Üniversite yemekhanesinden sözleşmeli işçi faydalanabilir mi?

kamu kurumlarının yemekhanelerinden sözleşmeli işçi ve diğer personeller yemek maliyeti ödeyerek faydalanabilir

Üniversite yemekhanesinden sözleşmeli işçi faydalanabilir mi?

kamu kurumlarının yemekhanelerinden sözleşmeli işçi ve diğer personeller yemek maliyeti ödeyerek faydalanabilir

Üniversite yemekhanesinden sözleşmeli işçi faydalanabilir mi?

Üniversite yemekhanesinden sözleşmeli işçi faydalanabilir mi?

Kamu İdaresi TürüYüksek Öğretim Kurumları
Yılı2015
Dairesi2
Dosya No52009
Tutanak No52791
Tutanak Tarihi4.1.2023
Kararın KonusuÇeşitli Konuları İlgilendiren Kararlar

Konu: Üniversite yemekhanelerinde sağlanan yemek hizmetinden faydalanan firma çalışanları ile diğer personele (Proje çalışanı, sözleşmeli işçi) ilişkin yemek bedellerinin, maliyet üzerinden değil bütçe ile memurlar için öngörülen yiyecek yardımı ödeneği kapsamında indirimli olarak tahsil edilmesi.

91-406 sayılı Ek İlamın 1’nci maddesi ile; üniversite yemekhanelerinde sağlanan yemek hizmetinden yararlanan hizmet alımı yapılan yüklenici firma çalışanları ile diğer statülerde çalışan (Proje çalışanı, sözleşmeli işçi) personele yemek bedelinin maliyet fiyatı yerine memurlar için uygulanan indirimli tarife üzerinden tahsil edilmesi nedeniyle eksik tahsil edilen … TL kamu zararının tazminine hükmedilmiştir.

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

91-406 sayılı Ek İlamın 1’nci maddesi ile; üniversite yemekhanelerinde sağlanan yemek hizmetinden yararlanan hizmet alımı yapılan yüklenici firma çalışanları ile diğer statülerde çalışan (Proje çalışanı, sözleşmeli işçi) personele yemek bedelinin maliyet fiyatı yerine memurlar için uygulanan indirimli tarife üzerinden tahsil edilmesi nedeniyle eksik tahsil edilen … TL kamu zararının tazminine hükmedilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 11.12.1986 tarih ve 19308 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde;

“Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Memurlarının yiyecek yardımından hangi hallerde, ne şekilde faydalanacaklarını ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar hakkında uygulanır.2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanuna göre tayın bedeli verilen personel bu yardımdan faydalanamaz. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü özel harekat birimi personeli ile çevik kuvvet birimlerinde çalışan personel ve bunlarla birlikte görev ve harekata katılan diğer personele yiyecek yardımı yapılır.

Yardım Şekli

Madde 3 - Yiyecek yardımı yemek verme şeklinde yapılır. Bu yardım karşılığında nakden bir ödemede bulunulmaz.

Yiyecek yardımı haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayan yerlerde öğle yemeği olarak verilir. Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan memurlara, görevlerinin diğer yemek saatlerinde de devam etmesi şartıyla üç öğüne kadar yemek verilebilir.

Yemek Servisi Giderleri

Madde 4 - Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak üzere, bu Yönetmelik kapsamına dahil memur kadrosu adedine göre kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanır.

Ödenek dağıtımı yemek servisi kurulacak kurumdaki memur sayısı dikkate alınmak suretiyle yapılır.

Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınır. 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanuna göre tayın bedeli verilen personel ile sözleşmeli olarak çalıştırılanların, bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımı yapılan yemek servislerinde yemek yemeleri halinde, yemek bedelinin tamamı kendilerinden alınır. ” hükümleri yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun 212 nci maddesi uyarınca, Devlet memurlarının yiyecek yardımından hangi hallerde ve ne şekilde faydalanacakları ile bu yardımın uygulanmasına ilişkin esaslar Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde belirlenmiştir. 657 sayılı Kanun, kapsama dahil bulunan kamu idarelerinde görev yapan memurlar hakkında uygulanmakta olduğundan bu Kanuna dayanılarak çıkartılan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin de Devlet memurları hakkında uygulanacağı açıktır. Devlet memurlarının dışında sözleşmeli personelin de öğle yemeği servisinden faydalanması halinde en az hangi tutarlar üzerinden günlük yemek bedeli alınacağı Bütçe Uygulama Tebliğleri ile yıllık olarak belirlenmektedir.

Yukarıda açıklandığı üzere, yiyecek yardımından faydalanacak olan personel mevzuatta açık şekilde belirtilmiş olup, bunlar arasında firma çalışanı ve diğer personel bulunmamaktadır. Kuruma tahsis edilen ödenek sadece yiyecek yardımından faydalanacak personel için olup, yiyecek yardımından faydalanmayan kişilerden yemek bedelinin tamamının tahsil edilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, Üniversite yemekhanelerinde sağlanan yemek hizmetinden faydalanan firma çalışanları ile diğer personele (proje çalışanı, sözleşmeli işçi) ilişkin yemek bedellerinin, maliyet üzerinden tahsil edilmesi gerekirken, bütçe ile memurlar için öngörülen yiyecek yardımı ödeneği kapsamında indirimli olarak tahsil edilmesi sonucu kamu zararına sebebiyet verildiğinden sorumlu talebinin reddi ile 91-406 sayılı Ek İlamın 1’nci maddesiyle verilen … TL tutarındaki tazmin hükmünün TASDİKİNE, ( Temyiz Kurulu ve ... Daire Başkanı…, Üyeler…’un karşı oy gerekçesine karşı), oy çokluğu ile,

Karar verildiği 04.01.2023 tarih 52791 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı

YORUM EKLE