Piyasa fiyat araştırması yapmadan alım yapan memura disiplin cezasına yargıdan onay , piyasa araştırma görevlisi doğru fiyat araştırması yapmaz ise nasıl işlem yapılır

PTT'de görevli bir personel tarafından görev tanımı gereğince motorlu araçlar için kullanılacak yedek parçalar için asgari üç firmadan teklif alındığı ve en düşük teklifi veren firmadan alınması için fiyat tespit tutanağı düzenlenerek Başmüdür onayının alındığı, belli bir tarihten sonraki alımlarında ise piyasa araştırması yapılmayarak ve teklif alınmayarak motorlu araçların tamiri ve bakımının tek bir yerde yaptırılmasının disiplin cezasının verilmesi için yeterli olduğu

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2021/2897 E. , 2022/697 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/2897
Karar No : 2022/697

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … A. Ş.
VEKİLLERİ : Av. …, Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: İstanbul ili, … PTT Merkez Müdürlüğünde … olarak görev yapan davacıya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (a) alt bendi uyarınca, 1/30 oranında aylıktan kesme cezası verilmesine ilişkin davalı idarenin … tarih ve … sayılı işleminin iptali ile bu ceza nedeniyle kesilen maaş, ek ödeme ve ikramiye tutarlarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İhalelerde idare onaysız alt yüklenici çalıştırma İhalelerde idare onaysız alt yüklenici çalıştırma


İdare Mahkemesi kararının özeti: …İdare Mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 14/12/2018 tarih ve E:2015/786, K:2018/6328 sayılı bozma kararına uyularak; davacının, 03/04/2009 - 15/04/2011 tarihleri arasında … PTT Müdürlüğü İşletme ve Teknik Birimler Müdürlüğünde malzeme memuru olarak çalıştığı, dava dosyası içerisinde yer alan bilgi ve belgelerde yer aldığı üzere, davacı tarafından görev tanımı gereğince 2010 yılının Kasım ayına kadar motorlu araçlar için kullanılacak yedek parçalar için asgari üç firmadan teklif alındığı ve en düşük teklifi veren firmadan alınması için fiyat tespit tutanağı düzenlenerek Başmüdür onayının alındığı, 2010 yılının Kasım ayından sonra ise piyasa araştırması yapılmayarak ve teklif alınmayarak motorlu araçların tamiri ve bakımının tek bir yerde yaptırdığının görüldüğü, idarece belirlenen usul ve esaslara uyulmamasının söz konusu disiplin cezasının verilmesi için yeterli olduğundan tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı; öte yandan, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından, parasal hak talebinin de kabulü mümkün bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Dava konusu olayda disiplin soruşturmasındaki iddialar ile ceza yargılamasındaki iddiaların birbirlerinden bağımsız şekilde düşünülmesinin ve anlamlandırılmasının imkânsız olduğu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesine göre dava konusu işlem kapsamında incelenen ihalelerin doğrudan temin usulü ile yapılabileceği; bu usulde ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, yeterlilik kuralları aranması zorunluluğunun bulunmadığı, görevlendirilen kişiler tarafından piyasa araştırması yapılarak ihtiyaçların temin edilmesinin mümkün olduğu, doğrudan temin usulünde fiyat araştırmasının ve üç tane teklif alarak işin yapılması zorunluluğunun bulunmadığı, fiyat araştırmasının hizmetin en uygun alınabilecek satıcıyı bulmak üzere yapılmasının yeterli olduğu, ceza yargılamasındaki kararın kesinleşmesinin beklenilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Dava konusu işlemin usul ve yasalara uygun olarak tesis edildiği belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24/02/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Editör: Haber Merkezi