Memura soruşturma açılmasının bildirilmesinin dava edilmesi

kamu görevlileri hakkında disiplin soruşturması açıldığının bildirilmesine ilişkin işlemlerin idari davaya konu olmayacağı hakkında

Memura soruşturma açılmasının bildirilmesinin dava edilmesi

Memura soruşturma açılmasının bildirilmesinin dava edilmesi 

kamu görevlileri hakkında disiplin soruşturması açıldığının bildirilmesine ilişkin işlemlerin idari davaya konu olmayacağı hakkında

DANIŞTAY

8. DAİRE

Esas Numarası: 2005/580

Karar Numarası: 2005/2140

Karar Tarihi: 04.05.2005

KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA DİSİPLİN SORUŞTURMASI

SORUŞTURMA AÇILDIĞININ BİLDİRİLMESİ

ÖZETİ: "... kamu görevlileri hakkında disiplin soruşturması açıldığının bildirilmesine ilişkin işlemlerin idari davaya konu olmayacağı hakkında."

Temyiz İsteminde Bulunan: ...

Karşı Taraf: ... Üniversitesi Rektörlüğü - MALATYA

İstemin Özeti: ... Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yapan davacının, hakkında disiplin soruşturması açıldığının bildirilmesine ilişkin Tıp Fakültesi Dekanlığının ... gün ve ... sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada; söz konusu işlemin hazırlayıcı ve soruşturmanın bildirimi niteliğinde bir işlem olduğu, bu haliyle kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem niteliğinde bulunmadığı gerekçesiyle davayı 2577 sayılı Yasanın 15/1-b maddesi uyarınca reddeden ... İdare Mahkemesinin 21.10.2004 gün ve E: 2004/1786, K: 2004/2274 sayılı kararının; hukuka aykırı olduğu, anılan işlemin icrai nitelik taşıdığı, soruşturma açılması nedeniyle Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlığından alındığı, soruşturmanın bir türlü sonuçlandırılamadığı ileri sürülerek; 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Nihat TOKTAŞ'ın Düşüncesi: İstemin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Ülkü ERBÜK'ün Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.

İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe usul ve yasaya uygun olup, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına ve yargılama giderlerinin temyiz isteminde bulunan üzerinde bırakılmasına 4.05.2005 gününde oybirliği ile karar verildi

YORUM EKLE