Araştırma Görevlilerinin Kadroda Bulunma Azami Süreleri

Araştırma Görevlilerinin Kadroda Bulunma Azami Süreleri hakkında yükseköğretim kurulu başkanlığı yazısı 2019

Araştırma Görevlilerinin Kadroda Bulunma Azami Süreleri

 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Araştırma Görevlilerinin Kadroda Bulunma Azami Süreleri Hakkında  Yazı 

T.C.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Personel Dairesi Başkanlığı

Sayı :82444403-200-E.69338

Konu :Araştırma Görevlilerinin Kadroda Bulunma Azami Süreleri

29.07.2015 tarihli Yükseköğreitm Yürütme Kurulu toplantısında "2547 sayılı Kanunun Geçici 67. maddesinin halen ÖYP, 50/d ve 2547 sayılı Kanunun 35. Maddesi kapsamındaki araştırma görevlisi kadrolarında bulunanların lisansüstü eğitim sürelerinin hesaplanmasında uygulanmamasına" karar verilmişti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 26/04/2017 tarihli ve 2017/131 itiraz numaralı kararıyla söz konusu kararın yürütülmesi durdurulmuştu.Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararını yerine getirebilmek amacıyla Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 10.10.2017 tarihli toplantısında, 29.07.2015 tarihli Yükskeöğretim Yürütme Kurulu kararı "2547 sayılı Kanunun Geçici 67 nci maddesi hükümlerinin; 2547 sayılı kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında atanan araştırma görevlileri ile ÖYP kapsamında araştırma görevlisi kadrosunda bulunanlar ile 2547 sayılı kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında araştırma görevlisi kadrosuna atanıp aynı kanunun 35 nci maddesi uyarınca geçici kadro tahsisi yapılanlanların, araştırma görevlisi kadrolarında azami bulunma sürelerinin hesaplanmasında uygulanmamasına; bu kapsamda yer alanların öğrencilik statülerinin hesaplanmasında ise uygulanmasına" şeklinde değiştirilmiştir.

Bu defa daha önce yürütmesi durdurulan 29.07.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan "2547 sayılı Kanunun Geçici 67. maddesinin halen ÖYP, 50/d ve 2547 sayılı Kanunun 35. Maddesi kapsamındaki araştırma görevlisi kadrolarında bulunanların lisansüstü eğitim sürelerinin hesaplanmasında uygulanmamasına" kararı, Danıştay 8. Dairesinin 14/03/2019 tarihli kararıyla iptal edilmiştir. Ancak daha önce yürütmeyi durdurma kararını yerine getirmek amacıyla halen yürülükte bulunan 10.10.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı alındığı için Kurulumuz tarafından iptal kararını uygulamaya yönelik herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Yürürlükteki "2547 sayılı Kanunun Geçici 67 nci maddesi hükümlerinin; 2547 sayılı kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında atanan araştırma görevlileri ile ÖYP kapsamında araştırma görevlisi kadrosunda bulunanlar ile 2547 sayılı kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında araştırma görevlisi kadrosuna atanıp aynı kanunun 35 nci maddesi uyarınca geçici kadro tahsisi yapılanlanların,araştırma görevlisi kadrolarında azami bulunma sürelerinin hesaplanmasında uygulanmamasına; bu kapsamda yer alanların öğrencilik statülerinin hesaplanmasında ise uygulanmasına" ilişkin 10.10.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararına yönelik ise Danıştay nezdinde iptal ve yürütmeyi durdurma istemli dava açılmış ve yürütmenin durdurulması talepleri Danıştay 8. Dairesi ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca reddedilmiştir.

Sonuç olarak araştırma görevlilerinin azami kadroda bulunma sürelerine ilişkin yürürlükteki 10.10.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararının uygulanmasına devam edilmesi ve konuya ilişkin davalarda ekte gönderilen 20/03/2018 tarihli Danıştay 8. Dairesi ve 02/07/2018 tarihli Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca verilen yürütmenin durdurulması taleplerinin reddine ilişkin kararların kullanılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Rahmi ER

Başkan Vekili

YORUM EKLE