Saatlik izinlerin yıllık izinden düşülemeyeceği 

Kurban bayramında tüm memurlar izinli mi olacak? Kurban bayramında tüm memurlar izinli mi olacak?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yıllık izinden düşülebilecek sürelerin tahdidi biçimde sayılmış olması karşısında, yıllık izinden düşülebilecek sürelerin genişletilerek saatlik iznin de bu sürelere eklenebilmesine hukuken imkan bulunmadığı hakkında.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2018/6984 E. , 2021/6409 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/6984
Karar No : 2021/6409

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı

KARŞI TARAF (DAVACI) : …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının aleyhe olan kısmının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Altıncı Adli Tıp İhtisas Kurulunda … olarak görev yapmakta olan davacı tarafından, mesai saatleri içinde kullanmış olduğu saatlik izinlerin toplanarak bulunan sürenin yıllık izinlerinden kesilen kısımlarının iadesi ile anılan kesintiler nedeniyle ödenmeyen döner sermaye tutarının ödenmesi talebiyle yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin … tarih ve … sayılı işlemin iptali istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince; davanın, mesai saatleri içinde kullanmış olduğu saatlik izinlerin toplanarak bulunan sürenin yıllık izinlerinden kesilen kısımlarının iadesi talebi yönünden değerlendirilmesinden; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yıllık izinden düşülebilecek sürelerin tahdidi biçimde sayılmış olması karşısında, yıllık izinden düşülebilecek sürelerin genişletilerek saatlik iznin de bu sürelere eklenebilmesine hukuken imkan bulunmadığından dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı, davanın, kesintiler nedeniyle ödenmeyen döner sermaye tutarının tarafına ödenmesi istemi yönünden incelenmesinden ise; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 11. ve 12. maddesindeki hükümler karşısında; davacının idareye başvurduğu tarihten itibaren 120 gün içinde açılan davada, ilgiliye, davanın açıldığı tarihten geriye doğru 120 günü geçmemek koşuluyla, başvuru tarihinden geriye doğru altmış günlük süre içindeki ilk uygulama esas alınarak parasal hakkının ödenmesi gerekeceği, idareye başvuru tarihinden itibaren 120 günlük ya da idarenin cevabının tebliğ tarihinden itibaren altmış günlük süreler geçtikten sonra açılmış olan davalarda ise ancak dava tarihinden geriye doğru altmış günlük süre içinde kalan ilk uygulamadan doğan parasal hakkının ödenmesi mümkün olabileceği, dolayısıyla, davacının idareye başvurduğu 18/02/2015 tarihinden geriye doğru altmış günlük süre içinde uygulanan kesintiler nedeniyle ödenmeyen döner sermaye ödemesinin hesaplanarak yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi gerektiği gerekçesiyle, dava konusu işlemin davacının mesai saatleri içinde kullanmış olduğu saatlik izinlerin toplanarak bulunan sürenin yıllık izinlerinden kesilen kısımlarının iadesi talebinin reddine yönelik kısmının ve davanın kesintiler nedeniyle ödenmeyen döner sermaye tutarının tarafına ödenmesi isteminin ise 20/12/2014 tarihinden sonraki kısmının iptaline, davanın kesintiler nedeniyle ödenmeyen döner sermaye tutarının tarafına ödenmesi isteminin ise 20/12/2014 tarihinden önceki kısmı yönünden süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Kamu kurum ve kuruluşların, izinlerle ilgili mevzuatın katı bir şekilde uygulanmasından kaynaklanacak olumsuzlukları önlemek açısından "saatlik izin" adıyla bilinen uygulamayı başlattıkları, mevzuatta düzenlenmeyen saatlik izin konusuyla ilgili olarak Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından uygulamaya konulan çözümün her açıdan hakkaniyete uygun olduğu, davacıya tebliğ edilen 11/04/2014 tarihli ve 3825 sayılı Başkanlık yazısında belirtildiği üzere Kurum personelinin ulaşım araçlarındaki elverişsizlikler, olumsuz hava koşulları gibi sebeplerle mesaiye geç gelmeleri ya da özel işleri sebebiyle mesaiden erken ayrılmaları hallerinde haklarında idari soruşturma yapılmayacak, buna karşılık saatlik izinler toplamının (8) saati aşması durumunda (1) tam gün izin kullanmış gibi sayılacak, döner sermaye katkı payı ödemesi yapılırken de buna uygun mahsup işlemi yapılacak olup, saatlik izin kullanımı uygulaması hakkındaki söz konusu Bakanlık yazısının davacı dahil olmak üzere görev yaptığı kuruldaki tüm personele tebliğ edildiği, davacının toplam 31,5 kadar süreyle saatlik izin kullandığı, bunun da yaklaşık 4(dört) günlük mesaiye denk geldiği, davacıya talep etmesi halinde kendisine saatlik izin uygulamasının uygulanamayabileceği seçeneği sunulmasına rağmen idareye saatlik izin uygulamasından muaf tutulma içerikli bir talepte bulunmadığı, tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından anılan Mahkeme kararının aleyhe olan kısmının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Yukarıda özetlenen gerekçeyle dava konusu işlemin davacının mesai saatleri içinde kullanmış olduğu saatlik izinlerin toplanarak bulunan sürenin yıllık izinlerinden kesilen kısımlarının iadesi talebinin reddine yönelik kısmının ve davanın kesintiler nedeniyle ödenmeyen döner sermaye tutarının tarafına ödenmesi isteminin 20/12/2014 tarihinden sonraki kısmının iptali, davanın kesintiler nedeniyle ödenmeyen döner sermaye tutarının tarafına ödenmesi isteminin ise, 20/12/2014 tarihinden önceki kısmı yönünden süre aşımı nedeniyle reddi yolundaki ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.