Sağlık raporu alan memurun hakem hastaneye sevki

sağlık raporu alan memur raporda tereddüt nedeniye hakem hastaneye sevk edilir ve memur hakem hastaneye gitmez ise memur hakkında nasıl bir işlem tesisi edilir

Sağlık raporu alan memurun hakem hastaneye sevki

sağlık raporu alan memur raporda tereddüt nedeniye hakem hastaneye sevk edilir ve memur hakem hastaneye gitmez ise memur hakkında nasıl bir işlem tesisi edilir

Sağlık raporu alan memurun hakem hastaneye sevki

Sağlık raporu alan memurun hakem hastaneye sevki edilip gitmez ise ceza alabilir

Kamuda çalışan memur ve işçilerin sağlık raporu almalarına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönergede belirlenmiştir. Memur ve işçiler tarafından alınan istirahat raporlarının kurumca uygun görülmemesi halinde kurumca yapılacak olan işlemler hakkında yine aynı yönergede açıklamalar yapılmıştır.Yönergenin 37. maddesinde yer alan mevzuat hükmüne aşağıda yer verilmiştir.

İstirahat raporlarına itiraz işlemleri  MADDE 37- (1) (20/10/2020/4959 Yürürlük: 20/10/2020) İstirahat raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması hâlinde, kişi hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte, bağlı bulunduğu kurumca doğrudan Bakanlıkça belirlenen Yönerge eki Ek-12 Hakem Hastane Listesinde yer alan sağlık hizmet sunucularından kişinin bulunduğu yere en yakın aynı veya üst roldeki bir hastaneye sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılır. 

(2) İtiraza konu istirahat raporunu ilk düzenleyen hastane aynı zamanda Yönerge eki Ek12 Hakem Hastane Listesinde yer alıyor ise kişi listede yer alan aynı veya üst roldeki diğer en yakın hastaneye sevk edilir.

(3) İstirahat raporlarına yönelik yapılan itirazlar sevkin yapıldığı hakem hastanenin sağlık kurulunca değerlendirilir.  

(4) Hakem hastanenin sağlık kurul kararı kesindir. Bu karara itiraz edilemez.

(5) Hakem hastaneye sevk edilen kişi sevk yazısı ile birlikte ilgili hastaneye doğrudan müracaat eder.  (6) Devlet memuru statüsü bulunanların raporları dışında sağlık raporlarına itiraz halinde ortaya çıkacak giderler itirazda bulanan kişi veya kurumca karşılanır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre memurun veya işçinin kurumunun talebi üzerine sevk edildiği hastanaye giderek yeniden muayene olması gerekmektedir. Muayene sonucu memur veya işçinin aldığı raporun fenne aykırı olduğu tespiti yapılırsa memur hastalık iznini keserek göreve başlamalı , rapor fenne uygun bulunursa memur kalan rapor süresini tamamlayarak işe başlaması gerekmektedir.

Memurun sevk edildiği hakem hastaneye gitmemesi ve yeniden muayene olmaması durumunda ise memurun disiplin cezası ile karşı karşıya kalması mümkündür.

İşlenen fiilin ağrılığına göre memura 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/C-a maddesinde yer alan ve AYLIKTAN KESME cezasını gerektiren “Kasıtlı olarak, verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak” fiiline göre ceza verilmesi mümkündür.

Nitekim bir Danıştay kararında yüksek mahkeme, hakem hastaneye gitmeyen memura kurumunca verilen aylıktan kesme cezasını hukuka uygun bulmuştur (Danıştay 12. Daire, 2021/2572 K.):

“… İdare Mahkemesince, Danıştay Beşinci Dairesinin 21/11/2016 tarih ve E:2016/9984, K:2016/6569 sayılı bozma kararına uymak suretiyle verilen … tarih ve E:…, K:…sayılı kararla; sevk edildiği hakem hastanesine gitmemek suretiyle ”Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek” fiilini işlediği anlaşılan davacıya bu eyleminden dolayı verilen disiplin cezasında hukuka aykırılık bulunmadığı...”

YORUM EKLE