Tasdiksiz engellilik raporu ile tayin talebinde bulunulabilir mi?

Tasdiksiz engellilik raporu ile tayin talebinde bulunulabilir mi?

Tasdiksiz engellilik raporu ile tayin talebinde bulunulabilir mi?

Tasdiksiz engellilik raporu ile tayin talebinde bulunulabilir mi?

KDK, Ankara Defterdarlığına bağlı Haymana Mal Müdürlüğü Muhasebe Servisinde çalışan ve Epilepsi hastalığı dolayısıyla %40 Engelli raporu olan personelin, enegellilik mazereti gerekçesiyle yaptığı başvurunun raporun tasdiksiz olduğu için reddini hak ihlali saymadı.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
(OMBUDSMANLIK)

SAYI : 2021/15640-S.21.25004

BAŞVURU NO : 2021/11204

KARAR TARİHİ : 01/11/2021

RET KARARI

BAŞVURAN

BAŞVURUYA KONU İDARE : HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

BAŞVURUNUN KONUSU : Engellilik ve ale birliği mazereti nedeni ile nakil talebi hakkındadır.

BAŞVURU TARİHİ : 22/06/2021

BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ

Başvuran, Ankara Defterdarlığına bağlı Haymana Mal Müdürlüğü Muhasebe Servisinde çalıştığını, Epilepsi hastalığı dolayısıyla %40 Engelli raporunun olduğunu, Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 03/07/2015 tarihli yazısına istinaden tayin talebinde bulunduğunu, tayin taleplerinin idare tarafından ilgili raporun hastaneden sorulması ve hastanenin arşivinde bulunmadığından yeni rapor çıkartılabileceği belirtilmesi üzerine tayininin yapılmadığını, aile birliği mazeretinin de kabul edilmediğini belirterek tayin talebinin yerine getirilmesini talep etmektedir

İDARENİN BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gönderilen sayılı ve 22/09/2021 tarihli yazı ve

eklerinde; başvuranın sair zamanlarda engellilik ve eş durumu nedeni ile Keçiören malmüdürlüğü veya merkez birimlerde bir kadroya atanma talebinde bulunduğu, mevcut sağlık kurulu raporunun tasdikli olmaması nedeni ile hastaneden tasdik ettirilerek getirmesi istendiği, kabul etmemesi nedeni ile yeni tarihli Engelli Sağlık Kurulu raporunun istendiği, başvuranın bunu da ibraz etmediği, mevcut raporun incelenerek güncellenmesinde sakınca olup olmadığının İl Sağlık Müdürlüğüne sorulduğu, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 28/09/2017 tarihli yazısında adı geçene ait 22/02/2007 tarih ve sayılı raporun

imha edildiği ve şahsın bizzat müracaat etmesi ve yeniden muayenesi sonrasında hakkında karar verileceğinin belirtildiği, ilgilinin yeni bir sağlık kurulu raporu ibraz etmediği, Manisa Sarıgöl Malmüdürlüğünden Ankara Defterdarlığına atanması sürecinde aile birliği mazereti dikkate alınarak kendi rızası da alınarak Haymana Malmüdürlüğüne atamasının yapıldığı, Ağustos 2021 tarihi itibariyle de boş kadronun bulunmadığı Haymana Malmüdürlüğünde de iki kişilik personel ile işlemlerin sürdürüldüğü diğer personelin askerlik hizmetini yerine getirmek için ayrıldığını, bu nedenle başvurandan başka personelin kalmadığı belirtilmiştir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT

18/10/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının;

“Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı” başlıklı 74 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında; “Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler.” ,

14/6/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun "Kurumun Görevi" başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrası; “Kurum, idarenin işleyişiyle ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir.” ,

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin

“Temel ilkeler” başlıklı 4 üncü maddede, “a) Yer değiştirme suretiyle atamalarda kadro imkanları gözönünde bulundurulur. b) Yer değiştirme suretiyle atamalar, ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılmak suretiyle oluşturulan bölgeler arasında yapılır. c) Bu atamalarda, memurların bölgeler arasında adil ve dengeli dağılmasını sağlamak esastır.”

“Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği” başlıklı 14 üncü maddesinde “Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği memurun; a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkânının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere, b) Eşlerin her ikisinin de aynı kurumda çalışıyor olması halinde, kurumun daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yere, c) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere, d) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere, (2) e) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere, atanması suretiyle yapılabilir.”

“Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği” başlıklı ek 3 üncü maddesinde; İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir. Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.

Hükümleri mevcuttur.

KAMU DENETÇİSİ SADETTİN KALKAN’IN KAMU BAŞDENETÇİSİ’NE ÖNERİSİ

Kamu Denetçisi tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; başvurunun reddi gerektiği yönündeki öneri Kamu Başdenetçisi’ne sunulmuştur

DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE

A. Hukuka, Hakkaniyete ve İnsan Haklarına Uygunluk Yönünden Değerlendirme

Başvuran, aile birliği mazereti ve engellilik durumu nedeniyle Ankara Keçiören ya da merkez ilçelerden birine naklini talep etmektedir.

İdareden istenilen bilgi ve belgelerden; başvuranın engellik raporunun tasdiksiz olması nedeniyle bu rapora istinaden naklinin yapılamadığı ve başvuranın Ankara İlinin Haymana İlçesindeki Malmüdürlüğünde çalışıyor olması ve eşinin Ankara İlinin Merkez İlçelerinden birinde ikamet ediyor olması Haymana İlçesi ile Ankara İli arasında gün içerisinde geliş gidiş yapılabilecek mesafede olması nedeniyle aile birliği mazeretine aykırılık taşımadığı ve Ağustos 2021 tarihi itibariyle Ankara merkez ilçelerde boş kadronun olmadığı anlaşılmıştır.

İlgili yönetmeliğin engellilik durumuna bağlı yer değişikliği taleplerinde kurumun kadro imkanları çerçevesine değerlendirileceği belirtilmiş olup, idare tarafından gönderilen belgelerden Ankara İlinin merkez ilçelerindeki Malmüdürlüklerinde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni unvanlı kadroların dolu olduğu anlaşılmıştır. Boş kadro olmaması nedeni ile başvuranın talebinin idare tarafından reddedilmesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Ayrıca aile birliği mazeretine dayalı nakil müessesesi eşlerin aynı İl sınırları içinde bulunmalarını sağlayarak aile yaşantısının olumsuz etkilenmesini önlemektir. Başvuranın zaten Ankara İli sınırları içinde Haymana İlçesinde çalıştığı anlaşılmış olup, aile birliğini etkileyecek bir hususa rastlanmamıştır. Ayrıca İlgili yönetmeliğin Temel İlkeler başlıklı 4 üncü maddesinde yer değiştirmeler için kadro durumunun da gözetileceği belirtilmiş olup, Ankara İli merkez İlçelerinde boş kadro olmadığı idarenin göndermiş olduğu kadro doluluk cetvelinden anlaşılmaktadır.

Kurumumuzca yapılan değerlendirme neticesinde idare tarafından mazeret nakil talebinin reddedilmesi işleminde hukuka aykırılık bulunamamıştır.

B. İyi Yönetim İlkeleri Yönünden Değerlendirme

İyi yönetim ilkelerine 28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “İyi Yönetim İlkeleri” başlıklı 6 ncı maddesinde de yer verilmiş olup; söz konusu ilkeler yönünden yapılan değerlendirme neticesinde; söz konusu ilkelere aykırı davranıldığına ilişkin herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

6328 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, bu Ret Kararının başvurana tebliğ tarihinden itibaren, ilgili idarenin işlemine karşı (varsa) dava açma süresinden kalan süre kaldığı yerden işlemeye devam edecek olup; Ankara İdare Mahkemesinde yargı yolu açıktır.

KARAR

Yukarıda açıklanan gerekçelerle BAŞVURUNUN REDDİNE,

Kararın BAŞVURAN ve HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞINA tebliğine,

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisince karar verildi.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Şeref MALKOÇ
Kamu Başdenetçisi

YORUM EKLE