2020 yılında yabancı dil kursuna gidecek memurlara ödenecek ücret

2020 yılında yabancı dil kursuna gidecek memurlara ödenecek ücret kamu kurumlarında görev yapan kariyer meslek mensubu olan müfettiş denetçi denetmen ve iç denetçilere ödenecek olan yabancı dil kurs bedeli

2020 yılında yabancı dil kursuna gidecek memurlara ödenecek ücret

2020 yılında yabancı dil kursuna gidecek memurlara ödenecek ücret 

Kamu kurumlarında görev yapan müfettiş denetmen v.b kadrolarda görev yapanlara katılmış oldukları kurslara ödedikleri ücretlerin belli bri kısmı bütçe ekinde yer alan E cetvelindeki hükümlere göre ödenmektedir. 2020 yılında yabancı dil kursuna gidecek olan kişilere ödenecek olan tutarlar aşağıda gösterilmiştir.Bu kapsamda yabancı dil ücreti ödenecek olanların en fazla 9 aylık kurs bedeli karşılanabilir ve ödenecek tutar 447 TL yi geçemez 

a) Kurumların üst yönetim görevlileri, ilgili mevzuatına göre mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınanlar (özel kanunları uyarınca bu mesleklere ait kadrolarına atananlar dahil) ve 5018 sayılı Kanuna göre atanan iç denetçilerden normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yabancı dil kursuna katılmaları ilgili veya bağlı bulunulan bakanın onayıyla uygun görülenlerin yurt içinde yerli 217 veya yabancı dernek, vakıf veya kuruluşlarca açılan ve yeterlilikleri Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilenler ile üniversitelerin açmış olduğu dil kursları için ödenecek ders ücretlerinin,

b) Mesleki eğitim ve uzmanlık programlarına devam için ön koşul olan yabancı dil kursları için ödenecek ders ücretlerinin,

c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurtdışı kadrolarına görevlendirilmek maksadıyla, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek dillerde 100 kişiyi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının yurtdışı kadrolarına görevlendirilmek maksadıyla İçişleri Bakanlığınca belirlenecek dillerde 20 kişiyi geçmemek üzere

yabancı dil kurslarına gönderilecekler için ödenecek ders ücretlerinin, yüzde 50’si gelir vergisi tevkifatı yapılmaksızın kurum bütçesinin ilgili tertibinden personel başına aylık 447 TL’yi geçmemek üzere ödenir. Bu kapsamda, daha önceki yıllardaki kurs süreleri de dahil olmak üzere en çok dokuz aya kadar ödeme yapılabilir. Kurumlarca hizmet satın alımı suretiyle yürütülen yabancı dil kurslarından yararlanacakların kapsamı, yararlanma süresi ve ücretleri hakkında da aynı esaslar uygulanır.

YORUM EKLE