Üst öğrenim olarak sosyoloji bölümü okuyanların 1 derece hakkı

Sosyoloji bölümü mezunlarına 657 sayılı Kanunun 36/A-4 hükmü çerçevesinde bir derece verilip verilmeyeceği hakkında

Üst öğrenim olarak sosyoloji bölümü okuyanların 1 derece hakkı

Sosyoloji bölümü mezunlarına 657 sayılı Kanunun 36/A-4 hükmü çerçevesinde bir derece verilip verilmeyeceği hakkında

Üst öğrenim olarak sosyoloji bölümü okuyanların 1 derece hakkı

Sosyoloji bölümü mezunlarına 657 sayılı Kanunun 36/A-4 hükmü çerçevesinde bir derece verilip verilmeyeceği hakkında

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü  Sayı: E-53773008-622.02-6712367                 19/06/2023

Konu: 657 sayılı Kanunun 36/A-4 Hükmünün Uygulanması

…………….   BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA  

İlgi: 25.05.2023 tarihli ve E-27321694-045.03-00002816103 sayılı yazı.

 Başkanlığınızda teknik hizmetler sınıfında görev yapan personele 657 sayılı Kanunun 36/A-4 hükmünün uygulanmasına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde, “Gördükleri mesleki teknik öğretim alanlarına göre; a) Mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ile denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ve bu okullara denk mülga okullardan mezun olanlara “teknisyen”, b) Lise üstü iki yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "tekniker", c) Lise üstü üç yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "yüksek tekniker", d) Lise üstü dört yıl süreli yüksek teknik öğretim gören erkek teknik öğretmen okulu, erkek teknik yüksek öğretmen okulu, yüksek teknik öğretmen okulu ve teknik eğitim fakültesi mezunları ile kız teknik öğretmen okulu, kız teknik yüksek öğretmen okulunun ve mesleki eğitim fakültesinin teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olanlara "teknik öğretmen", e) Teknik öğretmen unvanını kazananlar için Yükseköğretim Kurulunca belirlenen mühendislik fakültelerince düzenlenecek iki yarıyıl süreli mühendislik eğitimi tamamlama programını en fazla dört yarıyıl içinde bitirenlere dallarında “mühendis”, Unvanı verilir. Bu unvanlar, eğitim görülen dalın ismi ile birlikte kullanılır.” hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün A bendinin 4 üncü fıkrasında, "Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartiyle jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (Ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler, tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece," hükmü yer almaktadır. Bu hükümden yararlanabilmek için madde metninde tek tek sayılan unvanları elde etmek veya belirtilen okullardan mezun olmak gerekmektedir. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının hem 16/8/2012 tarihli B.30.0.EÖB.303.01.01.03/5175 sayılı yazısında hem de 16/1/2013 tarihli ve B.08.6.YÖK.0.72303.01.01.01-335 sayılı yazısında, 26/7/2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında kamu kurum ve kuruluşlarında uygulama birlikteliğinin sağlanabilmesi açısından folklor araştırmacısı, 2  müze araştırmacısı, kütüphaneci, arşivci, kitap patoloğu ve sosyolog unvanlarında haiz olanların görmüş olduğu yükseköğrenimin mesleki, teknik yükseköğrenim olarak, söz konusu unvanlarda görev yapan personelin ise "Teknik Bilimler Lisansiyeri sayılmadıklarına" karar verildiği belirtilmektedir. Bu minvalde teknik hizmetler sınıfında teknisyen olarak çalışmakta iken 3795 sayılı Kanun gereğince tekniker unvanını ihraz edenlerin giriş derece ve kademelerine bir derece ilave edilmesi gerektiği, sosyolog kadrosunun ise madde metninde sayılmadığı gibi sosyoloji bölümü mezunlarının teknik bilimler lisansiyeri sayılmadığından giriş derece ve kademelerine bir derece ilave edilmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.                     …………..              Bakan a.                      Yerel Yönetimler Genel Müdürü 

YORUM EKLE