Ağız ve diş sağlığında görevli radyoloji teknikeri fiili hizmet süresi zammından faydalanabilir mi?

Ağız ve diş sağlığında görevli radyoloji teknikeri fiili hizmet süresi zammından faydalanabilir mi?

Ağız ve diş sağlığında görevli radyoloji teknikeri fiili hizmet süresi zammından faydalanabilir mi?

Ağız ve diş sağlığında görevli radyoloji teknikeri fiili hizmet süresi zammından faydalanabilir mi?

Ağız ve diş sağlığı merkezinde radyoloji teknileri olarak görev yapan kişinin, radyasyon kaynaklarının bulunduğu alanda görev yaptığı ve toplum üyesi kişiler için belirtilen doz sınırlarının üzerinde radyasyona maruz kalma olasılığı bulunduğundan dolayı radyasyon görevlisi sayıldığı, radyoaktif ışınlara maruz kalması nedeniyle kontrollerinin düzenli olarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapıldığı ve radyoaktif ışınları ölçmeye yarayan dozimetre cihazını kullandığı dikkate alındığında, radyasyondan etkilendiği ve fiili hizmet süresi zammından yararlanacak kişilerden olduğu hakkında.
 

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2021/2041 E. , 2021/2411 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/2041
Karar No : 2021/2411

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: … Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde radyoloji teknikeri olarak görev yapan davacı tarafından, 01/06/2012 tarihinden itibaren fiili hizmet süresi zammından yararlandırılması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesi'nce, Danıştay Onikinci Dairesinin 19/12/2019 tarih ve E: 2018/5856, K: 2019/10414 sayılı bozma kararına uyularak; davacının radyasyon kaynaklarının bulunduğu alanda görev yaptığı ve toplum üyesi kişiler için belirtilen doz sınırlarının üzerinde radyasyona maruz kalma olasılığı bulunduğundan dolayı radyasyon görevlisi sayıldığı, radyoaktif ışınlara maruz kalması nedeniyle kontrollerinin düzenli olarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapıldığı ve radyoaktif ışınları ölçmeye yarayan dozimetre cihazını kullandığı dikkate alındığında, radyasyondan etkilendiği ve fiili hizmet süresi zammından yararlanacak kişilerden olduğu gerekçesiyle dava konusu işlem hukuka aykırı bulunarak dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, davacının; radyum ve iyonizan radyasyonla fiilen çalışmadığının net olarak ortaya konulduğu, sürekli olarak dozimetre raporu alınmasının radyasyondan etkilendiğini göstermediği, kullanılan yöntemler ve gelişen teknoloji sayesinde 0,1 mSv den daha az şuaya maruz kaldığının sabit olduğu, erken emeklilik hakkı veren fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmasının açıkça hukuka ve mevzuata aykırı olacağı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, Mahkeme kararının usul ve yasaya uygun olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ: …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50/4. maddesinde, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 26/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE