversitesi

5

51

Sakarya Üniversitesi

5

52

Süleyman Demirel Üniversitesi

5

53

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

5

54

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

5

55

Galatasaray Üniversitesi

5

56

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

5

57

Kastamonu Üniversitesi

5

58

Düzce Üniversitesi

5

59

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

3

60

Uşak Üniversitesi

5

61

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

5

62

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

5

63

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

5

64

Aksaray Üniversitesi

5

65

Giresun Üniversitesi

5

66

Hitit Üniversitesi

5

67

Yozgat Bozok Üniversitesi

5

68

Adıyaman Üniversitesi

5

69

Ordu Üniversitesi

5

70

Amasya Üniversitesi

5

71

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

5

72

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

5

73

Sinop Üniversitesi

3

74

Siirt Üniversitesi

5

75

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

3

76

Karabük Üniversitesi

5

77

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

3

78

Çankırı Karatekin Üniversitesi

3

79

Artvin Çoruh Üniversitesi

3

80

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

3

81

Bitlis Eren Üniversitesi

3

82

Kırklareli Üniversitesi

5

83

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

3

84

Bingöl Üniversitesi

3

85

Muş Alparslan Üniversitesi

3

86

Mardin Artuklu Üniversitesi

5

87

Batman Üniversitesi

3

88

Ardahan Üniversitesi

3

89

Bartın Üniversitesi

3

90

Bayburt Üniversitesi

3

91

Gümüşhane Üniversitesi

3

92

Hakkari Üniversitesi

3

93

İğdır Üniversitesi

3

94

Şımak Üniversitesi

3

95

Munzur Üniversitesi

3

96

Yalova Üniversitesi

3

97

Türk-Alman Üniversitesi

5

98

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

5

99

Bursa Teknik Üniversitesi

5

100

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

5

101

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

5

102

Necmettin Erbakan Üniversitesi

5

103

Abdullah Gül Üniversitesi

5

104

Erzurum Teknik Üniversitesi

5

105

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

5

106

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

5

107

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

5

108

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

5

109

İskenderun Teknik Üniversitesi

3

110

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

5

111

Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

5

112

İzmir Bakırçay Üniversitesi

5

113

İzmir Demokrasi Üniversitesi

5

114

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

3

115

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

5

116

Konya Teknik Üniversitesi

3

117

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

5

118

Malatya Turgut Özal Üniversitesi

5

119

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

5

120

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

3

121

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

3

122

Samsun Üniversitesi

5

123

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

3

124

Tarsus Üniversitesi

3

125

Trabzon Üniversitesi

3

126

Kayseri Üniversitesi

3

127

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

3

128

Eskişehir Teknik Üniversitesi

3

129

İsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

3

130

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

5

B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER

Sıra No

Kamu İdaresi

İç Denetçi Sayıları

1

Savunma Sanayi Başkanlığı

5

2

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

3

3

Türk Dil Kurumu

3

4

Türk Tarih Kurumu

3

5

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

8

6

Türkiye Adalet Akademisi

3

7

Karayolları Genel Müdürlüğü

20

8

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

3

9

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

3

10

Orman Genel Müdürlüğü

15

11

Vakıflar Genel Müdürlüğü

20

12

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

4

13

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

6

14

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

3

15

Türk Akreditasyon Kurumu

3

16

Türk Standardları Enstitüsü

8

17

Türk Patent ve Marka Kurumu

3

18

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

10

19

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı

3

20

GAP Bölge Kalkınma İdaresi

3

21

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

5

22

Kamu Denetçiliği Kurumu

3

23

Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevleri İşyurtlan Kurumu

5

24

Meslekî Yeterlilik Kurumu

3

25

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

5

26

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

3

27

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

20

28

Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu

3

29

Türkiye İnsan Haklan ve Eşitlik Kurumu

3

30

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı

3

31

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu

3

32

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

10

33

Türkiye İstatistik Kurumu

5

(III) SOSYAL GÜVENLİK KURUMLAR!

Sıra No

Kamu İdaresi

İç Denetçi Sayıları

1

Sosyal Güvenlik Kurumu

30

2

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

10

(IV) MAHALLİ İDARELER

A) İL ÖZEL İDARELERİ

Sıra No

Kamu İdaresi

İç Denetçi Sayıları

1

Adıyaman

3

2

Afyonkarahisar

3

3

Ağrı

3

4

Aksaray

3

5

Amasya

3

6

Ardahan

3

7

Artvin

3

8

Bartın

3

9

Batman

3

10

Bayburt

3

11

Bilecik

3

12

Bingöl

3

13

Bitlis

3

14

Bolu

3

15

Burdur

3

16

Çanakkale

3

17

Çankırı

3

18

Çorum

3

19

Düzce

3

20

Edime

3

21

Elazığ

3

22

Erzincan

3

23

Giresun

3

24

Gümüşhane

3

25

Hakkari

3

26

İğdır

3

27

İsparta

3

28

Karabük

3

29

Karaman

3

30

Kars

3

31

Kastamonu

3

32

Kırıkkale

3

33

Kırklareli

3

34

Kırşehir

3

35

Kilis

3

36

Kütahya

3

37

Muş

3

38

Nevşehir

3

39

Niğde

3

40

Osmaniye

3

41

Rize

3

42

Siirt

3

43

Sinop

3

44

Sivas

3

45

Şımak

3

46

Tokat

3

47

Tunceli

3

48

Uşak

3

49

Yalova

3

50

Yozgat

3

51

Zonguldak

3

B) BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

Sıra No

Kamu İdaresi

İç Denetçi Sayıları

1

Adana Büyükşehir Belediyesi

10

2

Seyhan Belediyesi

5

3

Yüreğir Belediyesi

3

4

Çukurova Belediyesi

3

5

Ceyhan Belediyesi

3

6

Kozan Belediyesi

3

7

Sarıçam Belediyesi

3

8

Ankara Büyükşehir Belediyesi

15

9

Altındağ Belediyesi

3

10

Çankaya Belediyesi

5

12

Etimesgut Belediyesi

3

13

Gölbaşı Belediyesi

3

14

Keçiören Belediyesi

5

15

Mamak Belediyesi

5

16

Sincan Belediyesi

3

17

Yenimahalle Belediyesi

5

18

Polatlı Belediyesi

3

19

Pursaklar Belediyesi

3

20

Antalya Büyükşehir Belediyesi

7

21

Alanya Belediyesi

3

22

Kepez Belediyesi

3

23

Konyaaltı Belediyesi

3

24

Manavgat Belediyesi

3

25

Muratpaşa Belediyesi

3

26

Serik Belediyesi

3

27

Aydın Büyükşehir Belediyesi

5

28

Efeler Belediyesi

3

29

Kuşadası Belediyesi

3

30

Nazilli Belediyesi

3

31

Söke Belediyesi

3

32

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

5

33

Altıeylül Belediyesi

3

34

Bandırma Belediyesi

3

35

Edremit Belediyesi

3

36

Karesi Belediyesi

3

37

Bursa Büyükşehir Belediyesi

7

38

Gemlik Belediyesi

3

39

Nilüfer Belediyesi

3

40

Mudanya Belediyesi

3

42

Osmangazi Belediyesi

5

43

Yıldırım Belediyesi

5

44

İnegöl Belediyesi

3

46

Mustafakemalpaşa Belediyesi

3

48

Denizli Büyükşehir Belediyesi

5

49

Merkezefendi Belediyesi

3

50

Pamukkale Belediyesi

3

51

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

5

52

Bağlar Belediyesi

3

53

Bismil Belediyesi

3

54

Ergani Belediyesi

3

55

Kayapınar Belediyesi

3

56

Sur Belediyesi

3

57

Yenişehir Belediyesi

3

58

Erzurum Büyükşehir Belediyesi

5

59

Palandöken Belediyesi

3

60

Yakutiye Belediyesi

3

61

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

6

62

Tepebaşı Belediyesi

3

63

Odunpazan Belediyesi

3

64

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

7

65

Şahinbey Belediyesi

5

66

Şehitkamil Belediyesi

3

67

Nizip Belediyesi

3

68

Hatay Büyükşehir Belediyesi

5

69

Antakya Belediyesi

4

70

Defne Belediyesi

3

71

Dörtyol Belediyesi

3

72

İskenderun Belediyesi

3

73

Kırıkhan Belediyesi

3

74

Reyhanlı Belediyesi

3

75

Samandağ Belediyesi

3

76

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

20

77

Avcılar Belediyesi

3

78

Bağcılar Belediyesi

5

79

Bahçelievler Belediyesi

5

80

Bakırköy Belediyesi

3

81

Bayrampaşa Belediyesi

3

82

Beşiktaş Belediyesi

3

83

Beykoz Belediyesi

3

84

Beyoğlu Belediyesi

3

85

Esenler Belediyesi

3

86

Eyüp Belediyesi

3

87

Fatih Belediyesi

3

88

Gaziosmanpaşa Belediyesi

5

89

Güngören Belediyesi

3

90

Kadıköy Belediyesi

5

91

Kağıthane Belediyesi

3

92

Kartal Belediyesi

3

93

Küçükçekmece Belediyesi

5

94

Maltepe Belediyesi

3

95

Pendik Belediyesi

3

96

Sarıyer Belediyesi

3

97

Silivri Belediyesi

3

98

Sultanbeyli Belediyesi

3

99

Şişli Belediyesi

3

100

Tuzla Belediyesi

3

101

Ümraniye Belediyesi

5

102

Üsküdar Belediyesi

5

103

Zeytinbumu Belediyesi

3

104

Amavutköy Belediyesi

3

105

Ataşehir Belediyesi

3

106

Başakşehir Belediyesi

3

107

Beylikdüzü Belediyesi

3

108

Büyükçekmece Belediyesi

3

109

Çekmeköy Belediyesi

3

110

Esenyurt Belediyesi

3

111

Sancaktepe Belediyesi

3

112

Sultangazi Belediyesi

4

113

İzmir Büyükşehir Belediyesi

10

115

Bornova Belediyesi

3

116

Buca Belediyesi

3

117

Çiğli Belediyesi

3

118

Gaziemir Belediyesi

3

119

Karşıyaka Belediyesi

3

120

Konak Belediyesi

5

121

Menemen Belediyesi

3

122

Aliağa Belediyesi

3

123

Menderes Belediyesi

3

124

Kemalpaşa Belediyesi

3

126

Torbalı Belediyesi

3

127

Bayraklı Belediyesi

3

128

Bergama Belediyesi

3

129

Karabağlar Belediyesi

3

130

Ödemiş Belediyesi

3

132

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

5

133

Dulkadiroğlu Belediyesi

3

134

Elbistan Belediyesi

3

135

Onikişubat Belediyesi

3

136

Kayseri Büyükşehir Belediyesi

6

137

Kocasinan Belediyesi

3

138

Melikgazi Belediyesi

3

139

Talaş Belediyesi

3

140

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

7

141

Derince Belediyesi

3

142

Gebze Belediyesi

3

143

Gölcük Belediyesi

3

144

Körfez Belediyesi

3

145

Danca Belediyesi

3

146

İzmit Belediyesi

3

147

Başiskele Belediyesi

3

148

Çayırova Belediyesi

3

149

Kartepe Belediyesi

3

150

Konya Büyükşehir Belediyesi

6

151

Karatay Belediyesi

3

152

Meram Belediyesi

3

153

Selçuklu Belediyesi

3

155

Ereğli Belediyesi

3

156

Malatya Büyükşehir Belediyesi

5

157

Battalgazi Belediyesi

3

158

Yeşilyurt Belediyesi

3

159

Manisa Büyükşehir Belediyesi

5

160

Akhisar Belediyesi

3

161

Alaşehir Belediyesi

3

162

Salihli Belediyesi

3

163

Soma Belediyesi

3

164

Şehzadeler Belediyesi

3

165

Turgutlu Belediyesi

3

166

Yunusemre Belediyesi

3

167

Mardin Büyükşehir Belediyesi

5

168

Artuklu Belediyesi

3

169

Kızıltepe Belediyesi

3

170

Midyat Belediyesi

3

171

Nusaybin Belediyesi

3

172

Mersin Büyükşehir Belediyesi

7

173

Akdeniz Belediyesi

3

174

Mezitli Belediyesi

3

175

Silifke Belediyesi

3

176

Tarsus Belediyesi

3

177

Toroslar Belediyesi

3

178

Yenişehir Belediyesi

3

179

Erdemli Belediyesi

3

180

Muğla Büyükşehir Belediyesi

5

181

Fethiye Belediyesi

3

182

Milas Belediyesi

3

183

Bodrum Belediyesi

3

184

Menteşe Belediyesi

3

185

Ordu Büyükşehir Belediyesi

5

186

Altınordu Belediyesi

3

187

Fatsa Belediyesi

3

188

Ünye Belediyesi

3

189

Sakarya Büyükşehir Belediyesi

5

190

Adapazarı Belediyesi

3

191

Serdivan Belediyesi

3

193

Samsun Büyükşehir Belediyesi

5

194

Atakum Belediyesi

3

195

Canik Belediyesi

3

196

İlkadım Belediyesi

3

197

Bafra Belediyesi

3

198

Çarşamba Belediyesi

3

199

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

5

200

Akçakale Belediyesi

3

201

Eyyübiye Belediyesi

3

202

Haliliye Belediyesi

3

203

Karaköprü Belediyesi

3

204

Siverek Belediyesi

3

205

Suruç Belediyesi

3

206

Viranşehir Belediyesi

3

207

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

5

208

Çerkezköy Belediyesi

3

209

Çorlu Belediyesi

3

210

Kapaklı Belediyesi

3

211

Süleymanpaşa Belediyesi

3

212

Trabzon Büyükşehir Belediyesi

5

213

Akçaabat Belediyesi

3

214

Ortahisar Belediyesi

3

215

Van Büyükşehir Belediyesi

5

216

Edremit Belediyesi

3

217

Erciş Belediyesi

3

218

İpekyolu Belediyesi

3

219

Tuşba Belediyesi

3

220

Adıyaman Belediyesi

3

221

Kahta Belediyesi

3

222

Afyonkarahisar Belediyesi

3

223

Ağrı Belediyesi

3

224

Doğubeyazıt Belediyesi

3

225

Patnos Belediyesi

3

226

Aksaray Belediyesi

3

227

Amasya Belediyesi

3

229

Ardahan Belediyesi

3

230

Artvin Belediyesi

3

231

Bartın Belediyesi

3

232

Batman Belediyesi

3

233

Bayburt Belediyesi

3

234

Bilecik Belediyesi

3

236

Bingöl Belediyesi

3

237

Bitlis Belediyesi

3

239

Bolu Belediyesi

3

240

Burdur Belediyesi

3

241

Çanakkale Belediyesi

3

242

Çankırı Belediyesi

3

243

Çorum Belediyesi

3

244

Düzce Belediyesi

3

245

Edirne Belediyesi

3

247

Elazığ Belediyesi

3

248

Erzincan Belediyesi

3

249

Giresun Belediyesi

3

250

Gümüşhane Belediyesi

3

251

Hakkari Belediyesi

3

252

Yüksekova Belediyesi

3

253

İğdır Belediyesi

3

254

İsparta Belediyesi

3

255

Karabük Belediyesi

3

256

Karaman Belediyesi

3

257

Kars Belediyesi

3

258

Kastamonu Belediyesi

3

259

Kırıkkale Belediyesi

3

260

Kırklareli Belediyesi

3

261

Lüleburgaz Belediyesi

3

262

Kırşehir Belediyesi

3

263

Kilis Belediyesi

3

264

Kütahya Belediyesi

3

265

Tavşanlı Belediyesi

3

266

Muş Belediyesi

3

267

Nevşehir Belediyesi

3

268

Niğde Belediyesi

3

269

Osmaniye Belediyesi

3

270

Kadirli Belediyesi

3

271

Rize Belediyesi

3

272

Siirt Belediyesi

3

273

Sinop Belediyesi

3

274

Sivas Belediyesi

3

275

Şırnak Belediyesi

3

276

Cizre Belediyesi

3

277

Silopi Belediyesi

3

278

Tokat Belediyesi

3

281

Tunceli Belediyesi

3

282

Uşak Belediyesi

3

283

Yalova Belediyesi

3

284

Yozgat Belediyesi

3

285

Zonguldak Belediyesi

3

286

Karadeniz Ereğli Belediyesi

3

C) BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE BAĞLI İDARELER

Sıra No

Kamu İdaresi

İç Denetçi Sayıları

1

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

3

2

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

5

3

Ankara Elektrik ve Havagazı İşletme Müessesesi Genel Müdürlüğü (EGO)

5

4

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü

3

5

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

3

6

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

3

7

Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

3

8

Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

3

9

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

3

10

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

5

11

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT)

5

12

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

5

13

İzmir Elektrik, Su, Havagazı, Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğü (ESHOT)

5

14

Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

3

15

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

3

16

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

3

17

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

3

18

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

3

19

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

3

20

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

3

21

Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

3

22

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

3

23

Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

3

24

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

3

25

Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

3

26

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

3

27

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

3

28

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

3

29

Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

3

30

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

3

31

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

3

32

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

3

33

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

3

YORUM EKLE