Lisede hazırlık okuyanların intibak işlemi hakkında önemli karar

Lisede hazırlık okuyanların intibak işlemi hakkında önemli karar

Lisede hazırlık okuyanların intibak işlemi hakkında önemli karar

Lisede hazırlık okuyanların intibak işlemi hakkında önemli karar

Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerin memuriyete giriş derece ve kademeleri 9. derecenin 1. kademesi olup, bu durumun, kişilerin iradeleriyle değiştirilemeyeceği, ayrıca, yükseköğrenim mezunu olarak memuriyete başlayıp intibakı yapılan kişilerin, artık gördükleri ortaöğrenim nedeniyle alabilecekleri derece ve kademelerine ek olarak verilen hakların uygulanma olanağı bulunmadığından, yükseköğrenim nedeniyle yapılan intibak ile yeni bir statüye giren ve ortaöğrenim mezunu olarak işe başlayanlara göre daha üst bir derece ve kademede olan davacıya, 657 sayılı Kanun'un 36. maddesinin A/6-b bendi uyarınca bir kademe verilmesi yolundaki başvurunun reddine dair işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2021/2068 E. , 2021/3400 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/2068
Karar No : 2021/3400

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …'i temsilen … Sendikası
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Belediye Başkanlığı
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve
E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: … Belediye Başkanlığında şehir plancısı olarak görev yapan davacı tarafından, lise eğitiminde normal öğrenim süresinden fazla olarak hazırlık sınıfı okuması nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinin birinci fıkrasının "Ortak Hükümler" başlıklı A/6-b bendi uyarınca tarafına bir yıl kademe ilerlemesi uygulanması talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile işlem sebebiyle uğradığı tüm maddi kayıplarının yasal faiziyle birlikte tazminine karar verilmesi istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 17/04/2019 tarih ve E:2018/4901, K:2019/2889 sayılı bozma kararına uyularak, dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerin memuriyete giriş derece ve kademeleri 9. derecenin 1. kademesi olup, bu durumun, kişilerin iradeleriyle değiştirilemeyeceği, ayrıca, yükseköğrenim mezunu olarak memuriyete başlayıp intibakı yapılan kişilerin, artık gördükleri ortaöğrenim nedeniyle alabilecekleri derece ve kademelerine ek olarak verilen hakların uygulanma olanağı bulunmadığından, yükseköğrenim nedeniyle yapılan intibak ile yeni bir statüye giren ve ortaöğrenim mezunu olarak işe başlayanlara göre daha üst bir derece ve kademede olan davacıya, 657 sayılı Kanun'un 36. maddesinin A/6-b bendi uyarınca bir kademe verilmesi yolundaki başvurunun reddine dair işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, öğrenim gördüğü ortaokulun normal öğrenim süresinden fazla olması sebebiyle 657 sayılı Yasa’nın 36. maddesinin A/6-b bendi gereğince, 1 kademe ilerlemesi yapılması gerektiği, Devlet Personel Başkanlığının mütalaaları ile Danıştay İdari İşler Kurulu Kararının da lehine olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin dördüncü fıkrasında, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 02/06/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE