İstifa eden memur banka promosyonunu geri öder mi İstifa eden memur banka promosyonunu geri öder mi

İstifa eden memurun bekleme süresi nasıl hesaplanır?

İstifa eden memurların yeniden memuriyete dönemleri için bekleme süresi sonunda atamaları yapılması gerekmekte olup , memurun bekleme süresi hesabı yapılırken memurun istifa dilekçesini verdiği tarihemi göre yoksa istifa dilekçesinin amir tarafından onaylandığı tarihe göremi bekleme süresi hesabı yapılacağı hakkında DPB görüş yazısı yazımız ekindedir. 

ÖZET: İstifa eden Devlet memurunun yeniden atanması için geçmesi gerekli 6 ay sürenin başlangıç tarihinin istifanın onaylandığı tarih olduğu, merkezi yerleştirme sonucu ÖSYM tarafından bir kadroya yerleştirilen adayın atamasının yapılması için ilgili Kuruma başvuru tarihi itibariyle de bu sürenin dolmuş olması gerektiği hk. (13/09/2010-19008) Aynı KPSS puanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının memur kadroları ile 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşip yerleşemeyeceğiniz ile çekilen veya çekilmiş sayılanların yeniden memuriyete atanmalarında tabi olacakları bekleme sürelerinin başlangıç ve bitiş tarihlerine ilişkin yazı incelenmiştir

Bilindiği üzere, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek-2 nci maddesinde; “Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, daha sonraki personel alımları için yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamazlar..” hükmüne yer verilmiştir. Bu hükümle getirilen kısıtlama adı geçen Yönetmelik hükümleri kapsamında yapılan merkezi yerleştirmelere ilişkin olup, 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarına, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesine dayalı olarak ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır. Bu itibarla, kamu kurum ve kuruluşlarının 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi çerçevesinde istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara atanan adayların aynı KPSS sonuçlarını ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme işlemlerinde kullanabilmeleri mümkün bulunmaktadır. Diğer taraftan; 657 sayıl Devlet Memurları Kanununun 94 ncü maddesinde; “Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.”  “Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.”   “Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartıyla bir ay kaydına tabi değildirler.” hükmü ve 97 nci maddesinde de; "Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;  “A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden, … Devlet memurluğuna alınmazlar.” hükmü yer almaktadır. Bunun yanında, mezkur Yönetmeliğin 25 inci maddesinde; “Adaylar, yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşlarına, Tercih Kılavuzu’nda yazılı olan belgeler ve KPSS Sınav Sonuç Belgesi ile birlikte atanmak üzere süresi içinde başvururlar.”  “Kamu kurum ve kuruluşları, atamaya yetkili amirin onayı ile beş kişiden oluşan bir sınav değerlendirme komisyonu kurar. Bu komisyon, atanmak üzere bildirilen adayları, aranılan nitelikler yönünden inceleyerek, nitelikleri uyanların atamalarının yapılmasını teklif  eder.”  “Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmaz.” hükmü yer almaktadır.  

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, istifa eden Devlet memurunun yeniden atanması için geçmesi gerekli 6 ay sürenin başlangıç tarihinin istifanın onaylandığı tarih olduğu, merkezi yerleştirme sonucu ÖSYM tarafından bir kadroya yerleştirilen adayın atamasının yapılması için ilgili Kuruma başvuru tarihi itibariyle de bu sürenin dolmuş olması gerektiği  düşünülmektedir.