Eşini veya Çocuğunu Hastaneye Götüren Memur İzinli Sayılır mı?

Eşini veya Çocuğunu Hastaneye Götüren Memur İzinli Sayılır mı? memurun il içi ve il dışına anne baba eş ve çocuklarını hastaneye götürmesi halinde izin hakkı

Eşini veya Çocuğunu Hastaneye Götüren Memur İzinli Sayılır mı?

Eşini veya Çocuğunu Hastaneye Götüren Memur İzinli Sayılır mı?

Kamu kurumlarında memur olarak görev yapanlar kişiler çeşitli zamanlarda bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocuklarını veya bakmakla yükümlü olmasa bile hastalık veya çeşitli nedenlerle tek başına hastaneye gidemeyecek olan çocuk,eş,anne veya baba gibi aile bireylerinin hastaneye gidiş geliş ve hastanede yapılan muayene ve tetkikler sırasında bu kişilerin yanında bulunmaktadırlar.Çocuğunu eşini anne veya babasını hastaneye götürecek olan memurlar çalışmış oldukları kurumda amirlerine bu durumu bildirerek işe gelmemektedirler.Bu gibi durumlarda çocuğunu eşini  anne ve babasını hastaneye götüren memur amirinden ne şekilde izin almalı,yakınlarını hastaneye götüren memurun izin hakkı olup olmadığı ve bu şekilde yakınlarını hastaneye götüren memur hakkında yapılacak olan işlemler hakkında kamu kurumlarında bazı tereddütler yaşanmaktadır.Hatta bazı durumlarda memurlar yakınlarını hastaneye götürme bahanesi ile hastaneye gitmediği halde bu durumu suistimal ederek işe gelmemektedirler.Konuya ilişkin Devlet Personel Başkanlığınca yayımlanmış olan bir görüşte ilgili hususlar açıklığa kavuşturulmuştur.Devlet Personel Başkanlığınca verilen 10.05.2013 tarih ve 6759 sayılı görüşe göre yakınlarını hastaneye götüren memurlar hakkında kamu kurumlarınca yapılacak işlemler başlıklar halinde anlatılmıştır.

Eşini Çocuğunu Anne veya Babasını  Hastaneye Götüren Memur İzinli Sayılır mı ?

İlgili devlet personel başkanlığı görüşüne göre günü birlik ayaktan tedavi için yakınlarını hastaneye götüren memur hakkında yapılacak olan işlemler hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunda bir hüküm bulunmadığı ancak yakınlarını hastaneye götüren memurlar  hakkında "Bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile bakmakla yükümlü olmadığı eşi, çocukları, anne ve babasının hastalanması sebebiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ederek söz konusu kurum ve kuruluşlarca muayene edilmesi sırasında ya da muayene sonrası tetkik ve tahlillerde geçirdiği sürelerde bahsi geçen kişilere refakat eden Devlet memuruna izin verilmesi hususunda gerekli kolaylığın sağlanması gerektiği "yönünde görüş verilmiştir.

Devlet Personel Başkanlığı görüşüne göre yakınlarını hastaneye götüren memur izinli sayılacaktır.

Yakınlarını Hastaneye Götüren Memura Verilecek İzin Yıllık İzinden Düşülür mü?

Devlet Personel Başkanlığı memurlara izin verilmesi hususunda gerekli kolaylığın sağlanarak memurlara izin verilmesi bildirmiş ve memura verilecek bu iznin memurun yıllık izninden düşülmemesi yönünde görüş vermiştir.

Eşini Çocuğunu Anne veya Babasını  Hastaneye Götüren Memur Kurumuna Hastaneden Belge Getirmek Zorunda mı?

Yine aynı görüşte yakınlarını hastaneye götüren memura verilecek izinde memurun bu durumu  suistimal edilmesinin önüne geçilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarca memurdan eşini çocuğunu anne veya babasını hastaneye götürdüğünü ispatlayıcı bilgi ve belge talebinde bulunabileceği bildirilmiştir.

Eşini Çocuğunu Anne veya Babasını  İl Dışına Hastaneye Götüren Memurun İzin Hakkı Varmı?

İlgili devlet personel başkanlığı görüşü memuriyet mahalli içinde yakınlarını hastaneye götüren memurları kapsamakta eşini çocuğunu anne ve babasını il dışına veya memuriyet mahalli dışına götüren memurları kapsamamaktadır.İl dışına yakınlarını götüren memur hakkında yapılacak işlemlere ilişkin daha önceki yıllarda verilen bir görüşte bu memurların izin hakkı olmadığı yönünde görüş verilmiştir.

ÖZET: Devlet memurunun bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yerleşim yerinde bulunan sağlık hizmeti sunucularında yatarak tedavileri sırasında veya yerleşim yeri dışına refakatli sevki durumunda memura izin verilip verilmeyeceği hk.( 13/05/2016- 2961)

- 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrasında belirtilen haller dışında Devlet memurunun bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetinden yararlanmaları için muayene ve tedavi edildikleri yerleşim yeri dışına sevkinin yapılması halinde refakatçi olan Devlet memuruna 5510 sayılı Kanunun 65 inci maddesine göre gündelik ve yol giderleri ödenmekle birlikte söz konusu durumda olan Devlet memurunun izinli veya görevli sayılacağına ilişkin bir hükmün 5510 sayılı Kanun ile 657 sayılı Kanunda yer almaması sebebiyle, muayene ve tedavi edildikleri yerleşim yeri dışına sevk edilen bakmakla yükümlü olduğu kişilere refakat eden Devlet memurunun izinli veya görevli sayılmasının mümkün  bulunmadığı

İl İçinde Yakınlarını Hastaneye Götüren Memurun İzni Hakkındaki Görüş

ÖZET: Bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile bakmakla yükümlü olmadığı eşi, çocukları, anne ve babasının hastalanması sebebiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ederek söz konusu kurum ve kuruluşlarca muayene edilmesi sırasında ya da muayene sonrası tetkik ve tahlillerde geçirdiği sürelerde bahsi geçen kişilere refakat eden Devlet memuruna izin verilmesi hususunda. (10.05.2013-6759)

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinin son fıkrasında; “Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.” hükmü, 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in “Refakat iznine ilişkin esaslar” başlıklı 10 uncu maddesinde ise,

“1) Memurlara 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrası uyarınca izin verilebilmesi için memurun;
a) Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin,
b) Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin, ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi zorunludur.
(2) Birinci fıkra çerçevesinde düzenlenecek ve refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır. Gerekli görülmesi hâlinde üç aylık süre aynı koşullarda bir katına kadar uzatılır.
(3) Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz.
(4) Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez.

(5) İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde memur iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde, göreve başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.
(6) Refakat izni kullanılırken memurun aylık ve özlük haklan korunur.” hükmü yer almakta olup, söz konusu hükümlerde Devlet memuruna refakat izninin hangi hallerde, kimler için verileceği ve süresi ile ilgili düzenlemelere yer verilmiştir. Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 102 nci maddesinde, memurların hizmet yılları itibariyle yıllık izinlerini nasıl ve ne şekilde kullanacakları; değişik 104 üncü maddesinde, doğum, evlenme ve ölüm gibi hallerde ve bu hallerden başka mazerete dayalı verilecek mazeret izinlerinin süresi ve esasları; 105 inci maddesinde, memurların hastalanmaları halinde verilecek hastalık izinleri ile memurlara verilecek refakat izninin süre ve esasları; değişik 108 inci maddesinde ise, memurların bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olası hallerinde, bu hallerini raporla belgelendirmeleri şartıyla verilecek aylıksız izinlerle, bazı durumların gerçekleşmesi halinde verilecek aylıksız izinlerin süre ve esasları hükme bağlanmıştır.
Görüldüğü üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda bakmakla yükümlü olduğu  eşi, çocukları, anne ve babasının hastalıkları sebebiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ederek söz konusu kurum ve kuruluşlarca muayene edilmesi sırasında ya da muayene sonrası tetkik ve tahlillerde geçirdiği sürelerde bahsi geçen kişilere refakat eden Devlet memuruna ne şekilde izin verileceğine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde,
- Bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile bakmakla yükümlü olmadığı eşi, çocukları, anne ve babasının hastalanması sebebiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ederek söz konusu kurum ve kuruluşlarca muayene edilmesi sırasında ya da muayene sonrası tetkik ve tahlillerde geçirdiği sürelerde bahsi geçen kişilere refakat eden Devlet memuruna izin verilmesi hususunda gerekli kolaylığın sağlanması gerektiği ve bu iznin suistimal edilmesinin önüne geçilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarca bahsi geçen duruma ilişkin belge istenebileceği,
- Bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile bakmakla yükümlü olmadığı eşi, çocukları, anne ve babasının hastalanması sebebiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ederek söz konusu kurum ve kuruluşlarca muayene edilmesi sırasında ya da muayene sonrası tetkik ve tahlillerde geçirdiği sürelerde söz konusu kişilere refakat etmesi amacıyla Devlet memuruna verilen iznin bahsi geçen personelin yıllık izninden veya mazeret izninden düşülmemesi gerektiği,
mütalaa edilmektedir

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2019, 12:07
YORUM EKLE