Hapse Giren Memur Hakkında Nasıl İşlem Yapılır ?

Hapse Giren Memur Hakkında Nasıl İşlem Yapılır ? memur hapse girerse nasıl işlem yapılır , hapis cezasında memurun özlük hakları ,hapis cezası alan memur maaş alabilir mi

Hapse Giren Memur Hakkında Nasıl İşlem Yapılır ?

Hapse Giren Memur Hakkında Nasıl İşlem Yapılır ?

Kamu kurumlarında memur olarak görev yapanların memur olarak görev yaptıkları dönemde  haklarında yürütülen soruşturma neticesinde hapis cezası alarak cezaevine girmeleri durumunda  memurlar hakkında  hapiste oldukları dönemde nasıl bir işlem yapılacağı hususunu açıklamaya çalışalım.

Hapis cezası alan memurun memuriyetinin devam edip etmeyeceği hususununun belirlenmesi için memurun hangi suçtan hapse girdiği önem arz etmektedir.

Memurun Almış Olduğu Ceza 657 sayılı Yasanın 48 A 5 Maddesi Kapsamında İse Yapılacak İşlem 

Bilindiği üzere 657 sayılı kanunun 48/A 5 maddesinde memurluğa engel olan suçlar başlıklar halinde sayılmıştır.Memur ilgili kanun maddesinde sayılan ve memuriyete engel olan bir suçtan dolayı ceza almış ise memur olmada aranan şartları kaybettiğinden dolayı ilgili mahkeme kararının memurun kurumuna bildirilmesiyle ilgili memur hakkında gerekli idari soruşturma yapılarak memurun memurluktan çıkarılmasına yönelik işlemler yapılmalıdır.

Memurun Almış Olduğu Ceza 657 sayılı Yasanın 48 A 5 Maddesi Kapsamında Değilse Yapılacak  İşlem 

Memurun almış olduğu ceza memuriyete girmeye engel cezalardan değil ise memurun hapiste kaldığı süre içinde memuriyeti askıya alınmalı hapis cezası bittikten sonra ise memurun göreve başlatılması gerekmektedir. Memura verilen hapis cezasının gerekçesi olan suç ayrıca disiplin yönünden de incelenmesi gereken bir suç ise memur hakkında ayrıca kurumunca disiplin soruşturması yapılması gerekecektir.

Konuya İlişkin  bir Danıştay Kararında da memurun hapis cezası almış olması durumunda almış olduğu cezanın memuriyete engel suçlar arasında olmaması halinde memurun cezanın bitiminden itibaren göreve başlatılması gerektiği, memurun hapis cezasını çektiği dönemde yıllık izin,hastalık izni gibi izinler alarak hapis cezasını tamamlamasının mümkün olmadığı ve hapis cezası süresince memura maaş ödenmemesi gerektiği yönünde karar verilmiştir.

Hapse Giren Memur Hakkında Danıştay Kararı 

Danıştay 1. Dairesinin 13/04/2004 gün ve E:2003/170, K:2004/3 sayılı Kararında “…Devlet memuru olup da memuriyetine son verilmesini gerektirmeyen bir hürriyeti bağlayıcı ceza ile mahkum olan bir kişinin, söz konusu cezanın infazı süresince memuriyet haklarını koruma ve kullanma ehliyetinin devam ettiğinin kabulü mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda olan Devlet memurunun hizmet ilişkisinin infaz süresince askıda olduğunun kabulüyle hükümlülük süresinin sona ermesinden sonra göreve iade suretiyle memuriyet statüsünü yeniden kazanması gerekmektedir ki bu da, memur hukukunun sonucu olan memur güvenliği ilkesinin bir gereğidir... Devlet memurlarının hükümlü bulundukları Devlet memurluğuna engel nitelik taşımayan hapis cezalarının infazı süresinde göreve devamsızlıkları nedeniyle memuriyetlerine son verilemeyeceği, bu kişilerin sözü edilen cezalarının infazı süresince hastalık ve yıllık izin kullanabilmelerine ve buna bağlı olarak maaş alabilmelerine hukuken olanak bulunmadığı…” belirtilmiştir.

YORUM EKLE