Acil serviste görev yapan memurun optisyenlik mezuniyeti üst öğrenim bitirmiş sayıldı

Acil serviste görev yapan memurun optisyenlik mezuniyeti üst öğrenim bitirmiş sayıldı

Acil serviste görev yapan memurun optisyenlik mezuniyeti üst öğrenim bitirmiş sayıldı

Acil serviste görev yapan memurun optisyenlik mezuniyeti üst öğrenim bitirmiş sayıldı

Devlet Hastanesi Acil Servisinde sağlık memuru (toplum sağlığı teknisyeni) olarak görev yapan ilgilinin bitirdiği Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Optisyenlik programı mezunlarının, Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait bir kadroya atanabilecekleri hususunda kuşku bulunmadığı, bu durumda, ilgilinin mezun olduğu optisyenlik önlisans programının Sağlık Hizmetleri alanında bir üst öğrenim olduğu, dolayısıyla memurun zam ve özel hizmet tazminatının mesleki üst öğrenimine göre ödenmesi gerekitiği hakkında.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2021/2323 E. , 2021/2143 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/2323
Karar No : 2021/2143

KARARIN DÜZELTİLMESİNİ İSTEYEN (DAVALI) : … Bakanlığı
VEKİLİ : Hukuk Müşaviri …
Hukuk Müşaviri …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …'ı temsilen, … Sendikası (... - Sen)
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının onanmasına dair Danıştay Onikinci Dairesinin 23/06/2020 tarih ve E:2018/7360, K:2020/2515 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: … Devlet Hastanesi Acil Servisinde sağlık memuru (toplum sağlığı teknisyeni) olarak görev yapan davacı tarafından, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Önlisans programını bitirmesi nedeniyle 14/07/2002 tarihinden itibaren ödenen zam ve tazminatlarının iptaline ilişkin … tarih ve … sayılı davalı idare işleminin iptali ile yoksun kalınan parasal haklarının dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte tarafına ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince, Mahkemenin 09/04/2014, 26/06/2014, 17/09/2014, 17/10/2014 ve 12/12/2014 tarihli ara kararlarıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından; "… Devlet Hastanesi Acil Servisinde Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı Teknisyeni) olarak görev yapan davacının bitirdiği yükseköğrenim programının, mezun olduğu 25/01/2002 tarihi ve davalı idareye başvuru tarihi olan 11/10/2013 tarihi itibariyla Sağlık Memurları (Toplum Sağlığı Teknisyenliği) için bir üst öğrenim sayılıp sayılmadığı hususu sorularak, anılan programın halihazırda sağlık memurları için üst öğrenim sayılması halinde, buna ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararlarının birer örneğinin istenildiği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ara kararlarına cevaben gönderdiği bilgi, belge ve açıklamalardan; idarece dava konusu işleme gerekçe yapılan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının … tarih ve … sayılı işleminin hiç olmadığı(böyle bir yazının hiç oluşmadığı), davacının durumunun Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 14/10/2014 tarihli toplantısında incelenmesi neticesinde, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 43/b maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurul'un görüşü de dikkate alınarak, optisyenlik önlisans programının Sağlık Meslek Lisesi Tıbbi Sekreterlik Bölümünün üst öğrenimi olmadığına; ayrıca, söz konusu programın sağlık memurluğu (toplum sağlığı teknisyenliği) için de üst öğrenimi olmadığına karar verildiğinin belirtildiği, buna karşın Mahkemenin söz konusu ara kararlarında sorulan; "davacının mezun olduğu Optisyenlik programının, okuldan mezun olduğu 25/01/2002 tarihi itibarıyla sağlık memurları (toplum sağlığı teknisyenliği) için bir üst öğrenim sayılıp sayılmadığı ve davacının davalı idareye başvuru tarihi olan 11/10/2013 tarihi itibarıyla Optisyenlik programının anılan görev yönünden mesleki bir üst öğrenim sayılıp sayılmadığı" hususlarına cevap verilmediğinin anlaşıldığı ve dolayısıyla, dava konusu işlemin gerekçesi olan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı işleminin bulunmadığı, öte yandan, davacının yükseköğretim programından mezun olduğu 25/01/2002 tarihi ve davalı idareye başvuru tarihi olan 11/10/2013 tarihi itibarıyla Optisyenlik programının Sağlık Memurları (Toplum Sağlığı Teknisyenliği) için bir üst öğrenim sayılıp sayılmadığı" hususlarının Yükseköğretim Kurulunca cevaplandırılmadığı göz önüne alındığında, davacının optisyenlik programını bitirdiği ve intibakının yapıldığı tarih itibarıyla bitirdiği programın davacının görev yaptığı sağlık memurluğu(toplum sağlığı teknisyenliği) için bir üst öğrenim sayılması gerektiği, davacının bu konudaki kazanılmış hakkı ve idareye güven ilkesi gözetilmeksizin tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptali ile yoksun kalınan parasal hakların dava tarihi olan 12.12.2013 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.
Daire kararının özeti: Davalının temyiz başvurusu üzerine Danıştay Onikinci Dairesince, temyize konu karar hukuk ve usule uygun bulunmuş ve kararın onanmasına karar verilmiştir.

KARAR DÜZELTME TALEP EDENİN İDDİALARI : Özel hizmet tazminatı ve yan ödeme tazminatı ödenecek sağlık personelinin, hizmet sınıfı ve ayrıca mesleği (görevi) ile ilgili yükseköğrenim görmüş olması gerektiği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19/06/2011 tarih ve 16053 sayılı yazısında, optisyenlik bölümünün sağlık memurları (toplum sağlığı teknisyeni) için mesleki bir üst öğrenim olmadığına karar verildiğinin bildirildiği ve dolayısıyla, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Karar düzeltme isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının gerekçesi değiştirilmek suretiyle onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı Kanun'un Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi hükmüne uygun bulunduğundan, Danıştay Onikinci Dairesinin 23/06/2020 tarih ve E:2018/7360 K:2020/2515 sayılı kararı kaldırılarak uyuşmazlık yeniden incelendi:

İNCELEME VE GEREKÇE:
MADDİ OLAY :
… Devlet Hastanesi Acil Servisinde sağlık memuru (toplum sağlığı teknisyeni) olarak görev yapan davacı, 25/01/2002 tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Optisyenlik Önlisans programından mezun olmuş, idarece 14/07/2002 tarihinden itibaren intibakı yapılarak, zam ve tazminatları bu tarihten itibaren önlisans düzeyinden ödenmeye başlanmıştır.


Üstöğrenim nedeniyle maaşına yansıtılan zam ve tazminatlarının kesilmesi üzerine, davacı tarafından, üst öğrenim farklarının maaşına yansıtılması istemiyle 11/10/2013 tarihinde yapılan başvuru, davalı idarenin 19/11/2013 tarih ve 5797 sayılı işlemiyle, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19/06/2011 tarih ve 16053 sayılı yazısında davacının bitirdiği programın sağlık memuru (toplum sağlığı teknisyeni) için mesleki bir üst öğrenim olmadığına karar verildiği belirtilmek suretiyle reddedilmiştir.
Bunun üzerine bakılan dava açılmıştır.


İLGİLİ MEVZUAT:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 4. maddesi ile zam ve tazminatlar başlığı altında yeniden düzenlenen 152. maddesinin "(II.) Tazminatlar" başlıklı ikinci fıkrasında; Görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar gözönüne alınarak bu Kanun'da belirtilen en yüksek Devlet Memuru aylığının brüt tutarının Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas ölçü ve nispetler dahilinde tazminat olarak ödeneceği hükmüne, aynı fıkranın, "A. Özel Hizmet Tazminatı" bölümü içinde yer alan (b) bendinde ise, "....Ancak, Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait kadrolarda görevli olup da, bu görevleri ile ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için önceki öğrenim durumlarına ait tazminat oranları esas alınır. " hükmüne yer verilmiştir.


05/05/2006 tarihli ve 26159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan 17/04/2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı'nın "Bazı özel durumlara ilişkin esaslar" başlıklı 4. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde; "Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez." kuralına yer verilmiştir.


17/04/2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının uygulanması sırasında ortaya çıkması muhtemel tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan ve 11/05/2006 tarih ve 26165 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 160 seri numaralı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği'nin "E-Uygulamaya İlişkin Ortak Açıklamalar" bölümünün 3. maddesinin ikinci fıkrasında, Sağlık ve Teknik Hizmetler Sınıflarında yer alan personelin bitirdiği üst öğrenimin mesleki bir üst öğrenim olup olmadığı hususunun, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 43. maddesinin (b) bendi uyarınca alınan Yükseköğretim Kurulu Kararlarına istinaden tespit edileceği; 4. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde ise, kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödeneceği; kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmeyeceği öngörülmüştür.


Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 13. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, bu Kararın uygulanmasından doğacak her türlü sorunu çözüme bağlamaya Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine, Maliye Bakanlığının yetkili olduğu belirtilmiş, anılan yetkiye istinaden Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 17/03/2014 tarihli ve 2334 sayılı yazısında (Sağlık Bakanlığına hitaplı) "... Buna göre, teknik ve sağlık hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelin söz konusu hizmet sınıflarına atanılabilecek herhangi bir mesleki üst öğrenimi bitirmeleri halinde, kariyerleri için öngörülen zam ve tazminatın ödenmesinde, bitirilen üst öğrenimin "kadro göreviyle ilgili olması", "kurumun görev alanıyla ilgili olması" veya "mevcut mesleki öğrenimin program ve bölüm bazında devamı mahiyetinde bir üst öğrenim olması" gibi şartların aranmasına gerek bulunmadığı, sadece bulunulan hizmet sınıfa atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimin bitirilmiş olmasının yeterli görülmesi gerektiği..." belirtilmiştir.


HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Yukarıda açık metinlerine yer verilen mevzuat hükümleri bir bütün halinde değerlendirildiğinde, Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personele, 657 sayılı Kanun'un 152. maddesinde düzenlenen zam (yan ödeme) ve özel hizmet tazminatının bitirdikleri üst öğrenime göre ödenebilmesi için, bitirilen üst öğrenimin Sağlık Hizmetleri Sınıfına atanılabilecek niteliği haiz bir program olması gerektiği anlaşılmaktadır.


Bakılan olayda, … Devlet Hastanesi Acil Servisinde sağlık memuru (toplum sağlığı teknisyeni) olarak görev yapan davacının bitirdiği Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Optisyenlik programı mezunlarının, Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait bir kadroya atanabilecekleri hususunda kuşku bulunmamaktadır.


Bu durumda, davacının, mezun olduğu Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun iki yıl süreli optisyenlik önlisans programının, Sağlık Hizmetleri alanında bir üst öğrenim olduğu sonucuna ulaşıldığından, davacının zam ve özel hizmet tazminatının mesleki üst öğrenimine göre ödenmesi gerekirken, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.


Bu durumda; İdare Mahkemesi kararının gerekçesi yerinde bulunmamakta ise de, sözü edilen husus sonucu itibarıyla hukuka uygun bulunan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte bulunmamıştır.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalının temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali ile yoksun kalınan parasal hakların dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine ilişkin, … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesi uyarınca yukarıda belirtilen GEREKÇE İLE SONUCU İTİBARIYLA ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. 2577 sayılı Kanun'un 20/B maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca kesin olarak 21/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE